કર્મચારી શિક્ષણતીર્થ - અમદાવાદ
કર્મચારીનગર, ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧
HSC

એચ.એસ.સી

 

એચ.એસ.સી.(સામાન્ય પ્રવાહ) પરિણામ દર્પણ

 

ક્રમ વર્ષ (માર્ચ) વિદ્યાર્થીનું નામ મેળવેલ ટકા શાળાનું પરિણામ
1 1989 કુ.સોનલ આર.ડેલીવાળા 70.00 % 56.52 %
2 1990 શ્રી ચેતન બી.કોટેચા 65.00 % 70.17 %
3 1991 શ્રી ઘનશ્યામ પી.જોધ્ધા 62.00 % 76.31 %
4 1992 કુ. વૃન્દાં એન.રાવલ 73.5 % 93.00 %
5 1993 કુ. ભાવિકા એન.પરીખ 71.00 % 87.23 %
6 1994 શ્રી નિખિલ એચ.દક્ષિણી 70.00 % 85.41 %
7 1995 કુ. શેફાલી જે.મહેતા 74.00 % 88.00 %
8 1996 કુ. પારુલ આર.ડેલીવાળા 72.76 % 90.62 %
9 1997 કુ. પીનાકીની જી.પટેલ 74.83 % 90.25 %
10 1998 કુ. ખ્યાતિ એન.દોશી 77.00 % 90.14 %
11 1999 શ્રી નિતિન વી.ગુપ્તા 78.17 % 95.00 %
12 2000 શ્રી રીતેશકુમાર વી.પટેલ 74.5 % 96.00 %
13 2001 શ્રી આદિત્ય બી. જાનગર  79.17 % 96.29 %
14 2002 કુ. પટેલ જૈમિની આર. 75.33 % 97.56 %
15 2003 કુ ચૌહાણ નિલમ જે. 78.00 % 82.00 %
16 2004 કુ. બારોટ કોમલ.વી. 74.00 % 69.00 %
17 2005 કુ. પટેલ મેઘા બાબુભાઈ 81.5 % 91.18 %
18 2006 શ્રી પટેલ ભાવેશ બી. 83.57 % 92.00 %
19 2007 શ્રી નાયી દર્શન હસમુખલાલ 72.14 % 93.10 %
20 2008 શ્રી ગુપ્તા ઉમેશ વી. 80.14 % 87.30 %
21 2009 શ્રી નિકી આર.પટેલ 74.00 % 88.00 %
22 2010 ત્રમય બીજલ ટી. 81.43 % 85.93 %
23 2011 કુ. ઉર્વશીબેન.ટી. પઢાર 85.28 % 80.59%
24 2012 કુ.પ્રિયંકા.એસ.પટેલ 77.00% 62.71%
25 2013 શ્રી બિરેન.આર.વાજા 78.14% 62.05%
26 2014 ધ્રુવ વિક્રમભાઈ પટેલ 76.03% 82.75%
27 2015 ડિમ્પલ રતીલાલ સુથાર 81.33% 85.11%
28 2016 રબારી કાજલ જીવણભાઈ 82.14% 89.09%

 

 

એચ.એસ.સી. વિજ્ઞાન પ્રવાહનું પરિણામ દર્પણ

 

ક્રમ વર્ષ (માર્ચ) વિદ્યાર્થીનું નામ   મેળવેલ ટકા શાળાનું પરિણામ
1 1985 શ્રી જતીન પી.આચાર્ય   57.5 % 4.76 %
2 1986 શ્રી સુનિલ એન.જોષી   45.6 % 1.88 %
3 1987 શ્રી સમીર.પી.પુરોહિત   74.75 % 23.33 %
4 1988 શ્રી હરેન્દ્ર એ.કૈલા   57.00 % 17.95 %
5 1989 શ્રી અમીત એ.પટેલ   50.00 % 35.70 %
6 1990 શ્રી પજ્ઞેશ એમ.વછરાજાની   71.00 % 41.00 %
7 1991 શ્રી ભાવિન પી.પુરોહિત   81.00 % 52.6 %
8 1992 શ્રી સંદીપ એસ.શાહ   73.00 % 60.00 %
9 1993 કુ.કોમલ એસ.શાહ   74.00 % 71.00 %
10 1994 શ્રી પારસ એસ.શાહ   79.00 % 60.00 %
11 1995 શ્રી આનંદ એન.પરીખ   73.76 % 78.00 %
12 1996 શ્રી પટેલ હર્ષદ મફતલાલ   77.53 % 48.28 %
13 1997 શ્રી પટેલ હિરેન કરસનભાઈ   86.07 % 65.38 %
14 1998 શ્રી શાહ મૌલિક સુરેન્દ્રભાઈ   87.77 % 56.75 %
15 1999 શ્રી જીગર ડી.ગાંધી   81.77 % 57.40 %
16 2000 શ્રી માંકડ શશાંંક એચ.   76.62 % 80.00 %
17 2001 શ્રી પટેલ સુલય જશુભાઈ   77.23 % 84.84 %
18 2002 શ્રી ગજજર ધવલ કે.   76.22 % 62.1 %
19 2003 શ્રી પટેલ મનોજ સી.   79.75 % 73.1 %
20 2004 શ્રી વધરાજાની શિવાંગ એન.   77.75 % 71.00 %
21 2005 શ્રી પટેલ મનન સૂર્યકાન્ત   81.33 % 66.00 %
22 2006 શ્રી પંચાલ નિલેશ એન.   88.66 % 88.33 %
23 2007 રાઠોડ શ્વેતા બી.   82.00 % 96.77 %
24 2008 શ્રી જેઠવા ધ્રુવિલ જી.   82.20 % 90.00 %
25 2009 સ્નેહલ એમ.પ્રજાપતી   86.10 % 94.1 %
26 2010 શ્રી ધ્રુવિલ પી.પાતાણી   85.40 % 95.31 %
27 2011 શ્રી વિસ્મય.કે.રાજ   83.69 % 92.31%
28 2012 શ્રી લહેર.એચ.જાદવ   81.69% 91.55%
29 2013 શ્રી.મૌલિક.એચ.વાઘેલા   80.09% 100%
30 2014 શ્રી અધ્વૈત કે. પટેલ   80.00% 100%
31 2015 શ્રી પ્રતિક આર. વાઘેલા   87.07% 96.92%
32 2016 આશુ કે. પટેલ   82.00% 98.46%