કર્મચારી શિક્ષણતીર્થ - અમદાવાદ
કર્મચારીનગર, ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧
11SPracticalExam

ધોરણ - ૧૧ વિજ્ઞાન પ્રવાહ પ્રાયોગિક પરીક્ષા

કર્મચારી શિક્ષણતીર્થ ( મા. / ઉ. મા. શાળા )
ધોરણ - ૧૧ વિજ્ઞાન પ્રવાહ મૌખિક પરીક્ષા વર્ષ ૨૦૧૭-૨૦૧૮
તારીખ વાર સમય વિષય બેચ
 
૦૯/૦૩/૧૮ શુક્રવાર 10:30 TO 11-30 PHYSICS ૧૭ થી ૩૨
10:30 TO 11-30 CHEMESRY ૩૩ થી ૪૮
10:30 TO 11-30 COMPUTER ૧થી ૧૬ 
10:30 TO 11-30 MATHS/ENG ૪૯ થી ૬૫
૧૦/૦૩/૧૮ શનિવાર 11:30 TO 12-30 PHYSICS ૩૩ થી ૪૮
11:30 TO 12-30 CHEMESRY ૪૯ થી ૬૫
11:30 TO 12-30 COMPUTER ૧૭ થી ૩૨
11:30 TO 12-30 BIOLOGY ૧થી ૧૬ 
૧૩/૦૩/૧૮ મંગળવાર 10:30 TO 11-30 PHYSICS ૪૯ થી ૬૫
10:30 TO 11-30 CHEMESRY ૧થી ૧૬ 
10:30 TO 11-30 COMPUTER ૩૩ થી ૪૮
10:30 TO 11-30 MATHS/BIO/ENG ૧૭ થી ૩૨
૧૫/૦૩/૧૮ ગુરૂવાર 10:30 TO 11-30 PHYSICS ૧થી ૧૬ 
10:30 TO 11-30 CHEMESRY ૧૭ થી ૩૨
10:30 TO 11-30 COMPUTER ૪૯ થી ૬૫
10:30 TO 11-30 MATHS/ENG ૩૩ થી ૪૮
નોંધ:- તા.૭-૭-૨૦૧૮ના રોજ ફરજિયાત જર્નલ સર્ટિફાઇડ કરાવી જવી. 
           મૌખિક્પરીક્ષામાં અસાઇનમેન્ટ સાથે લાવવું.
કર્મચારી શિક્ષણતીર્થ ( મા. / ઉ. મા. શાળા )
ધોરણ - ૧૧ વિજ્ઞાન પ્રવાહ પ્રાયોગિક પરીક્ષા વર્ષ ૨૦૧૭-૨૦૧૮
         
તારીખ વાર સમય વિષય બેચ
 
૦૯/૦૩/૧૮ શુક્રવાર ૦૮:૦૦ થી ૧૦:૦૦ PHYSICS ૧થી ૧૬ 
૦૮:૦૦ થી ૧૦:૦૦ CHEMESRY ૧૭ થી ૩૨
૦૮:૦૦ થી ૧૦:૦૦ COMPUTER ૩૩ થી ૪૮
૧૩/૦૩/૧૮ મંગળવાર ૦૮:૦૦ થી ૧૦:૦૦ PHYSICS ૩૩ થી ૪૮
૦૮:૦૦ થી ૧૦:૦૦ CHEMESRY ૪૯ થી ૬૫
૦૮:૦૦ થી ૧૦:૦૦ COMPUTER ૧થી ૧૬ 
૧૪/૦૩/૧૮ બુધવાર ૦૭:૩૦ થી ૦૯:૩૦ PHYSICS ૧૭ થી ૩૨
૦૭:૩૦ થી ૦૯:૩૦ CHEMESRY ૩૩ થી ૪૮
૦૭:૩૦ થી ૦૯:૩૦ COMPUTER ૪૯ થી ૬૫
૧૫/૦૩/૧૮ ગુરૂવાર ૦૮:૦૦ થી ૧૦:૦૦ PHYSICS ૪૯ થી ૬૫
૦૮:૦૦ થી ૧૦:૦૦ CHEMESRY ૧થી ૧૬ 
૦૮:૦૦ થી ૧૦:૦૦ COMPUTER ૧૭ થી ૩૨
૧૯/૦૩/૧૮ સોમવાર ૦૮:૦૦ થી ૧૦:૦૦ BIOLOGY ૧ થી ૨૦