કર્મચારી શિક્ષણતીર્થ - અમદાવાદ
કર્મચારીનગર, ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧
First Term Result

પ્રથમ સત્ર પરિણામ

કર્મચારી શિક્ષણતીર્થ મા. / ઉ.મા. શાળા
ધોરણ-૯  પ્રથમ પરીક્ષા (SA-1)  2017-18
બેઠક
નંબર
વિદ્યાર્થીનું નામ ગુજરાતી હિન્દી અંગ્રેજી સંસ્કૃત  ગણિત વિ.અને ટેક. સામાજિક વિજ્ઞાન ચિત્રકામ યોગ અને સ્વા.શા.શિ. કમ્પ્યૂટર
30 30 30 30 30 30 30 40 40 40
1 પુરબીયા પ્રેરણા પ્રવિણકુમાર 23.0 13.5 12.5 18.0 11.5 11.0 12.0 14 17 27
2 પટેલ ખુબી વિજયભાઇ 19.5 17.0 15.5 11.0 14.0 14.5 16.0 17 23 28
3 પટેલ હેલીબેન દિલીપકુમાર 17.0 11.0 16.5 13.5 11.0 12.5 15.5 21 21 17
4 રાજપુરોહીત દિવ્યા સૌમિલસિંહ 18.0 16.5 19.5 14.0 15.5 15.5 15.5 23 24 23
5 પ્રજાપતિ કરિના સુરેશભાઇ   18.5 15.5 15.0 17.0 16.5 14.5 17.0 18 24 20
6 ગોહિલ ધ્રુમિ મેહુલભાઇ  18.0 13.0 16.5 11.5 14.0 12.0 17.0 17 21 19
7 મિસ્ત્રી પ્રિયાંશી પરેશકુમાર 21.5 15.0 16.0 17.0 13.0 17.5 15.0 25 21 16
8 જેઠવા વિદ્યા સમીરભાઇ  23.0 20.5 25.5 22.0 28.0 25.0 22.0 32 33 37
9 ચક્રવર્તી દિક્ષા ભરતભાઇ  20.5 15.0 18.5 11.0 11.0 11.5 15.0 17 22 17
10 પાટડીયા સલોની દિનેશકુમાર 12.5 11.0 14.0 13.5 11.0 11.0 11.5 15 17 22
11 ધોબી પ્રિતી સંજયભાઇ 13.5 13.5 13.5 12.0 11.0 11.5 12.0 16 18 20
12 દરજી ક્રિના અનિલભાઇ 17.5 13.5 15.5 13.0 12.0 14.5 12.5 20 17 28
13 દરજી શિતલ અરજણભાઇ 21.5 16.0 22.0 22.0 18.0 21.5 21.0 29 27 37
14 દરજી પુજાબેન બાબુભાઇ 17.0 14.0 21.5 18.5 16.0 21.0 16.0 23 23 27
15 રાવળ દિવ્યાબેન લાલાભાઇ  14.0 13.5 15.0 11.0 11.0 11.0 11.0 17 17 23
16 દેસાઇ સ્નેહલ સાહર 16.5 18.5 11.0 17.5 11.0 11.0 13.5 23 20 25
17 રાવત મયુરી પરેશભાઇ 11.0 11.0 11.5 10.5 11.0 11.0 11.0 18 20 14
18 પરમાર દિપિક્ષાબેન પ્રવિણભાઇ 18.0 16.5 20.0 14.5 18.0 18.0 18.0 19 20 35
19 રાવત ક્રિષ્ના રતિલાલ 16.5 17.5 22.5 16.0 12.5 20.5 16.5 17 21 32
20 દરજી ધ્રુવિકાબેન ચેતનભાઇ 17.5 17.0 17.0 16.0 15.5 18.5 15.5 20 20 34
21 શર્મા વિશાખા મનોજભાઇ 21.5 12.5 18.0 15.5 12.5 19.5 14.0 23 17 17
22 શર્મા હર્ષિ ભદ્રેશકુમાર 16.5 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.5 18 16 14
23 દેસાઇ સંજના બળદેવ 14.0 11.0 12.5 11.5 11.0 11.0 10.0 17 19 18
24 રાવળ હિના પ્રકાશભાઇ 11.5 11.0 11.0 12.0 11.0 11.0 11.0 15 17 27
25 દેસાઇ ધરતી જયરામભાઇ 18.0 15.0 14.5 15.5 11.0 12.0 13.0 19 24 18
26 પટેલ પંથી શરદભાઇ 26.5 25.0 28.5 27.0 28.0 25.5 25.5 33 36 39
27 મલ્લી તમન્ના વિનયકુમાર 14.5 11.0 12.5 11.5 11.0 16.5 13.5 20 18 16
28 પટેલ ધેય મિતેષકુમાર 23.5 22.5 23.0 21.5 26.5 24.5 24.0 24 31 39
29 પ્રજાપતિ કુશ સતીશભાઇ 19.5 17.0 23.0 20.0 13.0 16.5 15.0 20 26 17
30 શાહ ફેનીલ મહેશભાઇ 19.5 23.5 22.0 20.5 16.0 20.0 22.0 17 16 36
31 પ્રજાપતિ મયુર ગીરધરભાઇ 18.5 16.0 22.0 16.5 15.5 21.0 18.5 25 21 30
32 સચાણીયા રવિકુમાર દિલિપકુમાર 22.0 12.5 17.0 12.5 12.0 11.0 11.0 17 21 20
33 દાતણીયા રાજ ગૌતમભાઇ 21.0 13.0 22.5 14.5 19.0 23.5 19.5 16 20 36
34 દેસાઇ નિમેશ નાગજીભાઇ 23.0 23.0 22.5 22.5 27.0 26.5 24.5 20 31 38
35 દેસાઇ રાજ મોહનભાઇ 21.0 23.0 23.0 22.0 17.5 24.5 23.0 26 25 39
