કર્મચારી શિક્ષણતીર્થ - અમદાવાદ
કર્મચારીનગર, ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧
1st Exam Time Table

પ્રથમ પરીક્ષા સમય પત્રક

પ્રથમ પરીક્ષાનો કાર્યક્રમ : 2016 - 17 
તારીખ / વાર સમય માધ્યમિક વિભાગ ઉચ્ચતર માધ્યમિક વિભાગ
ધોરણ 9  ધોરણ 10 ધોરણ 11 (સા.પ્ર.)  ધોરણ 12 (સા.પ્ર.)  ધોરણ 11 (વિ.પ્ર.)
22-9-16   ગુરૂવાર 8 થી 11  વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલૉજી ગુજરાતી ગુજરાતી નામાનાં મૂળતત્વો / મનોવિજ્ઞાન રસાયણ વિજ્ઞાન 
23-9-16  શુક્રવાર 8 થી 11  ગુજરાતી ગણિત  English (40 MARKS) ગુજરાતી English
24-9-16  શનિવાર 8 થી 11  English સામાજિક વિજ્ઞાન  (ભારત નક્શો) નામાનાં મૂળતત્વો / મનોવિજ્ઞાન અર્થશાસ્ત્ર (આલેખ) જીવ વિજ્ઞાન
26-9-16  સોમવાર 8 થી 11  ગણિત (આલેખ) વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલૉજી અર્થશાસ્ત્ર English ભૌતિક વિજ્ઞાન
27-9-16  મંગળવાર 8 થી 11  સામાજિક વિજ્ઞાન  (ભારત નક્શો) English વાણિજ્ય વ્યવસ્થા અને સંચાલન / સંસ્કૃત આંકડાશાસ્ત્ર / સમાજશાસ્ત્ર સંસ્કૃત
28-9-16  બુધવાર 8 થી 11  હિન્દી હિન્દી /  સંસ્કૃત આંકડાશાસ્ત્ર / સમાજશાસ્ત્ર વાણિજ્ય વ્યવસ્થા અને સંચાલન / સંસ્કૃત ગણિત 
29-9-16   ગુરૂવાર 8 થી 11  સંસ્કૃત સ્વા.અને શિક્ષણ / કમ્પ્યુટર - અધ્યયન English (10 MARKS) સ્પીકીંગ અને લીસનિંગ  - English (10 MARKS) સ્પીકીંગ અને લીસનિંગ 
30-9-16  શુક્રવાર 8 થી 11  કમ્પ્યુટર - અધ્યયન - કમ્પ્યુટર - અધ્યયન કમ્પ્યુટર - અધ્યયન કમ્પ્યુટર - અધ્યયન
1-10-16  શનિવાર 8 થી 11  ચિત્ર / સ્વા.અને શિક્ષણ - - - -
* ધોરણ 9 ના ફરજિયાત વિષયનાં પ્રશ્નપત્રો 6૦ ગુણનાં જેમાં PART - A માં હેતુલક્ષી(વૈકલ્પિક પ્રશ્નો, ખાલી જગ્યા, ખરાં - ખોટાં, જોડકાં, આકૃતિમાં નામનિર્દેશન,એક વાક્યમાં જવાબ)જેવાં પ્રશ્નો 30 ગુણનાં અને  PART - B માં    * ધોરણ 11 સામાન્ય પ્રવાહમાં ફરજિયાત વિષયનાં પ્રશ્નપત્રો 50 ગુણનાં રહેશે. જેમાં English નું પ્રશ્નપત્ર  40 ગુણનું રહેશે. જેની 10 ગુણની Listening / Speaking ની મૌખિક પરીક્ષા શાળાએ જાતે લેવાની રહેશે.
નિબંધ પ્રકારનાં પ્રશ્નો 30 ગુણનાં એમ બે ભાગ રહેશે તથા કમ્પ્યુટર અધ્યયન ,સ્વા. અને શા. શિક્ષણ, ચિત્ર નાં પ્રશ્નપત્રો 40 ગુણનાં હેતુલક્ષી (MCQ) પ્રકારનાં રહેશે.   * ધોરણ 11 વિજ્ઞાન પ્રવાહમાં ફરજિયાત વિષયનાં પ્રશ્નપત્રો 50 ગુણનાં રહેશે.                     * ધોરણ 12 સામાન્ય પ્રવાહમાં ફરજિયાત વિષયનાં પ્રશ્નપત્રો 100 ગુણનાં રહેશે. કમ્પ્યુટર-અધ્યયન વિષયનું પ્રશ્નપત્ર હેતુલક્ષી (MCQ) પ્રકારનું રહેશે.
* ધોરણ 10 ના ફરજિયાત વિષયનાં પ્રશ્નપત્રો 100 ગુણનાં જેમાં PART - A માં હેતુલક્ષી (MCQ) પ્રશ્નો 50 ગુણનાં અને  PART - B માં નિબંધ પ્રકારનાં પ્રશ્નો 50 ગુણનાં એમ બે ભાગ રહેશે તથા કમ્પ્યુટર અધ્યયન ,  સ્વા. અને શા. શિક્ષણનાં પ્રશ્નપત્રો 50 ગુણનાં હેતુલક્ષી (MCQ) પ્રકારનાં રહેશે. *  હેતુલક્ષી (MCQ) પ્રકારનાં પ્રશ્નપત્રોના ઉત્તરો OMR Answer Sheet માં આપવાના રહેશે. *  પરીક્ષાનો સમય : ધોરણ 9 અને 11 નો 2 કલાક તથા ધોરણ 10 અને 12 નો 3 કલાકનો રહેશે.