કર્મચારી શિક્ષણતીર્થ - અમદાવાદ
કર્મચારીનગર, ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧
Results

પરિણામ

કર્મચારી શિક્ષણતીર્થ પ્રાથમિક શાળા  ,ઘાટલોડિયા,            
ધોરણ-1 વાર્ષિક મૂલ્યાંકન ગુણપત્રક ૨૦૧૭-૨૦૧૮     
રોલનંબર વિદ્યાર્થી નું નામ કલરવ અંગ્રેજી સા.જ્ઞાન હિંદી કોમ્પ્યુટર મેળવેલ ગુણ ટકા% ગ્રેડ    
1 મોદી નૈના ચિરાગ ભાઇ 92 90 84 92 43 401 89.11 A    
2 ભરવાડ ક્રિષ્ના બળદેવભાઇ 73 66 75 75 33 322 71.56 B    
3 ભરવાડ પ્રિયાન્સી કલ્પેશભાઇ 56 58 59 69 32 274 60.89 C    
4 રાવળ જાનકી રત્નાભાઇ 58 53 57 61 37 266 59.11 C    
5 ઠાકોર હેપ્પી મુકેશકુમાર  55 51 53 60 30 249 55.33 C    
6 ઠાકોર દેવાંગી કર્મવીર 69 65 69 73 29 305 67.78 B    
7 ઠાકોર આયુશી પીન્યુજી  88 80 77 81 36 362 80.44 A    
8 દેસાઇ હનીબેન દિનેશભાઇ 79 75 81 76 35 346 76.89 B    
9 ટાંક પ્રિયા રાકેશભાઇ 85 82 83 87 46 383 85.11 A    
10 દેસાઇ શ્રધ્ધાબેન હસમુખભાઇ 75 71 73 78 32 329 73.11 B    
11 ડામોર કામ્યા પ્રકાશ 47 49 49 62 25 232 51.56 C    
12 રાવળ ટ્વીશા જગદીશકુમાર 88 85 87 87 45 392 87.11 A    
13 દરજી હેત્વી રાકેશકુમાર 70 66 67 71 32 306 68.00 B    
14 સોલંકી જીનલ અમૃતભાઇ 85 81 84 84 36 370 82.22 A    
15 ઠાકોર પૂર્વા પીયુષભાઇ 89 85 86 89 46 395 87.78 A    
16 ભરવાડ ધ્રુવી હિરાભાઇ 66 61 65 69 31 292 64.89 C    
17 દેસાઇ ક્રિપલ વિષ્ણુભાઇ 55 52 56 68 26 257 57.11 C    
18 પંચાલ માહી રાજેશભાઇ 58 55 54 65 31 263 58.44 C    
19 ભરવાડ ક્રિષ્ના પ્રકાશભાઇ 89 80 87 86 38 380 84.44 A    
20 ઠાકોર તૃપ્તિ ભરતભાઇ 78 77 79 82 37 353 78.44 B    
21 જોષી ક્રિષા ઉપેંદ્રભાઇ 85 77 82 82 47 373 82.89 A    
22 દેસાઇ પ્રિયાંસી વિરમભાઇ 86 77 83 86 44 376 83.56 A    
23 ચૌહાણ પ્રિયા રમેશભાઇ 86 73 79 85 40 363 80.67 A    
24 ભરવાદ પાર્થવી વિકરમભાઇ 57 51 57 64 32 261 58.00 C    
25 ડાભી માહી કમશીભાઇ 55 50 55 64 29 253 56.22 C    
26 ઠાકોર આયુષ ધનસુખ 72 72 74 73 40 331 73.56 B    
27 ભરવાડ ગૌરવ ગોપલભાઇ 64 57 61 73 33 288 64.00 C    
28 રબારી આદિત્ય કાનજીભાઇ 69 68 72 70 41 320 71.11 B    
29 ટાંક હેત બાવનજી  72 66 67 79 38 322 71.56 B    
30 દેસાઇ દેવાંશ ગેમરભાઇ 67 60 61 68 34 290 64.44 C    
