કર્મચારી શિક્ષણતીર્થ - અમદાવાદ
કર્મચારીનગર, ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧
SSC

એસ.એસ.સી.નું પરિણામ

 

ક્રમ વર્ષ (માર્ચ) વિદ્યાર્થીનું નામ મેળવેલ ટકા શાળાનું પરિણામ
1 1978 મનોજકુમાર વાય. દક્ષિણી 58.7 % 52.00 %
2 1979 નરેન્દ્રકુમાર જી. નાયક 55.9 % 30.23 %
3 1980 કુ. શિલ્પાબેન જે. શાહ 73.9 % 67.00 %
4 1981 કુ. વર્ષાબેન એ. ક્ષીરસાગર 62.1 % 63.00 %
5 1982 શ્રી હિરેનકુમાર જે. શાહ 80.00 % 41.66 %
6 1983 શ્રી તરંગ બી. કદમ 78.00 % 56.50 %
7 1984 કુ. કીર્તીબેન આઈ. શેઠ 65.8 % 48.83 %
8 1985 સમીર પી. પૂરોહિત 75.00 % 41.6 %
9 1986 હરેન્દ્ર એ. કૈલા 79.1 % 40.76 %
10 1987 સોનલ આર. ડેલીવાલા 67.7 % 37.31 %
11 1988 બબિતા આર. ગુપ્તા 76.28 % 67.24 %
12 1989 ભાવિન પી. પૂરોહિત 87.8 % 75.00 %
13 1990 સમીર એન. જેઠવા 75.7 % 50.84 %
14 1991 કોમલ એસ. શાહ 81.4 % 71.42 %
15 1992 કમલેશ એન. મજેકિયા 81.4 % 85.10 %
16 1993 દિશિતા એમ. ઓઝા 83.00 % 73.30 %
17 1994 કલ્પના જે. પટેલ 81.42 % 62.71 %
18 1995 અનુજા એન. પટેલ 78.7 % 58.82 %
19 1996 શાહ મૌલિક સુરેન્દ્રભાઈ 86.00 % 69.38 %
20 1997 ટાંક વિજય લાલજીભાઈ 78.42 % 60.37 %
21 1998 શાહ હેમલકુમાર ગુણવંતલાલ 82.28 % 55.00 %
22 1999 વછરાજાની પ્રેરક એન. 84.00 % 60.00 %
23 2000 ભૂતડાં આશિષ આર. 83.00 % 58.33 %
24 2001 ચૌહાણ ભદ્રેશ એ. 89.43 % 78.04 %
25 2002 વછરાજાની શિવાંગ એન. 88.00 % 79.23 %
26 2003 સ્નેહા કિર્તીકુમાર ત્રિવેદી  87.14 % 65.85 %
27 2004 મૂલવાણી નિમ્મી આર. 83.57 % 75.00 %
28 2005 રાઠોડ શ્વેતા ભરતભાઈ 87.00 % 65.00 %
29 2006 જેઠવા ધ્રુવિલ જી. 86.71 % 62.26%
30 2007 પ્રજાપતિ સ્નેહલ એમ. 88.00 % 64.00 %
31 2008 પટેલ ખુશ્બુ એન.  87.85 % 62.68 %
32 2009 રાજ વિસ્મય કે. 80.92 % 66.66 %
33 2010 સુથાર મનસુખ આર. 89.23% 54.71%
34 2011 નાવિક પ્રીતિ એલ. 91.60% 91.66%
35 2012 કુ.કોમલ.ડી. ગજ્જર 90.30% 86.76%
36 2013 શાહ મીત રમેશભાઈ 91.00% 80.32%
37 2014 માનસી વી. પરમાર 91.00% 80.32%
38 2015 ભાવિન બી. પંચાલ 79.83% 89.83%
39 2016 વનરા હર્ષ એમ. 85.00% 85.00%