કર્મચારી શિક્ષણતીર્થ - અમદાવાદ
કર્મચારીનગર, ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧
3rdExamTimeTable

દ્વિતીય સત્ર / વાર્ષિક પરીક્ષાનો કાર્યક્રમ

 

કર્મચારી શિક્ષણતીર્થ  (મા. / ઉ. મા. શાળા)
દ્વિતીય સત્ર / વાર્ષિક પરીક્ષાનો કાર્યક્રમ - ૨૦૧૭-૧૮
તારીખ વાર માધ્યમિક વિભાગ ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક વિભાગ
સમય ધોરણ - ૯ સમય ધોરણ -૧૧ (સા.પ્ર.) ધોરણ -૧૧ (વિ.પ્ર.)
૦૨-૦૪-૧૮ સોમવાર ૮:૦૦ થી ૦૯:૩૦ ચિત્ર ૮:૦૦ થી ૦૯:૩૦ સ્વા. અને શા.શિ. સ્વા. અને શા.શિ.
૦૩-૦૪-૧૮ મંગળવાર ૮:૦૦ થી ૦૯:૩૦ કમ્પ્યૂટર - અધ્યયન ૮:૦૦ થી ૦૯:૩૦ ઉદ્યોગ (C.T.) ઉદ્યોગ (C.T.)
૦૪-૦૪-૧૮ બુધવાર ૮:૦૦ થી ૦૯:૩૦ સ્વા. અને શા.શિ. ૮:૦૦ થી ૧૧:૦૦ કમ્પ્યૂટર - અધ્યયન કમ્પ્યૂટર - અધ્યયન
૦૫-૦૪-૧૮ ગુરુવાર ૮:૦૦ થી ૧૦:૦૦ વિજ્ઞાન અને ટેકનોલૉજી ૮:૦૦ થી ૧૧:૦૦ ગુજરાતી રસાયણ વિજ્ઞાન
૦૬-૦૪-૧૮ શુક્રવાર ૮:૦૦ થી ૧૦:૦૦ ગુજરાતી ૮:૦૦ થી ૧૧:૦૦ English English
૦૭-૦૪-૧૮ શનિવાર ૮:૦૦ થી ૧૦:૦૦ ગણિત (આલેખ) ૮:૦૦ થી ૧૧:૦૦ નામાનાં મૂળતત્વો
મનોવિજ્ઞાન
જીવવિજ્ઞાન
૦૯-૦૪-૧૮ સોમવાર ૮:૦૦ થી ૧૦:૦૦ English ૮:૦૦ થી ૧૧:૦૦ અર્થશાસ્ત્ર ભૌતિકવિજ્ઞાન
૧૦-૦૪-૧૮ મંગળવાર ૮:૦૦ થી ૧૦:૦૦ સંસ્કૃત ૮:૦૦ થી ૧૧:૦૦ વાણિજ્ય વ્ય. અને સંચાલન
સંસ્કૃત
સંસ્કૃત
૧૧-૦૪-૧૮ બુધવાર ૮:૦૦ થી ૧૦:૦૦ સામાજિક વિજ્ઞાન
(નકશો - ભારત)
૮:૦૦ થી ૧૧:૦૦ આંકડાશાસ્ત્ર (આલેખ)
સમાજશાસ્ત્ર
ગણિત
૧૨-૦૪-૧૮ ગુરુવાર ૮:૦૦ થી ૧૦:૦૦ હિન્દી - - -
             
સૂચનો : (૧) ધોરણ ૯ ના ફરજિયાત વિષયનાં પ્રશ્નપત્રો૬૦ગુણનાં જેમાં PART- Aમાં હેતુલક્ષી(MCQ) પ્રશ્નો ૩૦ગુણના અને PART -Bમાં નિબંધ પ્રકારના પ્રશ્નો ૩૦ગુણના    એમ બે ભાગ રહેશે તથા કમ્પ્યૂટર- અધ્યયન, સ્વા. અને શા.શિક્ષણ,ચિત્રનાંપ્રશ્નપત્રો૪0ગુણનાં હેતુલક્ષી (MCQ) પ્રકારનાં રહેશે.
(૨) ધોરણ ૧૧સામાન્ય પ્રવાહમાં મુખ્ય વિષયનાં પ્રશ્નપત્રો ૮૦ગુણનાં રહેશે. જેમાં ઉદ્યોગ (C.T.)તથા સ્વા. અને સ્વા. અને શા.શિક્ષણ(P.T.)વિષયનાં પ્રશ્નપત્રો ૪૦ગુણનાં અને કમ્પ્યૂટર-અધ્યયન વિષયનું પ્રશ્નપત્ર ૮૦ગુણનું હેતુલક્ષી(MCQ)જેના જવાબો OMRપત્રકમાં આપવાના રહેશે.
(૩)ધોરણ ૧૧ વિજ્ઞાન પ્રવાહમાં ફરજિયાત વિષયનાં પ્રશ્નપત્રો ૮૦ગુણનાં રહેશે.જેમાં PART-Aમાં હેતુલક્ષી (MCQ)પ્રશ્નો ૪૦ગુણનાં અને PART-Bમાં નિબંધપ્રકારના પ્રશ્નો ૪૦ ગુણનાં એમ બે ભાગ રહેશે.
(૪)હેતુલક્ષી (MCQ) પ્રકારના પ્રશ્નપત્રોના ઉત્તરો OMR Answer Sheet માં આપવાના રહેશે.