31 દેસાઇ મીત કાનજીભાઇ 73 72 80 77 36 338 75.11 B    
32 ભરવાડ મુન્નો કમલેશભાઇ 73 66 69 71 35 314 69.78 B    
33 જૈન હર્ષ જયેશભાઇ 80 85 76 73 42 356 79.11 B    
34 રાવલ સુમિતનાથ કમલેશભાઇ  69 61 67 69 29 295 65.56 B    
35 ભુંભરિયા વિમલ મેરુભાઇ 94 89 93 93 49 418 92.89 A    
36 ગોહીલ મીત કાનજી  70 60 66 69 36 301 66.89 B    
37 દેસાઇ શેધાભાઇ રમેશભાઇ 53 49 58 63 31 254 56.44 C    
38 દેસાઇ જૈમિન દશરથભાઇ 72 53 70 69 34 298 66.22 B    
39 નાઇ સિંધરાજ દિલિપ 59 54 58 63 34 268 59.56 C    
40 ઠાકોર ચિરાગ વિષ્ણુભાઇ  75 72 84 80 35 346 76.89 B    
41 પ્રજાપતિ જોગેંદ્રકુમાર રમેશભાઇ 82 72 78 84 35 351 78.00 B    
42 રબારી હેત અલ્પેશભાઇ 71 59 66 73 33 302 67.11 B    
43 પાટડીયા જય અનિલકુમાર 84 77 77 83 36 357 79.33 B    
44 રબારી બબોભાઇ અમૃતભાઇ 56 47 53 52 29 237 52.67 C    
45 ઉપાધ્યાય મિલાપ રાજેંન્દ્રકુમાર 77 75 73 78 33 336 74.67 B    
46 દેસાઇ શૌર્યકુમાર લગધીરભાઇ 90 88 89 90 46 403 89.56 A    
47 રાઠોડ હર્ષવર્ધનસિંહ્ન છતરસિંહ 60 58 65 70 31 284 63.11 C    
48 દેસાઇ વ્રજ ગફુરભાઇ 90 86 89 89 44 398 88.44 A    
49 દેસાઇ લવકુમાર વિક્રમભાઇ 80 71 75 78 37 341 75.78 B    
50 લુહાર ભાવનેશ રાકેશકુમાર  59 53 59 66 28 265 58.89 C    
51 મકવણા પરામરાજસિંહ મહેશકુમાર 86 75 87 90 41 379 84.22 A    
52 ઠાકોર બ્રિજેશ કનુભાઇ  89 88 90 88 45 400 88.89 A    
53 નાઇ દેવ ભરતભાઇ  46 44 49 53 32 224 49.78 D    
54 પ્રજાપતિ કેવલ અશોક્ભાઇ 81 73 76 80 38 348 77.33 B    
55 દેસાઇ જય વિરમભાઇ  47 46 48 56 30 227 50.44 C    
56 પારેખ શૌર્ય દક્ષેશભાઇ 89 83 90 91 41 394 87.56 A    
                       
                       
કર્મચારી શિક્ષણતીર્થ પ્રાથમિક શાળા  ,ઘાટલોડિયા,          
ધોરણ-2 વાર્ષિક મૂલ્યાંકન ગુણપત્રક ૨૦૧૭-૨૦૧૮   
રોલનંબર વિદ્યાર્થી નું નામ કલ્લોલ કૂંજન અંગ્રેજી સા.જ્ઞાન હિંદી કોમ્પ્યુટર મેળવેલ ગુણ ટકા% ગ્રેડ  
1 ખટિક આરુષી જગદીશભાઇ 88 87 93 90 92 38 488 88.73 A  
2 ચૌધરી રેશમા વેનારામ 78 76 70 77 88 36 425 77.27 B  
3 ટાંક ઇશા દિલીપભાઇ 85 88 89 85 89 35 471 85.64 A  
4 ઠાકોર ઝ્લક રાહુલભાઇ 77 72 58 69 81 36 393 71.45 B  