36 મકવાણા યશ વિષ્ણુભાઇ 20.0 17.5 18.0 13.0 17.0 14.5 15.5 28 19 22
37 પ્રજાપતિ અનિલકુમાર મોહનલાલ 26.0 23.0 27.0 25.5 29.0 26.5 26.5 35 36 37
38 દેસાઇ માનવ નટુભાઇ 15.0 11.5 17.0 10.5 12.0 11.0 11.5 20 15 18
39 સોની ધ્યેય હિતેનભાઇ 17.0 11.5 25.0 15.5 14.5 14.5 12.0 20 18 26
40 પટેલ કુશ બિપીનભાઇ 12.5 11.5 13.0 10.5 11.0 11.0 11.0 17 14 22
41 દંતાણી દર્શનકુમાર મહેશભાઇ 18.0 20.0 12.0 11.0 12.5 11.0 17.5 19 18 26
42 દરજી મૌલિકકુમાર પ્રવિણભાઇ 23.5 19.0 20.0 22.5 12.5 18.0 22.0 21 18 35
43 ખત્રી સુજલ હિમાંશુકુમાર 11.0 11.0 12.0 10.5 11.0 11.0 12.0 15 15 17
44 દેસાઇ રોહન કાનજીભાઇ 19.5 16.5 18.5 11.5 12.5 13.0 15.5 15 17 25
45 વણાર સિધ્ધરાજસિંહ અજીતસિંહ 22.0 19.0 16.5 10.5 16.5 15.5 18.0 17 19 18
46 દરજી દેવ દિલીપભાઇ 20.5 20.5 19.5 19.5 18.5 16.0 21.0 17 20 38
47 ચૌહાણ શિવમ અશ્વિનકુમાર 15.5 20.0 20.5 13.0 19.0 18.0 17.5 18 24 35
48 પટેલ તીર્થ બિપીનભાઇ 22.5 17.5 24.5 21.5 26.0 24.0 24.0 32 34 39
49 ગોહેલ મહાવીર પ્રતાપરામ 22.5 22.5 23.5 15.0 19.0 19.0 22.5 34 26 38
50 દેસાઇ કિશન કાનજીભાઇ 14.5 11.0 11.5 10.5 16.0 11.0 12.5 14 15 17
51 ભાવસાર ધ્રુવિલ યોગેશકુમાર 23.0 23.0 27.5 21.0 16.5 25.5 24.0 27 30 33
52 જીવાણી અભી નાગજીભાઇ 25.0 22.5 28.0 25.0 29.0 24.5 26.0 30 28 39
53 રબારી હર્ષીલ સાગરભાઇ 15.5 12.0 11.5 10.5 11.0 11.0 16.0 17 21 24
54 શ્રીમાળી હર્ષ નૈલેશભાઇ 18.5 15.5 17.0 16.5 15.0 21.5 15.5 17 18 35
55 રાઠોડ મહેન્દ્રસિંહ ભઁવરસિંહ 19.5 17.5 19.5 15.5 17.5 15.5 18.5 23 23 32
56 પ્રજાપતી રતનલાલ રમેશભાઇ 15.5 11.0 18.5 11.5 11.5 13.0 14.5 16 21 28
57 બોરાણા માનવ ગૌતમભાઇ 20.5 13.5 24.0 17.0 14.5 18.5 18.0 16 19 26
58 પ્રજાપતિ દીપ બાબુભાઇ 11.0 11.0 11.5 10.5 11.0 11.0 11.0 14 15 14
59 પટેલ મહર્ષિ કેતનભાઇ 24.5 24.5 27.0 25.5 24.0 22.5 24.5 30 30 37
60 ગોહેલ ધૈર્ય સત્યનભાઇ 19.0 16.5 23.5 15.0 16.5 18.0 22.0 26 36 33

 

ધોરણ-૧૧ સામાન્ય પ્રવાહ પ્રથમ પરીક્ષા 2017-18
જી.આર.નં રોલ નંબર વિદ્યાર્થીનું નામ ગુજરાતી અર્થશાસ્ત્ર અંગ્રેજી સંસ્કૃત મનોવિજ્ઞાન સમાજશાસ્ત્ર વાણિજ્ય વ્યવ્સ્થા નામાંના મૂળતત્વો આંકડાશાસ્ત્ર કોમ્પ્યુટર કુલ ગુણ પરિણામ રેન્ક માટેના ગુણાંક રેન્ક ટકા
884 1 પટેલ જહાન્વીબેન યોગેશભાઇ 33 26 35 23 25 24       22 188 પાસ 188 29 53.71
834 2 ઠાકોર મન અજયકુમાર 25 23 27 23 22 19       21 160 પાસ 160 36 45.71
836 3 રબારી હરેશકુમાર ગેલાભાઈ 32 22 25 28 25 24       17 173 પાસ 173 34 49.43
847 4 ભરવાડ જય રણછોડભાઈ 19 12 17 21 24 20       19 132 નાપાસ …… …… 37.71
850 5 સિંગાડા આનંદકુમાર રમેશભાઇ 31 18 27 21 26 34       28 185 પાસ 185 30 52.86
862 6 મહેતા વંશ પ્રકાશકુમાર 28 15 22 18 26 19       19 147 નાપાસ …… …… 42.00
864 7 ગઢવી દેવાંગદાન જીતુદાન  31 22 23 26 31 31       30 194 પાસ 194 25 55.43
867 8 રાવલ દેવર્ષિ પ્રવિણકુમાર 27 13 36 18 25 14       20 153 નાપાસ …… …… 43.71
872 9 પુરબીયા શૈલેષ ગણપતભાઈ 28 19 20 18 17 22       21 145 પાસ 145 37 41.43
879 10 દેસાઇ પિયૂષ ધીરજભાઇ 30 27 26 29 31 21       31 195 પાસ 195 23 55.71
831 11 પટેલ એશા સંજયકુમાર 37 39 41       36 32 46 34 265 પાસ 265 4 75.71
