કર્મચારી શિક્ષણતીર્થ - અમદાવાદ
કર્મચારીનગર, ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧
SSC

એસ.એસ.સી.નું પરિણામ

 

કર્મચારી શિક્ષણતીર્થ પ્રાથમિક શાળા  ,ઘાટલોડિયા,        
જુ.કે.જી.વાર્ષિક મૂલ્યાંકન ગુણપત્રક ૨૦૧૭-૨૦૧૮ 
રોલનંબર વિદ્યાર્થિઓના નામ ભાષા અંગ્રેજી  ગણિત સા.જ્ઞાન ચિત્ર વ્યાયામ સંગીત કુલ ટકા ગ્રેડ
પરમાર કવિતા પ્રવિણભાઇ 47 43 41 42 45 24 24 266 88.67 A
રબારી વિશ્વા મહેશભાઇ 37 38 38 40 43 24 24 244 81.33 A
ઠાકોર પ્રિયા કનુજી 43 43 37 42 37 23 23 248 82.67 A
મકવણા પ્રિયંકબેન મહેશભાઇ 35 40 33 40 41 23 24 236 78.67 B
દંતાણી રીયા નિતીનભાઇ 44 39 40 43 43 23 23 255 85.00 A
પટેલ દિયા સંજયભાઇ 48 49 50 49 41 25 25 287 95.67 A
બોરણ એન્જલ ઉમેશભાઇ 46 47 43 44 36 22 22 260 86.67 A
રબારી રાજવી ધવલભાઇ 35 36 32 44 41 24 22 234 78.00 B
દેસાઇ માહી દશરથભાઇ 43 40 40 44 44 24 22 257 85.67 A
૧૦ પરમાર ગુંજનબા ભાવિનસિંહ 49 48 42 50 43 25 25 282 94.00 A
૧૧ ઠાકોર દેવ્યાંશી અનિલકુમાર 47 40 37 44 40 24 24 256 85.33 A
૧૨ વાણિયા હેલી વ્યોમેશકુમાર 48 49 50 46 41 25 25 284 94.67 A
૧૩ દરજી દિવ્યા પ્રકાશભાઇ 38 41 30 42 38 22 23 234 78.00 B
૧૪ રામાણી રુદ્રા રાજેશભાઇ 42 43 44 47 43 23 23 265 88.33 A
૧૫ રાવ ટિંવક્લ ઉદયભાઇ 46 41 38 45 40 23 24 257 85.67 A
૧૬ નાઇ નવ્યા અંકિતકુમાર 37 41 31 44 37 24 24 238 79.33 B
૧૭ નાઇ પ્રાંચી વસંતભાઇ 40 45 40 40 43 24 24 256 85.33 A
૧૮ ભરવાડ સ્નેહલ બળદેવભાઇ 35 41 33 42 41 24 24 240 80.00 A
૧૯ રબારી દેવાંશી સાહરભાઇ 41 38 35 44 41 23 24 246 82.00 A
૨૦ પ્રજાપતિ ક્રિષ્ના મુકેશભાઇ 36 46 34 45 39 24 23 247 82.33 A
૨૧ દરજી જૈમિ ચંદુલાલ 45 43 43 45 36 22 24 258 86.00 A
૨૨ નાયી શાન્વી રાહુલ ભાઇ  45 44 47 41 43 23 23 266 88.67 A
૨૩ દરજી ભવ્યા શૈલેશભાઇ 42 36 34 47 42 24 23 248 82.67 A
૨૪ ઉપાધ્યાય રિશિતા ધર્મેંદ્રભાઇ 36 36 40 47 37 24 24 244 81.33 A
૨૫ જોષી ઝીલ સુમંતકુમાર 41 41 37 48 40 24 24 255 85.00 A
૨૬ રબારી કાવ્યા અમૃતભાઇ 44 40 40 46 40 24 24 258 86.00 A
૨૭ પ્રજાપતિ મોહિત કલ્પેશભાઇ 46 46 47 44 40 24 24 271 90.33 A
૨૮ દેસાઇ કનીશ રમેશભાઇ 40 41 41 47 37 23 24 253 84.33 A
૨૯ મેગવાલ પુનીત રાજુભાઇ  35 41 35 47 39 24 24 245 81.67 A
૩૦ ભરવાડ ક્રિષ્ના વિક્રમભાઇ 44 37 29 47 43 24 23 247 82.33 A
૩૧ ભાભોર પ્રિન્સ સુનિલભાઇ 41 36 47 40 41 24 23 252 84.00 A
