કર્મચારી શિક્ષણતીર્થ - અમદાવાદ
કર્મચારીનગર, ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧
prilim result

ધો ૧૧ સાયન્સ પ્રિલિમ પરિણામ

કર્મચારી શિક્ષણતીર્થ મા. / ઉ.મા. શાળા
ધોરણ-૧૧ વિજ્ઞાન પ્રવાહ દ્વિતીય પરીક્ષા ૨૦૧૭-૧૮
રોલ નંબર વિદ્યાર્થીનું નામ સંસ્કૃત અંગ્રેજી ગણિત રસાયણ વિજ્ઞાન જીવ વિજ્ઞાન ભૌતિક વિજ્ઞાન કમ્પ્યુટર કુલ ગુણ ટકા પરિણામ રેન્ક માટેના ગુણાંક રેન્ક 
1 તેલી સ્નેહા દિનેશભાઇ   36   18 34 22 29 139 55.6 પાસ 139 36
2 ઠાકોર હેલી ગૌરવકુમાર    40   24 38 26 35 163 65.2 પાસ 163 19
3 પટેલ દિયાબેન શૈલેષભાઇ   39   21 40 26 50 176 70.4 પાસ 176 8
4 પટેલ ધ્રુવી શીતલકુમાર   38   16 30 18 31 133 53.2 નાપાસ …… ……
5 પાટડીયા પલક અનીલકુમાર   39   18 41 18 35 151 60.4 પાસ 151 29
6 પટેલ સૃષ્ટિબેન મહેન્દ્રભાઇ   36   28 40 29 43 176 70.4 પાસ 176 8
7 દરજી ઝીલ હિતેશકુમાર   29   24 38 22 43 156 62.4 પાસ 156 26
8 પટેલ ધ્રુવ ધિરેનભાઇ   33   22 33 24 25 137 54.8 પાસ 137 38
9 દેસાઇ આનંદ વાઘજીભાઇ   45   40 42 35 39 201 80.4 પાસ 201 1
10 પટેલ મુનિશ કલ્પનકુમાર   29   21 40 15 17 122 48.8 નાપાસ …… ……
11 પઢિયાર હાર્દિક હસમુખભાઇ   32   42 43 32 40 189 75.6 પાસ 189 2
12 રબારી ચિરાગ દિનેશભાઇ   42   32 43 23 38 178 71.2 પાસ 178 6
13 પટેલ દિપ વિષ્ણુભાઇ   24   26 15 23 39 127 50.8 નાપાસ …… ……
14 પટેલ ધ્રુમીલ નયનકુમાર   33   25 27 17 35 137 54.8 પાસ 137 38
15 સુથાર દક્ષેશ દિનેશભાઇ   33   17 28 17 37 132 52.8 પાસ 132 43
16 શાહ મોક્ષિત જીતેન્દ્રકુમાર   33   25 36 17 38 149 59.6 પાસ 149 30
17 મંડલી ઋષિ અનિલકુમાર   40   19 27 20 47 153 61.2 પાસ 153 28
18 સુથાર ઉમંગકુમાર જસવંતભાઇ   30   22 21 17 27 117 46.8 પાસ 117 52
19 જોશી કેતુલ જીગરભાઇ   28   20 30 14 29 121 48.4 નાપાસ …… ……
20 પટેલ ઋષિ રાજેન્દ્રભાઇ   39   17 28 15 39 138 55.2 નાપાસ …… ……
21 પટેલ ભાર્ગવી જયંતિભાઇ   37 18 17   22 30 124 49.6 પાસ 124 49
22 પ્રજાપતિ જેસ્મીન સતીષકુમાર   41 23 32   23 41 160 64 પાસ 160 22
23 સુથાર શ્રૃતિબેન કેતનકુમાર   39 40 39   27 36 181 72.4 પાસ 181 5
24 જાઁગિડ કુસુમ રામઅવતાર   33 25 25   21 26 130 52 પાસ 130 45
25 પટેલ દેવાંશી સુનિલભાઇ   25 13 16   11 17 82 32.8 નાપાસ …… ……
26 દેસાઇ દિવ્યેશ અખીલભાઇ   30 17 19   20 31 117 46.8 પાસ 117 52
27 સોની મન હિતેનભાઇ   28 11 14   13 18 84 33.6 નાપાસ …… ……
28 મિસ્ત્રી તેજસકુમાર કેતનકુમાર   36 26 27   21 32 142 56.8 પાસ 142 34
29 પટેલ વિશ્વ બિપીન   35 29 23   21 38 146 58.4 પાસ 146 31
