કર્મચારી શિક્ષણતીર્થ - અમદાવાદ
કર્મચારીનગર, ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧
11GComputerPracticalExam

ધોરણ - ૧૧ સામાન્યપ્રવાહ કમ્પ્યૂટર પ્રાયોગિક પરીક્ષા

કર્મચારી શિક્ષણતીર્થ મા. / ઉ.મા. શાળા કર્મચારીનગર, ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૬૧                    
ધોરણ - ૧૧ સામાન્યપ્રવાહ કમ્પ્યૂટર પ્રાયોગિક પરીક્ષા વર્ષ :- ૨૦૧૬-૨૦૧૭                
તારીખ વાર સમય બેચ 
૧૬-૦૩-૧૭ ગુરૂવાર ૦૮:૦૦ થી ૧૦:૦૦ ૧ થી ૧૪
૧૦:૧૫ થી ૧૨:૧૫ ૧૫ થી ૨૮
૧૮-૦૩-૧૭ શનિવાર  ૧૦:૧૫ થી ૧૨:૧૫ ૨૯ થી ૪૨
૧૨:૩૦ થી ૦૨:૩૦ ૪૩ થી ૫૬