કર્મચારી શિક્ષણતીર્થ - અમદાવાદ
કર્મચારીનગર, ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧
Holiday List

જાહેર રજાઓ

ધો-11 સા.પ્રવાહ

GR.NO Roll No. STUDENT NAME GUJ ENG SANS / B.A. PSY / ACC ECO S.S. / STAT COMP C.T. P.T. TOTAL RANK PERCENTAGE
884 1 પટેલ જહાન્વીબેન યોગેશભાઇ 69 70 58 67 67 67 46 A B+ 444 20 63.43
834 2 ઠાકોર મન અજયકુમાર 60 57 52 50 58 50 53 C+ B 380 39 54.29
836 3 રબારી હરેશકુમાર ગેલાભાઈ 62 48 57 61 58 55 50 B B 391 36 55.86
847 4 ભરવાડ જય રણછોડભાઈ 45 40 43 48 37 40 35 C+ B 288 57 41.14
850 5 સિંગાડા આનંદકુમાર રમેશભાઇ 64 57 48 54 48 65 50 B B 386 37 55.14
862 6 મહેતા વંશ પ્રકાશકુમાર 52 41 43 50 34 44 33 C+ B+ 297 56 42.43
864 7 ગઢવી દેવાંગદાન જીતુદાન  64 48 53 62 56 57 56 C+ B 396 34 56.57
867 8 રાવલ દેવર્ષિ પ્રવિણકુમાર 57 68 43 52 41 39 42 B B 342 48 48.86
872 9 પુરબીયા શૈલેષ ગણપતભાઈ 52 43 45 42 49 47 42 C+ B+ 320 55 45.71
879 10 દેસાઇ પિયૂષ ધીરજભાઇ 67 51 60 71 65 61 48 C+ B+ 423 28 60.43
831 11 પટેલ એશા સંજયકુમાર 75 82 77 70 85 89 68 A B 546 3 78.00
832 12 ભાટિયા રાજેશ્વરી આનંદભાઈ 58 60 66 45 59 68 52 B+ B+ 408 33 58.29
838 13 ડાભી કિંજલ સતીષભાઈ 62 51 64 38 58 55 45 B B 373 44 53.29
839 14 ટાંક દિક્ષિતા મહેશભાઈ 77 93 79 85 82 88 84 A B+ 588 2 84.00
841 15 રબારી હેતા ભગાભાઇ 68 75 66 69 65 71 70 A B+ 484 11 69.14
842 16 દેસાઇ હિમા રતિલાલ 67 67 56 77 64 73 68 B+ B 472 14 67.43
844 17 ટાંક ખુશી બાવનજીભાઈ 66 58 56 42 73 70 55 B B 420 29 60.00
845 18 સોની પ્રાચી કીર્તિભાઈ 69 57 67 46 67 64 60 B+ B 430 26 61.43
849 19 મોદી ઉર્મિબેન મયંકકુમાર 48 44 45 46 45 57 48 C+ B 333 51 47.57
853 20 પરદેસી રાગિણી રમેશભાઇ 68 78 62 80 63 83 69 B B 503 8 71.86
854 21 પટેલ ક્રિષ્નાબેન ધીરૂભાઈ 67 59 67 51 70 65 56 B B 435 22 62.14
855 22 કોષ્ટી પ્રેરણા ભગવાનદાસ 76 89 84 94 92 89 72 A B+ 596 1 85.14
856 23 ભટ્ટ તનીષા રવિન્દ્રભાઈ 72 76 75 63 74 79 64 B+ B 503 8 71.86
859 24 ચૌધરી હિનાબેન બાબુભાઈ 64 53 58 40 65 67 49 B+ B 396 34 56.57
861 25 પંચોલી અનેરી કમલેશકુમાર 62 59 42 40 46 46 39 B B 334 50 47.71
865 26 ત્રિવેદી નંદીની યોગેશકુમાર 68 74 62 53 56 68 62 B+ B+ 443 21 63.29
866 27 સુથાર નીતુકુમારી ચુનીલાલ 68 55 62 58 69 76 63 B+ B 451 18 64.43
868 28 પટેલ ભૂમિકા જગદીશભાઈ 62 58 54 43 57 60 42 C+ B 376 43 53.71
