કર્મચારી શિક્ષણતીર્થ - અમદાવાદ
કર્મચારીનગર, ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧
9ComputerPracticalExam

ધોરણ - ૯ કમ્પ્યૂટર પ્રાયોગિક પરીક્ષા

કર્મચારી શિક્ષણતીર્થ મા. / ઉ.મા. શાળા કર્મચારીનગર, ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૬૧                    
ધોરણ - ૯ કમ્પ્યૂટર પ્રાયોગિક પરીક્ષા વર્ષ :- ૨૦૧૬-૨૦૧૭                
તારીખ વાર સમય બેચ 
૨૧-૦૩-૧૭ મંગળવાર ૦૮:૦૦ થી ૯:૦૦ ૧ થી ૧૫ 
૦૯:૦૫ થી ૧૦:૦૫ ૧૬ થી ૩૦
૧૦:૧૦ થી ૧૧:૧૦ ૩૧ થી ૪૫ 
૧૧:૧૫ થી ૧૨:૧૫ ૪૬ થી ૬૦