832 12 ભાટિયા રાજેશ્વરી આનંદભાઈ 26 23 30       25 16 28 30 178 નાપાસ …… …… 50.86
838 13 ડાભી કિંજલ સતીષભાઈ 27 21 26       23 10 16 25 148 નાપાસ …… …… 42.29
839 14 ટાંક દિક્ષિતા મહેશભાઈ 39 40 47       40 41 48 42 297 પાસ 297 1 84.86
841 15 રબારી હેતા ભગાભાઇ 34 35 38       32 31 34 35 239 પાસ 239 8 68.29
842 16 દેસાઇ હિમા રતિલાલ 34 27 36       18 34 40 29 218 પાસ 218 15 62.29
844 17 ટાંક ખુશી બાવનજીભાઈ 33 37 29       22 13 27 26 187 નાપાસ …… …… 53.43
845 18 સોની પ્રાચી કીર્તિભાઈ 34 29 29       32 18 24 28 194 પાસ 194 25 55.43
849 19 મોદી ઉર્મિબેન મયંકકુમાર 20 18 22       10 24 23 17 134 નાપાસ …… …… 38.29
853 20 પરદેસી રાગિણી રમેશભાઇ 33 23 38       26 40 40 33 233 પાસ 233 11 66.57
854 21 પટેલ ક્રિષ્નાબેન ધીરૂભાઈ 30 27 31       25 19 21 31 184 પાસ 184 31 52.57
855 22 કોષ્ટી પ્રેરણા ભગવાનદાસ 32 45 43       37 45 41 35 278 પાસ 278 2 79.43
856 23 ભટ્ટ તનીષા રવિન્દ્રભાઈ 37 31 35       29 30 34 34 230 પાસ 230 13 65.71
859 24 ચૌધરી હિનાબેન બાબુભાઈ 27 24 20       17 15 30 25 158 નાપાસ …… …… 45.14
861 25 પંચોલી અનેરી કમલેશકુમાર 26 17 26       8 14 11 19 121 નાપાસ …… …… 34.57
865 26 ત્રિવેદી નંદીની યોગેશકુમાર 31 18 38       27 22 26 34 196 પાસ 196 22 56.00
866 27 સુથાર નીતુકુમારી ચુનીલાલ 30 30 22       27 26 33 33 201 પાસ 201 20 57.43
868 28 પટેલ ભૂમિકા જગદીશભાઈ 26 23 25       16 17 15 18 140 નાપાસ …… …… 40.00
873 29 ગઢિયા કશિશ ઉમેશભાઈ 30 28 35       18 41 35 23 210 પાસ 210 17 60.00
874 30 બારોટ નંદીનીબેન ચેતનભાઈ 28 28 30       23 18 25 28 180 પાસ 180 32 51.43
876 31 વ્યાસ રુસાલી હિતેષભાઈ 30 24 28       17 11 14 22 146 નાપાસ …… …… 41.71
878 32 પ્રજાપતિ સોનલ જગદીશભાઈ 22 18 23       15 16 18 23 135 નાપાસ …… …… 38.57
848 33 પટેલ વિધી બિપીનભાઈ 30 25 30       23 19 36 26 189 પાસ 189 28 54.00
833 34 દરજી વિશાલ નવીનકુમાર 26 29 23       14 15 22 27 156 નાપાસ …… …… 44.57
835 35 પટેલ મન નરેન્દ્રભાઇ 26 15 28       14 9 12 33 137 નાપાસ …… …… 39.14
837 36 જાની મનન રીતેશકુમાર 25 14 22       15 14 13 20 123 નાપાસ …… …… 35.14
840 37 રબારી રાજુભાઈ ધરમસિંહભાઈ 37 38 40       36 36 39 42 268 પાસ 268 3 76.57
843 38 દેસાઈ ગોવિંદભાઈ રમેશભાઈ 33 28 29       31 20 31 23 195 પાસ 195 23 55.71
846 39 દેસાઈ ધવલ કાનજીભાઈ 26 22 28       15 17 15 36 159 નાપાસ …… …… 45.43
851 40 શાહ શિવમ દિપકકુમાર 27 18 30       21 9 25 34 164 નાપાસ …… …… 46.86
852 41 નાયક વિશ્વમ નિકુલકુમાર 29 20 40       21 23 24 34 191 પાસ 191 27 54.57
857 42 નાયી ભૂમિત લાભુભાઈ ab 15 ab       16 ab 14 30 75 નાપાસ …… …… 21.43
858 43 ગજ્જર જય ચંદ્રકાન્ત ab 28 36       27 25 40 35 191 નાપાસ …… …… 54.57
860 44 દેસાઈ રાજકુમાર બાબુભાઈ 32 32 26       35 37 37 27 226 પાસ 226 14 64.57
863 45 રાજપુરોહિત પ્રથમ મોહનલાલ 32 41 33       40 35 38 39 258 પાસ 258 5 73.71
869 46 ભેંજાળિયા યશકુમાર દિપકકુમાર 25 9 24       14 11 21 25 129 નાપાસ …… …… 36.86
870 47 પરાડીયા સતીષ સરવણભાઈ 33 27 30       26 27 35 38 216 પાસ 216 16 61.71
871 48 દેસાઈ સાહિલકુમાર ગેમરભાઈ 26 20 35       17 13 19 20 150 નાપાસ …… …… 42.86