873 29 ગઢિયા કશિશ ઉમેશભાઈ 66 74 59 83 67 84 42 B+ B+ 475 13 67.86
874 30 બારોટ નંદીનીબેન ચેતનભાઈ 62 60 52 45 58 60 43 B B+ 380 39 54.29
876 31 વ્યાસ રુસાલી હિતેષભાઈ 66 56 57 39 58 50 42 B+ B 368 45 52.57
878 32 પ્રજાપતિ સોનલ જગદીશભાઈ 53 45 47 42 52 58 48 C+ C+ 345 47 49.29
848 33 પટેલ વિધી બિપીનભાઈ 69 61 61 47 59 70 47 B B 414 32 59.14
833 34 દરજી વિશાલ નવીનકુમાર 57 51 50 37 55 50 59 C+ B 359 46 51.29
835 35 પટેલ મન નરેન્દ્રભાઇ 52 56 39 35 38 40 62 C+ B+ 322 54 46.00
837 36 જાની મનન રીતેશકુમાર 62 46 49 41 43 45 49 C+ B 335 49 47.86
840 37 રબારી રાજુભાઈ ધરમસિંહભાઈ 73 81 77 79 75 84 77 A B+ 546 3 78.00
843 38 દેસાઈ ગોવિંદભાઈ રમેશભાઈ 67 66 64 55 66 71 57 B B+ 446 19 63.71
846 39 દેસાઈ ધવલ કાનજીભાઈ 57 52 52 47 54 53 62 B B 377 42 53.86
851 40 શાહ શિવમ દિપકકુમાર 65 50 59 39 47 59 60 C+ B 379 41 54.14
852 41 નાયક વિશ્વમ નિકુલકુમાર 61 71 53 68 52 64 65 B+ B 434 23 62.00
857 42 નાયી ભૂમિત લાભુભાઈ 57 50 46 37 41 54 54 C+ B 0 - 0.00
858 43 ગજ્જર જય ચંદ્રકાન્ત 73 73 68 65 68 76 61 A B+ 0 - 0.00
860 44 દેસાઈ રાજકુમાર બાબુભાઈ 66 60 71 66 67 77 57 B+ B+ 464 15 66.29
863 45 રાજપુરોહિત પ્રથમ મોહનલાલ 66 62 75 69 81 79 70 B+ B 502 10 71.71
869 46 ભેંજાળિયા યશકુમાર દિપકકુમાર 52 47 38 39 37 56 57 C+ B 326 53 46.57
870 47 પરાડીયા સતીષ સરવણભાઈ 68 60 64 62 58 80 68 B+ C+ 460 17 65.71
871 48 દેસાઈ સાહિલકુમાર ગેમરભાઈ 60 64 52 42 55 64 48 B B 385 38 55.00
875 49 રાણપરિયા પાર્થ હિતેશભાઇ 66 63 64 68 63 60 50 B B 434 23 62.00
890 50 જાદવ મિહિર જગદીશભાઇ 74 81 75 72 76 82 61 B+ B 521 5 74.43
880 51 પંચાલ રિષી જયંતિલાલ 63 76 68 68 67 67 55 A B+ 464 15 66.29
881 52 રાવલ વૃષિક ભરતભાઇ 64 65 67 51 55 74 56 A B 432 25 61.71
882 53 ઠાકોર રવિ ભરતકુમાર 61 61 56 58 64 70 59 B+ B+ 429 27 61.29
883 54 ટાંક બ્રિજેશકુમાર રમેશભાઇ 72 66 70 74 67 80 52 B+ B+ 481 12 68.71
885 55 પંચાલ ભાવિકકુમાર સુરેશભાઇ 71 71 67 77 67 86 78 A B 517 6 73.86
886 56 દરજી પ્રિન્સ હેતલકુમાર 54 52 48 31 50 46 51 C+ B+ 332 52 47.43
887 57 સોમપુરા જૈનમ ધિરેનકુમાર 61 69 62 50 62 69 45 B B+ 418 30 59.71
888 58 નાઇ ગૌતમ પ્રહલાદભાઇ 65 63 62 47 64 64 50 B+ B+ 415 31 59.29
889 59 પારેખ આર્યન હિમાંશુભાઇ 73 71 74 84 71 78 60 B B+ 511 7 73.00