કર્મચારી શિક્ષણતીર્થ - અમદાવાદ
કર્મચારીનગર, ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧
SSCPractical Exam Time Table

એસ.એસ.સી. પ્રાયોગિક પરીક્ષા સમય પત્રક

કર્મચારી શિક્ષણતીર્થ મા. / ઉ.મા. શાળા કર્મચારીનગર, ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૬૧                    
ધોરણ - ૧૦ કમ્પ્યૂટર પ્રાયોગિક પરીક્ષા વર્ષ :- ૨૦૧૬-૨૦૧૭                
તારીખ વાર સમય બેચ 
૦૭-૦૨-૧૭ મંગળવાર  ૦૮:૦૦ થી ૧૦:૦૦ ૧ થી ૧૧ 
૧૦:૧૫ થી ૧૨:૧૫ ૧૨ થી ૨૦, ૫૮,૫૯