875 49 રાણપરિયા પાર્થ હિતેશભાઇ 35 24 29       28 35 24 28 203 પાસ 203 19 58.00
890 50 જાદવ મિહિર જગદીશભાઇ 32 34 39       41 31 42 34 253 પાસ 253 6 72.29
880 51 પંચાલ રિષી જયંતિલાલ 30 31 35       34 39 27 36 232 પાસ 232 12 66.29
881 52 રાવલ વૃષિક ભરતભાઇ 31 27 31       28 29 36 28 210 પાસ 210 17 60.00
882 53 ઠાકોર રવિ ભરતકુમાર 29 30 31       24 24 31 29 198 પાસ 198 21 56.57
883 54 ટાંક બ્રિજેશકુમાર રમેશભાઇ 37 33 36       30 37 42 23 238 પાસ 238 9 68.00
885 55 પંચાલ ભાવિકકુમાર સુરેશભાઇ 35 31 34       28 37 41 37 243 પાસ 243 7 69.43
886 56 દરજી પ્રિન્સ હેતલકુમાર 27 24 26       16 9 17 29 148 નાપાસ …… …… 42.29
887 57 સોમપુરા જૈનમ ધિરેનકુમાર 28 24 29       23 21 25 21 171 પાસ 171 35 48.86
888 58 નાઇ ગૌતમ પ્રહલાદભાઇ 29 28 27       29 21 22 21 177 પાસ 177 33 50.57
889 59 પારેખ આર્યન હિમાંશુભાઇ 34 30 35       40 31 28 36 234 પાસ 234 10 66.86

 

 

કર્મચારી શિક્ષણતીર્થ મા. / ઉ.મા. શાળા
ધોરણ-૧૧ વિજ્ઞાન પ્રવાહ પ્રથમ પરીક્ષા ૨૦૧૭-૧૮
જી.આર.નં રોલ નંબર વિદ્યાર્થીનું નામ સંસ્કૃત અંગ્રેજી ગણિત રસાયણ વિજ્ઞાન જીવ વિજ્ઞાન ભૌતિક વિજ્ઞાન કમ્પ્યુટર કુલ ગુણ ટકા પરિણામ રેન્ક માટેના ગુણાંક રેન્ક 
900 1 તેલી સ્નેહા દિનેશભાઇ   35   29 34 30 41 169 67.6 પાસ 169 22
915 2 ઠાકોર હેલી ગૌરવકુમાર    38   39 30 21 39 167 66.8 પાસ 167 24
925 3 પટેલ દિયાબેન શૈલેષભાઇ   47   37 23 20 32 159 63.6 પાસ 159 32
935 4 પટેલ ધ્રુવી શીતલકુમાર   41   26 17 13 24 121 48.4 નાપાસ …… ……
936 5 પાટડીયા પલક અનીલકુમાર   34   28 31 23 43 159 63.6 પાસ 159 32
937 6 પટેલ સૃષ્ટિબેન મહેન્દ્રભાઇ   32   27 20 20 30 129 51.6 પાસ 129 52
940 7 દરજી ઝીલ હિતેશકુમાર   38   14 17 13 29 111 44.4 નાપાસ …… ……
885 8 પટેલ ધ્રુવ ધિરેનભાઇ   33   24 17 13 20 107 42.8 નાપાસ …… ……
889 9 દેસાઇ આનંદ વાઘજીભાઇ   46   47 36 27 42 198 79.2 પાસ 198 3
896 10 પટેલ મુનિશ કલ્પનકુમાર   36   44 39 22 22 163 65.2 પાસ 163 26
899 11 પઢિયાર હાર્દિક હસમુખભાઇ   36   44 40 29 43 192 76.8 પાસ 192 6
901 12 રબારી ચિરાગ દિનેશભાઇ   37   41 44 28 37 187 74.8 પાસ 187 11
909 13 પટેલ દિપ વિષ્ણુભાઇ   28   36 18 36 14 132 52.8 નાપાસ …… ……
913 14 પટેલ ધ્રુમીલ નયનકુમાર   33   19 17 18 25 112 44.8 પાસ 112 54
918 15 સુથાર દક્ષેશ દિનેશભાઇ   40   34 28 18 39 159 63.6 પાસ 159 32
919 16 શાહ મોક્ષિત જીતેન્દ્રકુમાર   31   35 35 18 33 152 60.8 પાસ 152 40
926 17 મંડલી ઋષિ અનિલકુમાર   40   24 17 12 46 139 55.6 નાપાસ …… ……
939 18 સુથાર ઉમંગકુમાર જસવંતભાઇ   37   30 26 18 37 148 59.2 પાસ 148 43
941 19 જોશી કેતુલ જીગરભાઇ   33   28 25 18 35 139 55.6 પાસ 139 49
944 20 પટેલ પૂજન ભરતકુમાર   35   23 17 12 21 108 43.2 નાપાસ …… ……
949 21 પટેલ ઋષિ રાજેન્દ્રભાઇ   35   31 19 18 29 132 52.8 પાસ 132 51
908 22 પ્રજાપતિ જેસ્મીન સતીષકુમાર   46 35 37   27 42 187 74.8 પાસ 187 11
910 23 સુથાર શ્રૃતિબેન કેતનકુમાર   44 35 41   32 41 193 77.2 પાસ 193 4
931 24 જાઁગિડ કુસુમ રામઅવતાર   38 30 35   18 36 157 62.8 પાસ 157 35
946 25 પટેલ દેવાંશી સુનિલભાઇ   32 17 28   17 28 122 48.8 પાસ 122 53
883 26 પટેલ ભાર્ગવી જયંતિભાઇ   36 33 23   28 23 143 57.2 પાસ 143 47
