કર્મચારી શિક્ષણતીર્થ - અમદાવાદ
કર્મચારીનગર, ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧
2ndExamTimeTable

દ્વિતીય/ પ્રિલિમ પરીક્ષા સમય પત્રક

 

દ્વિતીય/ પ્રિલિમ પરીક્ષાનો કાર્યક્ર્મ : 2017-2018
તારીખ / વાર સમય માધ્યમિક વિભાગ ઉચ્ચતર માધ્યમિક વિભાગ
ધોરણ ૧૦ ધોરણ ૧૧ (સા. પ્ર.) ધોરણ ૧૨ (સા. પ્ર.) ધોરણ ૧૧ (વિ. પ્ર.) ધોરણ ૧૨ (વિ. પ્ર.)

29-01-2018
સોમવાર

8 થી 11 ગુજરાતી ગુજરાતી નામાનાં મૂળતત્વો
મનોવિજ્ઞાન
રસાયણવિજ્ઞાન રસાયણવિજ્ઞાન

30-01-2018
મંગળવાર

8 થી 11 ગણિત અંગ્રેજી
(40 Marks)
ગુજરાતી અંગ્રેજી  ગણિત

31-01-2018
બુધવાર

8 થી 11 સામાજિક વિજ્ઞાન
(ભારત - નક્શો)
નામાનાં મૂળતત્વો
મનોવિજ્ઞાન
અર્થશાસ્ત્ર 
(આલેખ)
જીવવિજ્ઞાન જીવવિજ્ઞાન

01-02-2018
ગુરૂવાર

8 થી 11 વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી વા.વ્યવસ્થા અને સંચાલન
સંસ્કૃત
અંગ્રેજી સંસ્કૃત અંગ્રેજી

02-02-2018
શુક્રવાર

8 થી 11 અંગ્રેજી અર્થશાસ્ત્ર  આંક્ડાશાસ્ત્ર 
સમાજશાસ્ત્ર
ભૌતિક  વિજ્ઞાન ભૌતિક  વિજ્ઞાન

03-02-2018
શનિવાર

8.થી 11 હિન્દી 
સંસ્કૃત
આંક્ડાશાસ્ત્ર 
સમાજશાસ્ત્ર
વા.વ્યવસ્થા અને સંચાલન
 સંસ્કૃત
ગણિત સંસ્કૃત

05-02-2018
સોમવાર

8 થી 11  સ્વા. અને શા. શિક્ષણ
કમ્પ્યુટર અધ્યયન
અંગ્રેજી મૌખિક
(10 Marks)   
 સ્વા. અને શા. શિક્ષણ(થીયરી)
 ઉધોગ(થીયરી)
-------------  સ્વા. અને શા. શિક્ષણ(થીયરી)
 ઉધોગ(થીયરી)

06-02-2018
મંગળવાર

8 થી 11  ----------- કમ્પ્યુટર અધ્યયન કમ્પ્યુટર અધ્યયન કમ્પ્યુટર અધ્યયન કમ્પ્યુટર અધ્યયન
* ધોરણ 10 ના ફરજિયાત વિષયનાં પ્રશ્નપત્રો 100 ગુણનાં જેમાં PART - A માં હેતુલક્ષી (MCQ) પ્રશ્નો 50 ગુણનાં અને  PART - B માં નિબંધ પ્રકારનાં પ્રશ્નો 50 ગુણનાં એમ બે ભાગ રહેશે તથા કમ્પ્યુટર પરિચય, સ્વા. અને શા. શિક્ષણ, ચિત્ર પ્રશ્નપત્રો 50 ગુણનાં હેતુલક્ષી (MCQ) પ્રકારનાં રહેશે. * ધોરણ 12 ના ફરજિયાત વિષયનાં પ્રશ્નપત્રો 100 ગુણના રહેશે. કમ્પ્યુટર અધ્યયન વિષયનું પ્રશ્નપત્ર(MCQ)  હેતુલક્ષી પ્રકારનું રહેશે.
*  હેતુલક્ષી પ્રકારના પ્રશ્નપત્રોના ઉતરો OMR Answer Sheet માં આપવાના રહેશે. 
* પરીક્ષાનો સમય : ધોરણ-11 નો 2:00 કલાક તથા ધોરણ-10 અને 12 નો 3 કલાકનો રહેશે.                              
 
* ધોરણ 11 ના ફરજિયાત વિષયનાં પ્રશ્નપત્રો 50 ગુણનાં જેમાં English નું પ્રશ્નનત્ર 40 ગુણનું રહેશે. જેની 10 ગુણની Listening/Speaking ની મૌખિક પરીક્ષા શાળાએ જાતે લેવાની રહેશે. * ધોરણ 10 તથા 12 ના તમામ વિષયોના પ્રશ્નપત્રો સંપૂર્ણ અભ્યાસક્રમ આધારિત રહેશે.
ધોરણ 11 વિજ્ઞાનપ્રવાહ માં ફરજિયાત વિષયનાં પ્રશ્નપત્રો ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ ધ્વારા તા.24-8-2017 ના પરિપત્રમાં દર્શાવેલ પરિરૂપ મુજબ 50 ગુણના રહેશે.જેમાં PART-A માં હેતુલક્ષી (MCQ) પ્રશ્નો 25 ગુણના અને PART-B માં નિબંધ પ્રકારના પ્રશ્નો 25 ગુણના એમ બે ભાગ રહેશે.