કર્મચારી શિક્ષણતીર્થ - અમદાવાદ
કર્મચારીનગર, ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧
HSCComputerPractical

ધોરણ - ૧૨ (સા.પ્ર.) કમ્પ્યૂટર પ્રાયોગિક પરીક્ષા

કર્મચારી શિક્ષણતીર્થ મા. / ઉ.મા. શાળા કર્મચારીનગર, ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૬૧                    
ધોરણ - ૧૨ (સા.પ્ર.) કમ્પ્યૂટર પ્રાયોગિક પરીક્ષા વર્ષ :- ૨૦૧૬-૨૦૧૭                
તારીખ વાર સમય બેચ
૦૯-૦૨-૧૭ ગુરૂવાર ૦૮:૦૦ થી ૧૦:૦૦ ૧ થી ૧૪
૧૦:૧૫ થી ૧૨:૧૫ ૧૫ થી ૨૮
૧૦-૦૨-૧૭ શુક્રવાર ૦૮:૦૦ થી ૧૦:૦૦ ૨૯ થી ૪૨
૧૦:૧૫ થી ૧૨:૧૫  ૪૩ થી ૫૫