886 27 સોની મન હિતેનભાઇ   36 20 24   13 16 109 43.6 નાપાસ …… ……
887 28 મિસ્ત્રી તેજસકુમાર કેતનકુમાર   39 39 32   17 33 160 64 પાસ 160 30
888 29 પટેલ વિશ્વ બિપીન   38 42 35   36 30 181 72.4 પાસ 181 14
890 30 સાપરીયા ઓમ જયેશભાઇ   37 17 47   20 33 154 61.6 પાસ 154 37
891 31 પટેલ ધ્રુવ દિપકભાઇ   44 46 48   45 41 224 89.6 પાસ 224 1
892 32 પટેલ ખુશ સુરેશભાઇ   41 45 44   41 32 203 81.2 પાસ 203 2
893 33 પટેલ રચિત મનુભાઇ   41 44 41   22 31 179 71.6 પાસ 179 16
894 34 પટેલ સાકાર વિનોદકુમાર   36 38 28   34 38 174 69.6 પાસ 174 19
895 35 પટેલ દક્ષ મુકેશભાઇ   44 31 36   31 28 170 68 પાસ 170 21
897 36 વાઘેલા કુંજરાજસિંહ હિમેશસિંહ   40 40 37   37 37 191 76.4 પાસ 191 7
898 37 મોદી કવલ જિજ્ઞેશકુમાર   43 38 38   27 31 177 70.8 પાસ 177 17
902 38 કુમાવત રોહિત ગિરધારીલાલ   36 42 40   33 37 188 75.2 પાસ 188 9
903 39 દેસાઇ નમનભાઇ કાળાભાઇ   36 32 30   16 33 147 58.8 નાપાસ …… ……
904 40 પટેલ મલયકુમાર રાજેશકુમાર   30 18 30   30 36 144 57.6 પાસ 144 46
905 41 મોદી હેત વિજયકુમાર   39 32 44   27 35 177 70.8 પાસ 177 17
906 42 પ્રજાપતિ પ્રદિપભાઇ હરેશકુમાર   36 42 41   31 43 193 77.2 પાસ 193 4
907 43 પટેલ ધ્રુવીશ કલ્પેશભાઇ   29 31 41   35 37 173 69.2 પાસ 173 20
911 44 પટેલ નીલ મહેશભાઇ   40 33 38   29 29 169 67.6 પાસ 169 22
912 45 રાવ શૈલેન્દ્રસિંહ નિર્ભયસિંહ   30 30 20   14 28 122 48.8 નાપાસ …… ……
914 46 રાવળ મિત્તલભાઇ ચિમનભાઇ   39 30 32   24 36 161 64.4 પાસ 161 29
916 47 વાઘેલા ધ્યેય બ્રિજેશભાઇ   37 30 32   17 38 154 61.6 પાસ 154 37
917 48 પટેલ સ્વદીપ દિપકકુમાર   37 25 34   24 29 149 59.6 પાસ 149 42
920 49 પટેલ રાજકુમાર રજનીકાંત   24 42 44   40 34 184 73.6 પાસ 184 13
921 50 દેસાઇ નરેશ ગફુરભાઇ   44 36 41   31 36 188 75.2 પાસ 188 9
922 51 ડાભી રાહુલ વિનોદકુમાર    37 40 37   25 23 162 64.8 પાસ 162 28
923 52 પાટડીયા વત્સલ સંજયકુમાર   44 37 25   15 19 140 56 નાપાસ …… ……
924 53 પટેલ સૌમિલ અજયભાઇ   37 31 38   23 34 163 65.2 પાસ 163 26
927 54 મકવાણા સુનીલકુમાર દિનેશજી   35 27 33   27 33 155 62 પાસ 155 36
928 55 પંચાલ સાહિલ પૂનમભાઇ   35 34 36   25 35 165 66 પાસ 165 25
929 56 દવે દીપ નિલેશકુમાર   31 38 40   37 35 181 72.4 પાસ 181 14
930 57 પટેલ શ્રેય પરાગકુમાર   34 19 31   25 38 147 58.8 પાસ 147 45
932 58 પટેલ મિહિર નિર્મળકુમાર   38 22 35   26 32 153 61.2 પાસ 153 39
933 59 દરજી હિરેન ગોવિંદભાઇ   40 30 32   19 31 152 60.8 પાસ 152 40
934 60 કટારા નિરજકુમાર વિક્રમભાઇ   31 39 18   13 28 129 51.6 નાપાસ …… ……
938 61 પટેલ દક્ષ તારકભાઇ   31 25 15   15 26 112 44.8 નાપાસ …… ……
942 62 પટેલ કૌશલ બળદેવભાઇ   37 26 29   24 32 148 59.2 પાસ 148 43
943 63 પટેલ ગુંજન દિપકકુમાર   33 29 27   18 26 133 53.2 પાસ 133 50
945 64 પટેલ રાજ શૈલેષભાઇ   37 29 28   17 30 141 56.4 પાસ 141 48
947 65 પટેલ મન અનિલકુમાર   35 45 39   31 41 191 76.4 પાસ 191 7
884 66 દેસાઇ દિવ્યેશ અખીલભાઇ   38 40 28   19 35 160 64 પાસ 160 30

 

 

કર્મચારી શિક્ષણતીર્થ મા. / ઉ.મા. શાળા
ધોરણ-૧૨ સામાન્ય પ્રવાહ પ્રથમ પરીક્ષા ૨૦૧૭-૧૮