5 ઠાકોર પ્રાર્થના નૈનેશભાઇ 91 89 92 90 94 43 499 90.73 A  
6 ઠાકોર ક્રિષ્ના વિશાજી 76 83 82 74 82 41 438 79.64 B  
7 દેસાઇ આસ્થા મોહનભાઇ  90 93 88 90 96 41 498 90.55 A  
8 દરજી અંજલી સુરેશભાઇ 93 94 92 94 96 45 514 93.45 A  
9 દરજી વિદ્યા વસંતભાઇ 85 90 90 84 93 44 486 88.36 A  
10 દેસાઇ રિધ્ધી જયરામ ભાઇ 80 75 75 77 84 31 422 76.73 B  
11 દેસાઇ તાન્યા રમેશભાઇ 68 75 70 70 77 34 394 71.64 B  
12 દેસાઇ ધ્રુવી હરગોવનભાઇ 93 92 95 93 95 43 511 92.91 A  
13 દેસાઇ મિરલ રાજેશભાઇ 72 72 62 76 77 35 394 71.64 B  
14 દેસાઇ પ્રિયાંશી દેવશીભાઇ 93 92 94 92 93 41 505 91.82 A  
15 દેસાઇ પ્રાપ્તિ દેવશીભાઇ 65 63 52 69 82 37 368 66.91 B  
16 પ્રજાપતિ નિકિતા મુકેશભાઇ 85 76 80 84 89 34 448 81.45 A  
17 પાટિલ આરુષી રામચંદ્ર 82 76 72 83 91 35 439 79.82 B  
18 પારેખ અંજલી દિનેશભાઇ 50 58 40 52 66 32 298 54.18 C  
19 મકવાણા જયશ્રી બળદેવભાઇ 83 83 79 83 90 35 453 82.36 A  
20 રબરી આયુષી ગફુરભાઇ 81 81 84 83 90 32 451 82.00 A  
21 રબારી ચાહત દશરથભાઇ 67 73 68 75 73 34 390 70.91 B  
22 નાયી ઋશ્વી ગુણવંતભાઇ 95 95 96 94 95 44 519 94.36 A  
23 પ્રજાપતિ ઉર્વશી સુરેશભાઇ 77 73 63 73 83 38 407 74.00 B  
24 મકવાણા ભૂમિ બળદેવભાઇ 68 64 58 65 75 34 364 66.18 B  
25 ભરવાડ રિધ્ધિબેન કમલેશભાઇ 68 72 43 73 72 38 366 66.55 B  
26 ભરવાડ સિધ્ધિબેન કમલેશભાઇ 46 60 44 53 68 34 305 55.45 C  
27 પંચાલ વૈદેહીબેન નિમેશકુમાર 64 50 55 61 70 32 332 60.36 C  
28 ઠાકોર આકાશ અશોક્ભાઇ  79 83 80 71 78 34 425 77.27 B  
29 દાતણિયા હર્ષિત કિરીટ્ભાઇ 84 80 78 76 88 36 442 80.36 A  
30 દેસાઇ ક્રીશ વિષ્ણુભાઇ  88 85 80 92 89 40 474 86.18 A  
31 દેસાઇ યુવરાજ નરેશભાઇ  49 41 38 49 59 31 267 48.55 D  
32 દેસાઇ નીલ હરગોવનભાઇ 86 87 91 92 93 36 485 88.18 A  
33 દરજી જપન વિજયકુમાર 77 83 66 75 88 33 422 76.73 B  
34 દરજી રોશન પ્રવિણભાઇ 73 77 82 74 80 33 419 76.18 B  
35 દેસાઇ સોહન લખધીરભાઇ  73 68 47 63 70 36 357 64.91 C  
36 પટેલ સૌમ્ય સૌરભભાઇ 65 63 76 71 71 38 384 69.82 B  
37 પ્રજાપતિ મનિષ તેજારામ  75 71 75 76 83 34 414 75.27 B  
38 દેસાઇ જવલ વિશાલભાઇ 84 84 88 88 86 47 477 86.73 A  
39 પ્રજાપતિ વિકમ  ભીમારાવ 51 60 51 62 76 32 332 60.36 C  