૩૨ કડીવાળા હર્ષિત ધર્મેન્દ્રકુમાર  46 44 45 45 42 23 24 269 89.67 A
૩૩ પ્રજાપતિ આર્યન કિશોરભાઇ 45 44 44 45 45 24 24 271 90.33 A
૩૪ ઠાકોર કેવુલ ભીખાજી 39 40 43 43 36 24 23 248 82.67 A
૩૫ ઠાકોર કૂલદીપપ ભીખાજી 36 40 43 45 38 23 24 249 83.00 A
૩૬ ભરવાડ કેવલ પેથાભાઇ 41 40 36 46 35 23 24 245 81.67 A
૩૭ ઠકોર રાજવીર કાળાજી 40 40 42 45 42 22 23 254 84.67 A
૩૮ નાઈ દક્ષ ભરતભાઇ 42 41 37 41 31 24 23 239 79.67 B
૩૯ કલાલ હર્ષ દિનેશ કુમાર 37 43 43 47 33 23 23 250 83.33 A
૪૦ રબારી સિધ્ધરાજ દશરથભાઇ 48 40 30 48 33 23 24 246 82.00 A
૪૧ જાની પ્રિયાંશુ અમીતભાઇ  47 47 49 48 38 25 24 278 92.67 A
૪૨ દરજી જયદેવ ધીરુભાઇ 47 41 43 47 43 24 24 268 89.33 A
૪૩ રબારી વીર રણછોડ્ભાઇ 48 41 34 46 35 23 23 251 83.67 A
૪૪ દેસાઇ વિશ્વ વિશાલભાઇ 47 45 29 45 39 24 24 254 84.67 A
૪૫ ઠાકોર દેવરાજ કનુભાઇ 47 43 50 49 41 25 25 279 93.00 A
૪૬ દેસાઇ આયુષ રમેશભાઇ 32 40 45 47 39 23 24 250 83.33 A
૪૭ દરજી પ્રિયાંશ ગોવિંદભાઇ 48 43 47 45 41 24 24 271 90.33 A
૪૮ રબારી વિવેક રમેશભાઇ 41 38 24 43 40 23 23 233 77.67 B
૪૯ રબારી સ્મિત અમીતભાઇ 39 37 28 48 35 23 24 234 78.00 B
૫૦ પ્રજાપતિ નિકેશ ભીમરામ 46 43 40 48 39 24 24 264 88.00 A
૫૧ દરજી યુવરાજ અશ્વિનભાઇ 49 41 33 47 35 24 24 253 84.33 A
                       
                       
કર્મચારી શિક્ષણતીર્થ પ્રાથમિક શાળા  ,ઘાટલોડિયા      
સિ.કે.જી.વાર્ષિક મૂલ્યાંકન ગુણપત્રક ૨૦૧૭-૨૦૧૮ 
રોલનંબર વિદ્યાર્થિઓના નામ ભાષા અંગ્રેજી  ગણિત સા.જ્ઞાન ચિત્ર વ્યાયામ સંગીત કુલ ટકા ગ્રેડ
1 ધોબી વિદ્યા હિરાલાલ 45 47 45 44 46 23 22 272 90.67 A
2 નાયી વૈશાલી મંગળભાઇ 46 47 48 47 44 22 23 277 92.33 A
3 રબારી મેઘના લાભુભાઇ 46 45 47 47 43 22 21 271 90.33 A
4 દેસાઇ રેહાના વિશાલભાઇ 46 47 48 46 41 22 22 272 90.67 A
5 ભાભોર જાગૃતિ દિલિપભાઇ 50 50 50 50 46 23 24 293 97.67 A
6 રબારી ક્રિષ્ના ભરતભાઇ 32 42 34 44 39 18 18 227 75.67 B
7 મકવણા રિંકુ બળદેવભાઇ 40 43 44 43 33 20 20 243 81.00 A
8 નાઇ હેત્વી રાહુલકુમાર 46 45 49 47 42 22 22 273 91.00 A
9 ઠાકોર માહી વિજયભાઇ 50 50 50 50 48 24 24 296 98.67 A
10 ઠાકોર કુસુમ રાકેશભાઇ 44 45 46 46 45 21 20 267 89.00 A
11 ભર્વાદ આર્યા પેથાભાઇ 43 42 38 46 32 23 21 245 81.67 A
12 જયપાલ જાનવી રમેશભાઇ 48 46 45 46 40 23 20 268 89.33 A
