કર્મચારી શિક્ષણતીર્થ - અમદાવાદ
કર્મચારીનગર, ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧
School Principal

શાળાના સંસ્થાપક

આચાર્યશ્રીઓનો કાર્યકાળ

ક્રમ નં નામ લાયકાત હોદ્દો નિમણૂક તારીખ નિવૃત્તિ તારીખ
શ્રી મોહનભાઈ એ. પ્રજાપતિ બી.એ.,એમ.એડ. આચાર્ય 24-06-76 31-03-98
શ્રી હસમુખભાઈ સી. ઉપાધ્યાય એમ.એ. ઈન્ચાર્જ આચાર્ય 01-04-98 31-05-98
શ્રી કાંન્તીલાલ ડી. રાવલ બી.એ., બી.એડ. ઈન્ચાર્જ આચાર્ય 01-06-98 31-01-00
શ્રી કાંન્તીલાલ ડી. રાવલ બી.એ., બી.એડ. આચાર્ય 01-02-00 31-05-05
શ્રી કનુપુરી એસ. ગોસાઈ બી.એસ.સી., બી.એડ ઈન્ચાર્જ આચાર્ય 28-03-05 01-08-05
શ્રી ડૉ. કૌશલ એ.દેસાઈ એમ.એ. ,એમ.એડ. ,પીએચ. ડી. આચાર્ય 02-08-05 હાલ માં કાર્યરત