40 દેસાઇ ઉમંગ રમેશભાઇ 85 84 82 89 89 43 472 85.82 A  
41 પ્રજાપતિ હિતેશ રમેશભાઇ 88 87 88 88 89 44 484 88.00 A  
42 રબારી વિહાભાઇ અમૃતભાઇ 74 73 60 81 84 35 407 74.00 B  
43 રબારી હેતાર્થ ભરતભાઇ 63 70 65 71 79 34 382 69.45 B  
44 વાળા યશ કેતનભાઇ 90 93 92 91 94 47 507 92.18 A  
45 વસીટા હિમાંશુ દૂર્ગેશભાઇ 87 87 89 87 92 36 478 86.91 A  
46 વછેટા આદિત્ય પારસભાઇ 83 86 93 84 86 34 466 84.73 A  
47 શર્મા વેદાંત મનોજભાઇ 76 78 79 83 84 42 442 80.36 A  
48 રાવલ હર્ષનાથ કમલેશનાથ 43 49 47 43 66 36 284 51.64 C  
49 દરજી જીલ ભરતકુમાર 58 72 60 69 74 35 368 66.91 B  
50 દાતણિયા વિવેક મુકેશભાઇ 46 41 39 42 45 32 245 44.55 D  
51 રાવળ વિર પિન્ટુભાઇ 80 83 77 87 83 36 446 81.09 A  
52 વસીટા રોહિત હિરાલાલ 38 47 41 39 56 36 257 46.73 D  
53 રબારી જય રણછોડભાઇ  81 77 83 85 87 43 456 82.91 A  
54 પટેલ સ્મિત દિવ્યેશભાઇ 78 72 82 82 84 38 436 79.27 B  
55 વૈષ્ણવ ઓમ હરેશભાઇ 76 79 74 76 85 46 436 79.27 B  
56 શાહ અરમાન મહાવીરભાઇ 84 78 80 85 89 37 453 82.36 A  
57 પ્રજાપતિ હર્ષ સતિષભાઇ 84 78 85 84 89 38 458 83.27 A  
58 પ્રજાપતિ કાર્તિક ધર્મેન્દ્રભાઇ 76 74 64 79 84 36 413 75.09 B  
                       
                       
કર્મચારી શિક્ષણતીર્થ પ્રાથમિક શાળા  ,ઘાટલોડિયા,        
ધોરણ-3 વાર્ષિક મૂલ્યાંકન ગુણપત્રક ૨૦૧૭-૨૦૧૮ 
રોલનંબર વિદ્યાર્થી નું નામ ગુજરાતી ગણિત પર્યાવરણ અંગ્રેજી સા.જ્ઞાન હિંદી કોમ્પ્યુટર મેળવેલ ગુણ ટકા% ગ્રેડ
1 દેસાઇ સુહાની રમેશભાઇ  70 68 77 70 68 77 28 458 70.46 B
2 બાર સાક્ષી પ્રહલાદભાઇ 72 70 71 81 70 81 34 479 73.69 B
3 રબારી નેહાન્સી અમરતભાઇ 63 73 63 72 66 81 32 450 69.23 B
4 રબારી મૈત્રી રત્નાભાઇ 77 79 80 86 79 79 30 510 78.46 B
5 ચૌધરી રીયા દેવેન્દ્રભાઇ 67 71 61 84 77 84 27 471 72.46 B
6 પટેલ માહી દિનેશભાઇ 51 56 57 58 65 70 24 381 58.62 C
7 ચક્રવર્તી ઇશિતા ભરતભાઇ 67 69 68 77 73 83 34 471 72.46 B
8 દરજી આયુષી ધીરુભાઇ 80 84 79 87 80 89 31 530 81.54 A
9 દેસાઇ જીયા રમેશભાઇ 62 68 59 61 68 72 32 422 64.92 C
10 દરજી ધ્રુવી વસંતભાઇ 88 86 93 93 92 93 45 590 90.77 A
11 કલાલ વંદના દિનેશકુમાર 79 80 82 85 86 90 32 534 82.15 A
12 મોદી અક્ષરા મયંકકુમાર 91 89 95 94 93 94 45 601 92.46 A