રોલ નંબર વિદ્યાર્થીનું નામ ગુજરાતી અર્થશાસ્ત્ર અંગ્રેજી સંસ્કૃત મનોવિજ્ઞાન સમાજશાસ્ત્ર વા.વ્યવસ્થા નામું આંકડાશાસ્ત્ર કમ્પ્યુટર કુલ પાસ / નાપાસ રેન્ક માટેના કુલ ગુણ રેન્ક ટકા
1 પ્રજાપતિ સૃષ્ટિ ભરતભાઇ 62 74 67 48 51 64       40 406 PASS 406 34 58.00
2 દેસાઇ શ્રધ્ધા મોહનભાઇ 53 59 53 57 41 55       44 362 PASS 362 39 51.71
3 દેસાઇ આશા મોહનભાઇ  62 63 73 58 58 74       59 447 PASS 447 19 63.86
4 દેસાઇ રોશની અમરતભાઈ 67 69 69 59 56 64       53 437 PASS 437 24 62.43
5 ચૌધરી દિપીકા નાગજીભાઇ 56 61 64 59 56 64       57 417 PASS 417 32 59.57
6 રબારી સુરેખા ભીખાભાઇ 44 51 41 48 23 40       38 285 FAIL ------ ----- 40.71
7 રબારી સંગીતા જયરામભાઇ 70 67 80 69 50 46       64 446 PASS 446 20 63.71
8 રબારી આશાબેન ધર્મસિંહભાઇ 67 73 81 63 50 60       48 442 PASS 442 22 63.14
9 યાદવ માયા નારાયણભાઈ 51 53 54 47 46 55       52 358 PASS 358 41 51.14
10 દેસાઇ જશુ રમેશભાઈ 38 39 52 35 39 49       48 300 PASS 300 46 42.86
11 દેસાઇ હર્ષલ રણછોડભાઇ 44 48 51 35 29 47       41 295 FAIL ------ ----- 42.14
12 ભરવાડ વિષ્ણુ છગનભાઇ  45 37 39 45 38 50       59 313 PASS 313 44 44.71
13 ગુરખા નયનસિંઘ ચંદનસિંઘ  26 23 28 28 26 37       20 188 FAIL ------ ----- 26.86
14 દરજી ચિરાગ નવીનકુમાર 55 41 60 64 45 47       54 366 PASS 366 38 52.29
15 દત્ત હિતેશ બંસીલાલ   41 49 57 39 42 43       40 311 PASS 311 45 44.43
16 દવે યેશા પ્રફુલભાઈ 54 72 77       59 53 73 40 428 PASS 428 26 61.14
17 પટેલ ખુશી નિલેશભાઈ 41 47 55       45 29 54 41 312 FAIL ------ ----- 44.57
18 ચિતારા રિદ્ધિ મનીષકુમાર  52 38 54       39 22 19 39 263 FAIL ------ ----- 37.57
19 મિસ્ત્રી મનાલી જગદીશકુમાર 75 85 93       84 90 97 91 615 PASS 615 2 87.86
20 સુથાર ખુશીબેન બીપીનકુમાર 38 38 51       27 35 48 77 314 FAIL ------ ----- 44.86
21 દેસાઇ પ્રિયલ ખોડાભાઈ  53 60 77       48 60 58 56 412 PASS 412 33 58.86
22 પરમાર જાનવીબા ભગવતસિંહ 59 63 73       62 57 55 50 419 PASS 419 31 59.86
23 દેસાઇ રિદ્ધિ જયરામભાઇ  66 72 79       62 48 61 57 445 PASS 445 21 63.57
24 પટેલ તૃષા દિનેશકુમાર 63 67 86       65 59 84 57 481 PASS 481 10 68.71
25 જૈન તનુ વિનોદભાઇ 69 78 91       82 77 94 81 572 PASS 572 4 81.71
26 જીવાણી પ્રિયાંગી નાગજીભાઇ 81 87 92       92 99 94 76 621 PASS 621 1 88.71
27 પ્રજાપતિ ક્રિષ્ના રમેશભાઈ  68 87 87       81 97 89 75 584 PASS 584 3 83.43
28 હલ્દાનિયા સોનાલિકા શ્રવણકુમાર  58 63 75       51 53 49 52 401 PASS 401 36 57.29
29 વ્યાસ પ્રગતિ રવિકુમાર 61 63 87       50 74 77 67 479 PASS 479 12 68.43
30 દરજી અંજલિ કિશોરભાઈ 57 59 81       61 57 48 65 428 PASS 428 26 61.14
31 દલવાડી રાજવી જયેશકુમાર  66 74 83       73 54 62 56 468 PASS 468 14 66.86
32 પટેલ સ્તુતિબેન કમલેશકુમાર  58 46 61       63 38 42 33 341 PASS 341 42 48.71
33 શાહ પ્રિયાંસીબેન ગોપાલભાઈ 66 78 57       63 49 33 51 397 PASS 397 37 56.71
34 દેસાઇ સૃષ્ટિ રાજેશકુમાર 61 58 90       65 75 72 58 479 PASS 479 12 68.43
35 ચૌધરી ટીનાકુમારી ઓખારામ  63 62 75       64 47 50 61 422 PASS 422 29 60.29
36 દેસાઇ શિવાની સુરેશભાઇ 70 67 85       55 57 70 49 453 PASS 453 18 64.71
