કર્મચારી શિક્ષણતીર્થ - અમદાવાદ
કર્મચારીનગર, ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧
11SPracticalExam

ધોરણ - ૧૧ વિજ્ઞાન પ્રવાહ પ્રાયોગિક પરીક્ષા

 

ધોરણ - ૧૧ વિજ્ઞાન પ્રવાહ પ્રાયોગિક પરીક્ષા વર્ષ ૨૦૧૬-૨૦૧૭
તારીખ વાર સમય વિષય બેચ
૧૬-૦૩-૧૭ ગુરૂવાર ૦૮:૦૦ થી ૧૦:૦૦ Biology 1 to 12
૦૮:૦૦ થી ૧૦:૦૦ Chemistry 13 to 28
૧૦:૩૦ થી ૧૨:૩૦ Chemistry 29 to 44
૧૮-૦૩-૧૭ શનિવાર ૧૧:૦૦ થી ૦૧:૦૦ Biology 13 to 24
૧૦:૧૫ થી ૧૨:૧૫ Chemistry 1 to 12 , 45 to 48
૧૨:૩૦ થી ૦૨:૩૦ Chemistry 49 to 63
૨૮-૦૩-૧૭ મંગળવાર ૦૭:૩૦ થી ૦૯:૩૦ Physics 1 to 16
૧૦:૦૦ થી ૧૨:૦૦ Physics 17 to 32
૦૭:૩૦ થી ૦૯:૩૦ Computer 33 to 48
૧૦:૦૦ થી ૧૨:૦૦ Computer 49 to 63
૩૦-૦૩-૧૭ ગુરૂવાર ૦૭:૩૦ થી ૦૯:૩૦ Physics 33 to 48 
૧૦:૦૦ થી ૧૨:૦૦ Physics 49 to 63
૦૭:૩૦ થી ૦૯:૩૦ Computer 1 to 3, 5 to 14, 17
૧૦:૦૦ થી ૧૨:૦૦ Computer 19 to 32