30 સાપરીયા ઓમ જયેશભાઇ   26 29 27   22 28 132 52.8 પાસ 132 43
31 પટેલ ધ્રુવ દિપકભાઇ   39 32 40   40 34 185 74 પાસ 185 3
32 પટેલ ખુશ સુરેશભાઇ   36 30 44   35 24 169 67.6 પાસ 169 14
33 પટેલ રચિત મનુભાઇ   38 26 43   24 25 156 62.4 પાસ 156 26
34 પટેલ સાકાર વિનોદકુમાર   39 40 41   36 27 183 73.2 પાસ 183 4
35 પટેલ દક્ષ મુકેશભાઇ   37 18 24   22 22 123 49.2 પાસ 123 50
36 વાઘેલા કુંજરાજસિંહ હિમેશસિંહ   40 23 36   28 41 168 67.2 પાસ 168 16
37 મોદી કવલ જિજ્ઞેશકુમાર   39 22 31   23 45 160 64 પાસ 160 22
38 કુમાવત રોહિત ગિરધારીલાલ   32 35 42   27 27 163 65.2 પાસ 163 19
39 દેસાઇ નમનભાઇ કાળાભાઇ   36 21 19   19 23 118 47.2 પાસ 118 51
40 પટેલ મલયકુમાર રાજેશકુમાર   19 17 17   18 21 92 36.8 પાસ 92 55
41 મોદી હેત વિજયકુમાર   33 29 32   33 30 157 62.8 પાસ 157 24
42 પ્રજાપતિ પ્રદિપભાઇ હરેશકુમાર   38 38 31   28 37 172 68.8 પાસ 172 12
43 પટેલ ધ્રુવીશ કલ્પેશભાઇ   33 28 43   35 34 173 69.2 પાસ 173 10
44 પટેલ નીલ મહેશભાઇ   34 36 43   36 24 173 69.2 પાસ 173 10
45 રાવ શૈલેન્દ્રસિંહ નિર્ભયસિંહ   29 25 16   13 21 104 41.6 નાપાસ …… ……
46 રાવળ મિત્તલભાઇ ચિમનભાઇ   37 19 20   19 31 126 50.4 પાસ 126 48
47 વાઘેલા ધ્યેય બ્રિજેશભાઇ   35 21 15   12 30 113 45.2 નાપાસ …… ……
48 પટેલ સ્વદીપ દિપકકુમાર   40 18 24   23 31 136 54.4 પાસ 136 42
49 પટેલ રાજકુમાર રજનીકાંત   39 32 32   34 34 171 68.4 પાસ 171 13
50 દેસાઇ નરેશ ગફુરભાઇ   38 29 38   27 37 169 67.6 પાસ 169 14
51 ડાભી રાહુલ વિનોદકુમાર    32 24 30   23 36 145 58 પાસ 145 32
52 પાટડીયા વત્સલ સંજયકુમાર   39 24 18   24 25 130 52 પાસ 130 45
53 પટેલ સૌમિલ અજયભાઇ   35 29 34   22 17 137 54.8 પાસ 137 38
54 મકવાણા સુનીલકુમાર દિનેશજી   35 24 17   21 17 114 45.6 પાસ 114 54
55 પંચાલ સાહિલ પૂનમભાઇ   36 28 31   28 34 157 62.8 પાસ 157 24
56 દવે દીપ નિલેશકુમાર   29 34 29   31 41 164 65.6 પાસ 164 18
57 પટેલ શ્રેય પરાગકુમાર   27 28 30   25 35 145 58 પાસ 145 32
58 પટેલ મિહિર નિર્મળકુમાર   35 28 28   17 34 142 56.8 પાસ 142 34
59 દરજી હિરેન ગોવિંદભાઇ   34 26 24   18 37 139 55.6 પાસ 139 36
60 કટારા નિરજકુમાર વિક્રમભાઇ   25 21 16   13 35 110 44 નાપાસ …… ……
61 પટેલ દક્ષ તારકભાઇ   29 20 30   18 32 129 51.6 પાસ 129 47
62 પટેલ કૌશલ બળદેવભાઇ   34 17 28   23 35 137 54.8 પાસ 137 38
63 પટેલ ગુંજન દિપકકુમાર   31 33 36   23 44 167 66.8 પાસ 167 17
64 પટેલ રાજ શૈલેષભાઇ   39 31 39   24 44 177 70.8 પાસ 177 7
65 પટેલ મન અનિલકુમાર   39 31 28   23 41 162 64.8 પાસ 162 21