કર્મચારી શિક્ષણતીર્થ - અમદાવાદ
કર્મચારીનગર, ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧
SSCBoardExam

SSC બોડૅની શાળાકક્ષાની એક વિષયની પરીક્ષા

          કર્મચારી શિક્ષણતીર્થ ( મા. / ઉ. મા. શાળા )                     
ધોરણ - ૧૦ બોર્ડની શાળાકક્ષાની એક વિષયની પરીક્ષા 
વર્ષ ૨૦૧૬-૨૦૧૭
શાળામાં આવવાનો સમય:- સવારે ૧૦:૩૦કલાકે
તારીખ વિષય  વાર સમય
૧૩-૦૨-૨૦૧૭     કમ્પ્યૂટર /  યોગ સ્વા. અને શા.શિ.    સોમવાર ૧૧:૦૦ થી ૧૨:૧૫