કર્મચારી શિક્ષણતીર્થ - અમદાવાદ
કર્મચારીનગર, ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧
prilim result

ધો ૧૧ સામાન્ય પ્રવાહ પ્રિલિમ પરિણામ

ધોરણ-૧૧ સામાન્ય પ્રવાહ દ્વિતીય પરીક્ષા 2017-18
રોલ નંબર વિદ્યાર્થીનું નામ ગુજરાતી અર્થશાસ્ત્ર અંગ્રેજી સંસ્કૃત મનોવિજ્ઞાન સમાજશાસ્ત્ર વાણિજ્ય વ્યવ્સ્થા નામાંના મૂળતત્વો આંકડાશાસ્ત્ર કોમ્પ્યુટર કુલ ગુણ પરિણામ રેન્ક માટેના ગુણાંક રેન્ક ટકા
1 પટેલ જહાન્વીબેન યોગેશભાઇ 36 30 31 28 31 37       18 211 પાસ 211 23 60.29
2 ઠાકોર મન અજયકુમાર 31 27 25 26 22 21       29 181 પાસ 181 35 51.71
3 રબારી હરેશકુમાર ગેલાભાઈ 32 29 23 28 29 21       27 189 પાસ 189 32 54.00
4 ભરવાડ જય રણછોડભાઈ 23 14 18 19 19 13       17 123 નાપાસ …… …… 35.14
5 સિંગાડા આનંદકુમાર રમેશભાઇ 36 21 26 28 24 20       18 173 પાસ 173 40 49.43
6 મહેતા વંશ પ્રકાશકુમાર 26 11 15 21 19 18       17 127 નાપાસ …… …… 36.29
7 ગઢવી દેવાંગદાન જીતુદાન  34 23 24 26 26 22       34 189 પાસ 189 32 54.00
8 રાવલ દેવર્ષિ પ્રવિણકુમાર 34 19 37 22 27 17       21 177 પાસ 177 36 50.57
9 પુરબીયા શૈલેષ ગણપતભાઈ 25 22 18 23 17 21       17 143 પાસ 143 43 40.86
10 દેસાઇ પિયૂષ ધીરજભાઇ 35 30 25 29 38 33       21 211 પાસ 211 23 60.29
11 પટેલ એશા સંજયકુમાર 37 44 41       38 33 44 34 271 પાસ 271 3 77.43
12 ભાટિયા રાજેશ્વરી આનંદભાઈ 31 26 25       31 19 29 21 182 પાસ 182 34 52.00
13 ડાભી કિંજલ સતીષભાઈ 31 33 23       32 16 19 18 172 નાપાસ …… …… 49.14
14 ટાંક દિક્ષિતા મહેશભાઈ 37 42 45       38 42 47 47 298 પાસ 298 2 85.14
15 રબારી હેતા ભગાભાઇ 33 32 39       28 37 36 36 241 પાસ 241 10 68.86
16 દેસાઇ હિમા રતિલાલ 32 28 33       21 37 39 37 227 પાસ 227 14 64.86
17 ટાંક ખુશી બાવનજીભાઈ 32 34 26       22 16 39 25 194 નાપાસ …… …… 55.43
18 સોની પ્રાચી કીર્તિભાઈ 34 34 30       28 18 32 35 211 પાસ 211 23 60.29
19 મોદી ઉર્મિબેન મયંકકુમાર 25 18 18       15 17 28 29 150 નાપાસ …… …… 42.86
20 પરદેસી રાગિણી રમેશભાઇ 34 31 37       23 41 44 33 243 પાસ 243 9 69.43
21 પટેલ ક્રિષ્નાબેન ધીરૂભાઈ 35 36 27       25 25 41 34 223 પાસ 223 15 63.71
22 કોષ્ટી પ્રેરણા ભગવાનદાસ 38 47 43       43 46 50 33 300 પાસ 300 1 85.71
23 ભટ્ટ તનીષા રવિન્દ્રભાઈ 33 32 38       35 28 34 28 228 પાસ 228 13 65.14
24 ચૌધરી હિનાબેન બાબુભાઈ 30 30 25       14 15 23 29 166 નાપાસ …… …… 47.43
25 પંચોલી અનેરી કમલેશકુમાર 30 20 32       12 20 24 17 155 નાપાસ …… …… 44.29
26 ત્રિવેદી નંદીની યોગેશકુમાર 34 22 35       26 27 35 33 212 પાસ 212 22 60.57
27 સુથાર નીતુકુમારી ચુનીલાલ 34 34 28       26 26 32 36 216 પાસ 216 21 61.71