13 દેસાઇ આયુષી રાજુભાઇ 80 86 84 85 84 90 41 550 84.62 A
14 પરમાર ધાર્મી રાકેશભાઇ 52 53 49 51 54 54 24 337 51.85 C
15 દેસાઇ વૈશન્વી વિશાલભાઇ 76 73 80 68 75 84 32 488 75.08 B
16 ધંધુકિયા નિશિતા ઉપેન્દ્રભાઇ 87 90 84 94 80 88 30 553 85.08 A
17 દેસાઇ તૃષા અમરતભાઇ 74 72 75 78 75 84 25 483 74.31 B
18 પ્રજાપતિ પ્રિયાંશી ચંપકભાઇ 66 71 70 77 74 83 33 474 72.92 B
19 વણામા વંશિકા અશ્વિનભાઇ 69 74 79 80 78 84 27 491 75.54 B
20 ઠાકોર રુચિ પ્રકાશભાઇ 69 69 74 69 74 82 30 467 71.85 B
21 પાટડિયા જીયા કમલેશભાઇ 88 82 88 90 86 90 30 554 85.23 A
22 ડાભી જીયા શૈલેશભાઇ 85 89 89 85 85 90 41 564 86.77 A
23 રબારી કિશાહ્બેન હસમુખભાઇ  55 56 59 55 64 72 25 386 59.38 C
24 વ્યાસ પ્રિયાન્સી રાજેશભાઇ 67 73 77 81 69 78 28 473 72.77 B
25 ઠાકોર રિશી જીતેન્દ્રભાઇ 58 68 73 80 69 81 29 458 70.46 B
26 દેસાઇ ક્રિશ દિનેશભાઇ 64 80 62 67 71 80 31 455 70.00 B
27 રબારી હરેશ જયેશકુમાર 69 86 84 91 90 90 38 548 84.31 A
28 પ્રજાપતિ દિલિપ લાલાભાઇ 69 78 71 80 77 86 34 495 76.15 B
29 દેસાઇ ધ્રુવિલ કાનજીભાઇ 49 52 60 56 58 73 25 373 57.38 C
30 વાળંદ નૈતિક હિરેનકુમાર 70 81 78 85 80 83 31 508 78.15 B
31 વાળંદ નિરવ નરેશકુમાર 79 88 77 89 88 91 32 544 83.69 A
32 રબારી પ્રણવ ઈશ્વરભાઇ 52 55 62 72 71 78 30 420 64.62 C
33 પટેલ હર્ષ દિનેશભાઇ 62 75 72 76 76 80 30 471 72.46 B
34 દેસાઇ યુગ જીતેન્દ્ર્ભાઇ 75 79 79 85 83 85 38 524 80.62 A
35 પ્રજાપતિ યશ લક્ષ્મીલાલ 78 89 81 73 85 91 38 535 82.31 A
36 દેસાઇ સંદીપ વિષ્ણુભાઇ 86 90 89 94 85 90 41 575 88.46 A
37 ભાભોર અર્જુન દિલિપભાઇ 79 82 78 87 83 88 32 529 81.38 A
38 શર્મા ખુશાલ ભદ્રેશભાઇ 69 78 73 82 80 86 37 505 77.69 B
39 રબારી રાજ રમેશભાઇ 52 52 50 67 68 73 25 387 59.54 C
40 વછેટા જતીન જગદીશભાઇ 52 58 69 65 64 77 24 409 62.92 C
41 રાવળા હર્ષ લાલાભાઇ 72 70 64 77 77 79 29 468 72.00 B
42 મકવણા સિધ્ધરાજ મહેશકુમાર 79 73 80 87 84 87 35 525 80.77 A
43 પટેલ આંકુશ કનુભાઇ 74 78 75 86 85 87 30 515 79.23 B
44 પટેલ આલવ કનુભાઇ 83 82 81 90 87 87 33 543 83.54 A
45 દરજી મંથન નરેશભાઇ 76 63 72 78 68 80 28 465 71.54 B
46 કવા હાર્દિક ભાવેશભાઇ 77 77 82 85 79 84 30 514 79.08 B