37 પટેલ રાજવી હેતલભાઇ 69 72 76       63 72 70 59 481 PASS 481 10 68.71
38 સાધુ રિધ્ધિબેન રામચંદ્રભાઇ 55 56 70       58 65 73 46 423 PASS 423 28 60.43
39 પંડ્યા પ્રેરણા અતુલકુમાર 68 76 81       68 83 84 59 519 PASS 519 6 74.14
40 બક્ષી હર્ષિની ભૌમિકભાઈ  44 42 63       26 26 28 43 272 FAIL ------ ----- 38.86
41 પટેલ દિવ્ય નિલેશકુમાર 58 65 84       57 66 62 72 464 PASS 464 16 66.29
42 દરજી નિશિત શૈલેષભાઈ  64 71 77       70 79 81 77 519 PASS 519 6 74.14
43 પંચાલ રોહિત મગનભાઇ 67 67 72       67 72 82 82 509 PASS 509 8 72.71
44 પંડ્યા પ્રણવ સુરેશભાઇ 36 28 33       15 17 19 48 196 FAIL ------ ----- 28.00
45 દવે વિરાજ પ્રદિપકુમાર  55 56 70       48 61 62 50 402 PASS 402 35 57.43
46 પટેલ આશિષકુમાર મુકેશભાઇ 53 46 36       45 43 42 56 321 PASS 321 43 45.86
47 ભરવાડ સાજન બલદેવભાઇ  58 59 75       63 77 67 57 456 PASS 456 17 65.14
48 પારૂપરલા પ્રિયદર્શન હર્ષદભાઈ  53 34 47       24 31 51 46 286 FAIL ------ ----- 40.86
49 ગોહિલ અરવિંદભાઇ પ્રતાપભાઈ 57 59 77       58 89 80 74 494 PASS 494 9 70.57
50 પ્રજાપતિ નરેશ જીવાજી 38 55 59       37 41 52 78 360 PASS 360 40 51.43
51 દેસાઇ રિકેશ જયરામભાઇ 73 65 74       63 56 50 60 441 PASS 441 23 63.00
52 ઘાંચી ફલિન તલસારામ 56 61 72       41 66 69 70 435 PASS 435 25 62.14
53 ડોડીયા યુવરાજસિંહ દાનસિંહ 71 80 80       75 82 80 52 520 PASS 520 5 74.29
54 ગોસાઇ મંથનગીરી મુકેશગીરી 55 61 79       54 79 78 62 468 PASS 468 14 66.86
55 કટારા પ્રવીણ કાન્તિલાલ 68 58 87       49 56 41 62 421 PASS 421 30 60.14

 

 

કર્મચારી શિક્ષણતીર્થ મા. / ઉ.મા. શાળા
ધોરણ-૧૨ વિજ્ઞાન પ્રવાહ પ્રથમ પરીક્ષા ૨૦૧૭-૧૮
જી.આર.નં રોલ નંબર વિદ્યાર્થીનું નામ સંસ્કૃત અંગ્રેજી ગણિત રસાયણ વિજ્ઞાન જીવ વિજ્ઞાન ભૌતિક વિજ્ઞાન કમ્પ્યુટર કુલ ગુણ ટકા પરિણામ રેન્ક માટેના ગુણાંક રેન્ક 
822 1 પટેલ મૈત્રી નરેશકુમાર   82   83 80 59 75 379 75.8 પાસ 379 6
826 2 નેવે સાક્ષી સમીરભાઈ   68   39 36 26 54 223 44.6 નાપાસ …… ……
828 3 ચૌહાણ નિધિ યોગેશભાઈ   83   46 58 71 84 342 68.4 પાસ 342 17
846 4 શુક્લા આકાંક્ષા કૃષ્ણપાલ   78   77 77 81 70 383 76.6 પાસ 383 5
849 5 પ્રજાપતિ નિશાબેન અશોકકુમાર   60   72 61 55 62 310 62 પાસ 310 26
852 6 સુથાર સીમા ફૂસારામ   77   76 73 64 55 345 69 પાસ 345 14
859 7 પટેલ મિલી મહેશભાઇ   54   38 46 22 56 216 43.2 નાપાસ …… ……
862 8 પટેલ કૃપા સુરેશકુમાર   81   40 44 49 61 275 55 પાસ 275 40
869 9 નિનામા યશ્વી હેમંતભાઈ   65   50 42 23 30 210 42 નાપાસ …… ……
871 10 શુક્લા અંજલિ  કૃષ્ણપાલ   52   55 44 55 53 259 51.8 પાસ 259 45
875 11 મજેવાડિયા રીયા સુરેશભાઇ   67   41 25 41 45 219 43.8 નાપાસ …… ……
835 12 લાખણોત્રા હીના જીણાભાઇ    82   53 73 40 54 302 60.4 પાસ 302 30
880 13 પટેલ બંસરી મનીષભાઈ   60   39 33 39 57 228 45.6 પાસ 228 48
855 14 વ્યાસ પ્રેક્ષા સંજયભાઈ 60 86   48 55 42   291 58.2 પાસ 291 35
881 15 પટેલ રિધ્ધિબહેન કલ્પેશકુમાર 62 61   44 43 42   252 50.4 પાસ 252 46
882 16 પટેલ કાજલબેન પ્રવિણભાઇ   69   80 67 75 54 345 69 પાસ 345 14
818 17 વચ્છરાજાની શ્રેય આશિષભાઈ   83   21 32 27 39 202 40.4 નાપાસ …… ……
