કર્મચારી શિક્ષણતીર્થ - અમદાવાદ
કર્મચારીનગર, ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧
RashtraVandana

રાષ્ટ્રવંદના

સારે જહાં સે અચ્છા

સારે જહાં સે અચ્છા, હિન્દોસ્તાં હમારા...
હમ બુલબુલેં હૈ ઉસકી ,વહ ગુલિસ્તાં હમારા (2)
પરબત વો સબ સે ઉંચા, હમસાયા આસ્માકા
વો સંતરી હમારા, વો પાસબાં હમારા.... સારે.
ગોદી મે ખેલતી હૈ, જિસકી હજારો નદિયો
ગુલશન હૈ જિનકે દમ હૈ, રશ્કે-જિનાં હમારા...સારે.
ઐ આબરૂ હે ગંગા, વહ દિન હૈ યાદ તુઝ કો
ઉતરા તેરે કિનારે, જબ કારવાં હમારા... સારે.
મજહબ નહીં સિખાતા આપસમેં બૈર રખના
હિન્દી હૈ હમ, વતન હૈ હિન્દોસ્તાં હમારા..સારે.
ઈકબાલ કોઈ મજહબ,અપના નહીં જહાં મેં
માલૂમ કયા કિસકો,દદે-નિહાં હમારા...સારે.

હોગે કામયાબ

હોગે કામયાબ,હોંગે કામયાબ,
હમ હોગે કાયયાબ એક દિન
હો હો મન મેં હૈ વિશ્વાસ પુરા હૈ વિશ્વાસ,
હમ હોગે કામયાબ એક દિન.
હોંગી શાંતિ ચારો ઓર એક દિન...
હો હો મન મે હૈ વિશ્વાસ,પૂરા હૈ વિશ્વાસ,
હોગી શાંતિ ચારો ઓર એક દિન.
હમ ચલેગે સાથ સાથ ડાલે હાથો મેં હાથ
હમ ચલેગે સાથ સાથ એક દિન...
હો હો મન મૈ હૈ વિશ્વાસ પૂરા હૈ વિશ્વાસ,
હમ ચલેગે સાથ સાથ એક દિન.
નહીં ડર કિસી કા આજ
નહીં ભય કિસી કા આજ કે દિન
હો હો મન મેં હૈ વિશ્વાસ,પૂરા હૈ વિશ્વાસ,
નહીં ડર કિસી કા આજ કે દિન.