28 પટેલ ભૂમિકા જગદીશભાઈ 33 25 32       21 17 24 22 174 પાસ 174 39 49.71
29 ગઢિયા કશિશ ઉમેશભાઈ 29 28 36       20 42 47 19 221 પાસ 221 16 63.14
30 બારોટ નંદીનીબેન ચેતનભાઈ 28 25 31       14 17 25 18 158 નાપાસ …… …… 45.14
31 વ્યાસ રુસાલી હિતેષભાઈ 32 27 26       28 15 17 26 171 નાપાસ …… …… 48.86
32 પ્રજાપતિ સોનલ જગદીશભાઈ 23 24 22       15 26 26 22 158 નાપાસ …… …… 45.14
33 પટેલ વિધી બિપીનભાઈ 34 28 29       28 15 36 23 193 નાપાસ …… …… 55.14
34 દરજી વિશાલ નવીનકુમાર 28 22 22       17 13 12 26 140 નાપાસ …… …… 40.00
35 પટેલ મન નરેન્દ્રભાઇ 26 16 23       10 15 6 26 122 નાપાસ …… …… 34.86
36 જાની મનન રીતેશકુમાર 31 20 23       21 18 20 33 166 પાસ 166 41 47.43
37 રબારી રાજુભાઈ ધરમસિંહભાઈ 34 33 39       38 39 47 36 266 પાસ 266 5 76.00
38 દેસાઈ ગોવિંદભાઈ રમેશભાઈ 32 32 35       27 30 35 26 217 પાસ 217 20 62.00
39 દેસાઈ ધવલ કાનજીભાઈ 28 20 25       21 20 21 28 163 પાસ 163 42 46.57
40 શાહ શિવમ દિપકકુમાર 35 21 19       27 19 25 29 175 પાસ 175 38 50.00
41 નાયક વિશ્વમ નિકુલકુમાર 31 20 35       19 35 35 33 208 પાસ 208 26 59.43
42 નાયી ભૂમિત લાભુભાઈ 30 18 26       18 14 25 29 160 નાપાસ …… …… 45.71
43 ગજ્જર જય ચંદ્રકાન્ત 35 29 34       27 32 35 29 221 પાસ 221 16 63.14
44 દેસાઈ રાજકુમાર બાબુભાઈ 34 28 32       29 30 39 26 218 પાસ 218 19 62.29
45 રાજપુરોહિત પ્રથમ મોહનલાલ 28 38 26       31 32 43 39 237 પાસ 237 11 67.71
46 ભેંજાળિયા યશકુમાર દિપકકુમાર 26 12 24       15 18 30 27 152 નાપાસ …… …… 43.43
47 પરાડીયા સતીષ સરવણભાઈ 32 25 28       28 33 41 33 220 પાસ 220 18 62.86
48 દેસાઈ સાહિલકુમાર ગેમરભાઈ 32 27 37       21 19 38 29 203 પાસ 203 31 58.00
49 રાણપરિયા પાર્થ હિતેશભાઇ 32 36 34       25 38 37 33 235 પાસ 235 12 67.14
50 જાદવ મિહિર જગદીશભાઇ 37 38 40       36 37 43 34 265 પાસ 265 6 75.71
51 પંચાલ રિષી જયંતિલાલ 32 33 37       27 28 33 18 208 પાસ 208 26 59.43
52 રાવલ વૃષિક ભરતભાઇ 32 22 33       29 22 37 29 204 પાસ 204 30 58.29
53 ઠાકોર રવિ ભરતકુમાર 27 20 25       18 25 35 27 177 પાસ 177 36 50.57
54 ટાંક બ્રિજેશકુમાર રમેશભાઇ 35 29 34       35 39 43 36 251 પાસ 251 8 71.71
55 પંચાલ ભાવિકકુમાર સુરેશભાઇ 34 31 39       34 42 47 41 268 પાસ 268 4 76.57
56 દરજી પ્રિન્સ હેતલકુમાર 27 20 25       18 9 17 33 149 નાપાસ …… …… 42.57
57 સોમપુરા જૈનમ ધિરેનકુમાર 28 30 35       30 23 36 26 208 પાસ 208 26 59.43
58 નાઇ ગૌતમ પ્રહલાદભાઇ 32 30 40       28 17 30 29 206 પાસ 206 29 58.86
59 પારેખ આર્યન હિમાંશુભાઇ 36 34 35       43 33 46 32 259 પાસ 259 7 74.00