કર્મચારી શિક્ષણતીર્થ - અમદાવાદ
કર્મચારીનગર, ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧
2ndExamTimeTable

દ્વિતીય/ પ્રિલિમ પરીક્ષા સમય પત્રક

 

દ્વિતીય/ પ્રિલિમ પરીક્ષાનો કાર્યક્ર્મ : 2016 -2017
તારીખ / વાર સમય માધ્યમિક વિભાગ ઉચ્ચતર માધ્યમિક વિભાગ
ધોરણ ૧૦ ધોરણ ૧૧ (સા. પ્ર.) ધોરણ ૧૨ (સા. પ્ર.) ધોરણ ૧૧ (વિ. પ્ર.)
30-01-2017 / સોમવાર 8.00 to 11.00 ગુજરાતી ગુજરાતી નામાનાં મૂળતત્વો / મનોવિજ્ઞાન રસાયણવિજ્ઞાન
31-01-2017/મંગળવાર 8.00 to 11.00 ગણિત અંગ્રેજી (40 Marks) ગુજરાતી અંગ્રેજી (40 Marks)
01-02-2017 / બુધવાર 8.00 to 11.00 સામાજિક વિજ્ઞાન
(ભારત - નક્શો)
નામાનાં મૂળતત્વો / મનોવિજ્ઞાન અર્થશાસ્ત્ર  જીવવિજ્ઞાન
02-02-2017 / ગુરૂવાર 8.00 to 11.00 વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી વાણિજ્ય વ્યવસ્થા અને સંચાલન / સંસ્કૃત અંગ્રેજી સંસ્કૃત
03-02-2017 / શુક્રવાર 8.00 to 11.00 અંગ્રેજી અર્થશાસ્ત્ર  આંક્ડાશાસ્ત્ર / સમાજશાસ્ત્ર અંગ્રેજી મૌખિક(10 Marks)   
04-02-2017 / શનિવાર 8.00 to 11.00 હિન્દી / સંસ્કૃત આંક્ડાશાસ્ત્ર / સમાજશાસ્ત્ર વાણિજ્ય વ્યવસ્થા અને સંચાલન / સંસ્કૃત ભૌતિક વિજ્ઞાન
06-02-2017 / સોમવાર 8.00 to 11.00  સ્વા. અને શા. શિક્ષણ / કમ્પ્યુટર અધ્યયન અંગ્રેજી મૌખિક(10 Marks)     સ્વા. અને શા. શિક્ષણ(થીયરી)/ ઉધોગ(થીયરી) ગણિત
07-02-2017/મંગળવાર 8.00 to 10.00  સ્વા. અને શા. શિક્ષણ (પ્રાયોગિક)/ કમ્પ્યુટર અધ્યયન(પ્રાયોગિક) કમ્પ્યુટર અધ્યયન કમ્પ્યુટર અધ્યયન કમ્પ્યુટર અધ્યયન
* ધોરણ 10 ના ફરજિયાત વિષયનાં પ્રશ્નપત્રો 100 ગુણનાં જેમાં PART - A માં હેતુલક્ષી (MCQ) પ્રશ્નો 50 ગુણનાં અને  PART - B માં નિબંધ પ્રકારનાં પ્રશ્નો 50 ગુણનાં એમ બે ભાગ રહેશે તથા કમ્પ્યુટર પરિચય, સ્વા. અને શા. શિક્ષણ, ચિત્ર પ્રશ્નપત્રો 50 ગુણનાં હેતુલક્ષી (MCQ) પ્રકારનાં રહેશે. * ધોરણ 12 ના ફરજિયાત વિષયનાં પ્રશ્નપત્રો 100 ગુણના રહેશે. કમ્પ્યુટર અધ્યયન વિષયનું પ્રશ્નપત્ર(MCQ)  હેતુલક્ષી પ્રકારનું રહેશે.
*  હેતુલક્ષી પ્રકારના પ્રશ્નપત્રોના ઉતરો OMR Answer Sheet માં આપવાના રહેશે. 
* પરીક્ષાનો સમય : ધોરણ-11 નો 2:00 કલાક તથા ધોરણ-10 અને 12 નો 3 કલાકનો રહેશે.                              
 
* ધોરણ 11 ના ફરજિયાત વિષયનાં પ્રશ્નપત્રો 50 ગુણનાં જેમાં English નું પ્રશ્નનત્ર 40 ગુણનું રહેશે. જેની 10 ગુણની Listening/Speaking ની મૌખિક પરીક્ષા શાળાએ જાતે લેવાની રહેશે. * ધોરણ 10 તથા 12 ના તમામ વિષયોનો અભ્યાસક્રમ સંપૂણૅ રહેશે.
*માધ્યમિક શિક્ષણ પરિક્ષણ-ઓક્ટોબર 2016માં આપેલ પ્રશ્નપત્ર પરિરૂપ મુજબ ધોરણ 11 વિજ્ઞાન પ્રવાહમાં ફરજિયાત વિષયનાં પ્રશ્નપત્રો 50 ગુણનાં રહેશે.