13 શર્મા રીચા મુકેશભાઇ 37 40 41 42 39 21 20 240 80.00 A
14 દેસાઇ ક્રિષા ભરતભાઇ  44 45 47 44 41 21 21 263 87.67 A
15 દેસાઇ છાયા મુકેશભાઇ 47 48 48 45 44 22 21 275 91.67 A
16 દેસાઇ ભાવિશા મોહનભાઇ 36 37 39 41 38 20 20 231 77.00 B
17 રબારી જાનવી બકાભાઇ 41 43 45 45 42 20 20 256 85.33 A
18 દરજી આરાધ્યા મહેશભાઇ 24 31 29 38 34 19 15 190 63.33 C
19 રબારી જોયલ ચેહોરભાઇ 45 46 46 45 42 22 20 266 88.67 A
20 ચિતારા ખુશ્બુ મનિશકુમાર 40 42 44 46 38 22 21 253 84.33 A
21 દેસાઇ કામિની દિનેશભાઇ 36 38 38 40 32 20 21 225 75.00 B
22 રબારી જીયા અમરતભાઇ 47 45 46 45 40 21 21 265 88.33 A
23 ઠાકોર આરાધ્યા બળદેવભાઇ 45 44 41 41 36 21 20 248 82.67 A
24 ભરવાડ મીત વિક્રમભાઇ 35 38 35 45 32 22 21 228 76.00 B
25 રબારી વિરેન રાયમલભાઇ  43 46 44 45 40 23 19 260 86.67 A
26 રબારી કરણ રઘુભાઇ 46 44 41 47 42 23 19 262 87.33 A
27 દરજી આશિષ નરેશભાઇ 35 32 41 43 27 19 18 215 71.67 B
28 પ્રજાપતિ મોહિત ધર્મેંદ્રભાઇ 46 49 50 47 39 22 21 274 91.33 A
29 દરજી આરવ વસંતભાઇ 49 46 50 49 45 23 21 283 94.33 A
30 દેસાઇ રાજ જયરામભાઇ 45 48 42 46 35 21 21 258 86.00 A
31 રબારી મન બાબુભાઇ 22 27 25 40 30 13 13 170 56.67 C
32 પરમાર આદિત્યરાજસિંહ ભગીરથસિંહ 48 48 50 47 44 23 23 283 94.33 A
33 દેસાઇ વિરાજ હરેશભાઇ 46 43 48 47 37 22 18 261 87.00 A
34 દરજી દર્શ ગોવિંદભાઇ 48 50 49 49 45 22 23 286 95.33 A
35 જોષી મોહિત અલ્કેશ્ભાઇ 49 49 50 49 47 23 23 290 96.67 A
36 દરજી નક્ષ ગોવિંદ ભાઇ 45 42 46 44 34 21 20 252 84.00 A
37 રબારી સોહમ બાબુભાઇ 39 39 42 43 37 23 21 244 81.33 A
38 દેસાઇ આર્ય લગધીભાઇ 32 43 47 41 34 20 19 236 78.67 B
39 રબારી અર્થવ મુકેશભાઇ 45 42 43 46 34 20 20 250 83.33 A
40 સોલંકી હર્ષ નવીનભાઇ 0 0 0 0 0 - - 0 0.00 E
41 ફનાત તેજસ વસંતભાઇ  48 49 45 48 42 22 22 276 92.00 A
42 દેસાઇ ભીષ્મ રાજુભાઇ 41 32 45 44 30 19 19 230 76.67 B
43 શુક્લા જૈનિલ વિજયભાઇ 33 28 33 38 35 18 18 203 67.67 B
44 ડાભી સ્મિત શૈલેશભાઇ 39 37 44 43 41 20 19 243 81.00 A
45 ઠાકોર દક્ષ પિયુષભાઇ 32 34 38 43 32 18 16 213 71.00 B
46 દેસાઇ સિધ્ધરાજ રાજુભાઇ 37 36 44 44 33 19 15 228 76.00 B
47 ઠુંગા ધ્રુવિલ જગદિશભાઇ 21 25 25 45 31 20 18 185 61.67 C
48 કટારા કૃષ્ણ શાંતિલાલ 24 27 29 26 45 23 20 194 64.67 C
49 રાઠોડ અભયસિંહ જનકભાઇ 48 48 50 47 42 23 21 279 93.00 A