829 18 પોરિયા દેવાંગ રમેશભાઈ   72   50 65 44 71 302 60.4 પાસ 302 30
830 19 ફનાત સંદીપ રામાભાઇ   69   49 52 53 81 304 60.8 પાસ 304 29
837 20 ચૌહાણ અક્ષર હસમુખભાઇ   69   68 73 51 78 339 67.8 પાસ 339 18
847 21 પટેલ ધ્રુમિલ રાજેન્દ્રભાઈ   75   45 45 52 81 298 59.6 પાસ 298 33
853 22 પટેલ વિશાલકુમાર દિનેશભાઇ   78   85 68 59 87 377 75.4 પાસ 377 7
876 23 પટેલ હર્ષ અલ્પેશભાઇ   45   50 46 46 82 269 53.8 પાસ 269 42
815 24 પટેલ ગોરલ ધવલ    74 76 63   52 73 338 67.6 પાસ 338 19
819 25 પટેલ રીમા રજનીકાંત   75 50 38   17 55 235 47 નાપાસ …… ……
827 26 મોદી સૃષ્ટિ હિતેશભાઇ   56 34 29   24 69 212 42.4 નાપાસ …… ……
831 27 શુક્લા ખુશી જગદીશકુમાર   87 47 45   44 69 292 58.4 પાસ 292 34
874 28 ભાવસાર વિશ્વા મયુરભાઈ   85 46 43   40 68 282 56.4 પાસ 282 38
838 29 પુરાણી દિશા કિન્નરકુમાર   74 36 40   40 59 249 49.8 પાસ 249 47
857 30 રામપરિયા સ્વેતા દિનેશભાઇ   70 71 55   70 69 335 67 પાસ 335 21
861 31 પંડ્યા કનિશા દિવ્યાંકકુમાર    76 51 58   34 55 274 54.8 પાસ 274 41
867 32 પટેલ શ્રુતિ બ્રિજેશભાઇ   67 69 68   67 79 350 70 પાસ 350 11
833 33 સોમપુરા જુગલ ચંદ્રવદનભાઈ   79 52 55   60 61 307 61.4 પાસ 307 28
813 34 પંચાલ વિનોદકુમાર ભાનુભાઇ   78 70 69   57 74 348 69.6 પાસ 348 12
816 35 પ્રજાપતિ દર્શિલ અમૃતભાઈ   84 86 66   87 73 396 79.2 પાસ 396 3
817 36 દવે દેવર્ષી ભદ્રેશ   67 36 45   29 76 253 50.6 નાપાસ …… ……
820 37 પટેલ ખુશ કનૈયાલાલ   69 58 68   36 54 285 57 પાસ 285 36
877 38 પ્રજાપતિ પાર્થ સંજયભાઇ   86 84 86   91 94 441 88.2 પાસ 441 2
821 39 નાઈ હાર્દિક મુકેશભાઇ   74 66 64   35 46 285 57 પાસ 285 36
824 40 ચૌહાણ દર્શિલ ઉમેશભાઈ   91 89 83   96 86 445 89 પાસ 445 1
825 41 ચૌહાણ દેવર્ષ ભાવેશભાઈ   72 78 46   59 82 337 67.4 પાસ 337 20
834 42 સુતરીયા કીર્તન મનસુખભાઇ   84 64 72   61 64 345 69 પાસ 345 14
836 43 સોની હેમિલકુમાર અલ્કેશ    78 59 56   43 86 322 64.4 પાસ 322 24
840 44 મકવાણા આદિત્ય સંજયભાઈ   66 69 53   56 56 300 60 પાસ 300 32
841 45 પટેલ નીલ પિયુશકુમાર   63 70 51   60 83 327 65.4 પાસ 327 23
842 46 તિવારી સિમરન બાબુરામ   55 55 62   33 74 279 55.8 પાસ 279 39
878 47 પટેલ રોહન હર્ષદકુમાર   66 60 51   58 85 320 64 પાસ 320 25
848 48 પ્રજાપતિ તુષાર વિષ્ણુભાઈ   62 84 86   84 59 375 75 પાસ 375 8
850 49 પટેલ સ્મિત સુનિલકુમાર   74 65 44   66 59 308 61.6 પાસ 308 27
851 50 પટેલ હિમાંશુ યોગેંદ્રભાઈ   77 69 75   62 65 348 69.6 પાસ 348 12
879 51 પટેલ મંથનકુમાર દશરથભાઈ   52 28 22   26 44 172 34.4 નાપાસ …… ……
856 52 વાંઝા કેવન રાજેન્દ્રકુમાર   73 75 82   86 58 374 74.8 પાસ 374 9
858 53 પટેલ કૃતિક નરેન્દ્રકુમાર   83 41 36   45 62 267 53.4 પાસ 267 43
860 54 પટેલ તીર્થ કલ્પેશભાઇ   78 63 61   49 84 335 67 પાસ 335 21
863 55 સુથાર હિતેશ દિનેશભાઇ   72 95 76   88 56 387 77.4 પાસ 387 4
866 56 પટેલ ધીર નવિનચંદ્ર    68 78 48   85 81 360 72 પાસ 360 10
948 57 દેસાઇ હાર્દિક દિનેશભાઇ   53 49 55   30 30 217 43.4 નાપાસ …… ……
870 58 પટેલ વિભુ પંકજકુમાર   75 25 45   54 55 254 50.8 નાપાસ …… ……
873 59 માલી વિરાજ પરાગ   66 43 45   53 53 260 52 પાસ 260 44