કર્મચારી શિક્ષણતીર્થ - અમદાવાદ
કર્મચારીનગર, ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧
Download

ડાઉનલોડ

 

Sr.No.     Link
1 GHSEB Exam 12-Science Sem-4 March-2017 http://www.gseb.org/Sem-4%20Exam%20Shedule-2017.pdf
2 GSEB/GHSEB Exam 10-12(General) March-2017 http://www.gseb.org/Time%20Table%20-%20SSC%20and%20HSC(General)%20Examination%20March%202017.pdf
3 How to Fill details of SSC OMR Sheet SSC March-2017 http://youtu.be/6fhujVcvpug