કર્મચારી શિક્ષણતીર્થ - અમદાવાદ
કર્મચારીનગર, ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧
11GComputerPracticalExam

ધોરણ - ૧૧ સામાન્યપ્રવાહ કમ્પ્યૂટર પ્રાયોગિક પરીક્ષા

 

          કર્મચારી શિક્ષણતીર્થ ( મા. / ઉ. મા. શાળા )                     
ધોરણ ૧૧  (સામાન્ય પ્રવાહ)
કમ્પ્યૂટર પ્રાયોગિક પરીક્ષા વર્ષ ૨૦૧૭-૨૦૧૮
તારીખ વાર સમય બેચ
26-03-18 સોમવાર ૮:૦૦ થી ૧૦:૦૦ ૧ થી ૧૦
૧૦:૧૫ થી ૧૨:૧૫ ૧૧ થી ૨૦
27-03-18 મંગળવાર ૮:૦૦ થી ૧૦:૦૦ ૨૧ થી૩૦
૧૦:૧૫ થી ૧૨:૧૫ ૩૧ થી ૪૦
28-03-18 બુધવાર ૮:૦૦ થી ૧૦:૦૦ ૪૧ થી ૫૦
૧૦:૧૫ થી ૧૨:૧૫ ૫૧ થી ૫૯
P.T. ની પ્રાયોગિક પરીક્ષા તારીખ ૨૪-૩-૧૮ ને શનિવાર ના રોજ ૭-૩૦ થી ૧૧-૦૦ વાગ્યે રાખેલ છે.