કર્મચારી શિક્ષણતીર્થ - અમદાવાદ
કર્મચારીનગર, ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧
PracticalExam

પ્રાયોગિક પરીક્ષા

પ્રાયોગિક પરીક્ષા
તારીખ / વાર ધોરણ વિષય
૧૬-૦૩-૨૦૧૭ / ગુરૂવાર ૧૧-વિ.પ્ર જીવવિજ્ઞાન , રસાયણ વિજ્ઞાન
૧૧-સા.પ્ર કમ્પ્યૂટર
૧૮-૦૩-૨૦૧૭ / શનિવાર ૧૧-વિ.પ્ર જીવવિજ્ઞાન , રસાયણ વિજ્ઞાન
૧૧-સા.પ્ર કમ્પ્યૂટર
૨૧-૦૩-૨૦૧૭ / મંગળવાર કમ્પ્યૂટર
૨૯-૦૩-૨૦૧૭ / બુધવાર  ૧૧-વિ.પ્ર. ભૌતિકવિજ્ઞાન , કમ્પ્યૂટર
સ્વાસ્થ્ય અને શા.શિ.
૩૦-૦૩-૨૦૧૭ / ગુરૂવાર  ૧૧-વિ.પ્ર. ભૌતિકવિજ્ઞાન , કમ્પ્યૂટર
૧૧-સા.પ્ર સ્વાસ્થ્ય અને શા.શિ.
૩૧-૦૩-૨૦૧૭ / શુક્રવાર ૧૧-વિ.પ્ર. સ્વાસ્થ્ય અને શા.શિ.