47 જીવાણી ફેનિલ જીતેન્દ્રકુમાર 81 86 78 89 87 89 42 552 84.92 A
48 દેસાઇ આર્યન જયરામભાઇ 48 46 45 52 55 54 25 325 50.00 C
                       
                       
કર્મચારી શિક્ષણતીર્થ પ્રાથમિક શાળા  ,ઘાટલોડિયા,        
ધોરણ-4 વાર્ષિક મૂલ્યાંકન ગુણપત્રક ૨૦૧૭-૨૦૧૮ 
રોલ નંબર વિદ્યાર્થી નું નામ ગુજરાતી ગણિત પર્યાવરણ અંગ્રેજી સા.જ્ઞાન હિંદી કોમ્પ્યુટર મેળવેલ ગુણ ટકા% ગ્રેડ
1 પ્રજાપતિ તૃપ્તિ દેવાજી  61 58 60 68 58 64 68 437 62.43 C
2 ટાંક શ્રેયાબેન બાવનજી  62 55 68 72 58 70 66 328 46.86 D
3 પટેલ માહી ભરતભાઇ 81 82 80 89 74 91 79 414 59.14 C
4 ચૌહાણ માનષીબેન અશ્વિનભાઇ 71 59 73 81 68 78 75 373 53.29 C
5 દેસાઇ જેનીશા દિનેશભાઇ 80 80 76 83 71 81 80 395 56.43 C
6 દેસાઇ કિંજલબેન ભરતભાઇ 67 63 66 66 56 67 69 325 46.43 D
7 દેસાઇ માહી હરગોવન 79 76 79 81 72 79 80 391 55.86 C
8 લિંબાચીયા પ્રાપ્તી ઘનશ્યામભાઇ 92 90 94 93 88 91 85 449 64.14 C
9 ઘાંચી ભાવના તલસારામ 79 61 58 65 54 59 69 326 46.57 D
10 દેસાઇ નેહાંસી ગેરામભાઇ 85 83 80 88 78 85 81 417 59.57 C
11 વછેટા સલોની પારસ 71 73 67 85 63 81 77 377 53.86 C
12 રાવત પ્રિયંકા પરેશભાઇ 76 68 74 77 71 73 73 370 52.86 C
13 નાયી દેવાંશી ભરતભાઇ 59 52 55 61 50 58 58 286 40.86 D
14 યાદવ ખુશીદેવી રામનરેશ 75 70 74 78 67 77 78 375 53.57 C
15 દેસાઇ શીતલબેન લાભુભાઇ 63 65 63 76 64 73 71 347 49.57 D
16 દેસાઇ નીરલ રમેશભાઇ 73 68 76 80 64 78 79 374 53.43 C
17 રબારી દિપાલી ઘેલાભાઇ 59 60 58 67 60 59 70 315 45.00 D
18 મિસ્ત્રી નીશી પરેશકુમાર 59 68 68 77 64 76 71 347 49.57 D
19 રબારી ક્રિશા દિનેશભાઇ 63 56 60 65 51 70 66 315 45.00 D
20 ઠુંગા સુહાની જગદીશભાઇ 73 68 66 71 59 72 66 341 48.71 D
21 રબારી અંજલી ગફુરભાઇ 83 83 84 88 77 81 83 412 58.86 C
22 દરજી સાક્ષી ભરતભાઇ  61 64 59 69 59 62 67 318 45.43 D
23 રબારી જિયાબેન રણછોસભાઇ 83 83 87 88 78 85 85 419 59.86 C
24 કડીવાલા વ્રુંદાબેન ધર્મેંન્દ્ર્કુમાર 77 69 65 81 64 78 70 370 52.86 C
25 રબારી આશિષ ભીપાભાઇ 47 55 47 52 50 51 55 255 36.43 D
26 ઠાકોર દેવમ અજયકુમાર 73 74 79 82 72 77 85 389 55.57 C
27 પુરબીયા આર્યન પ્રવિણકુમાર 53 57 58 71 55 56 73 308 44.00 D
28 પટેલ દેવ નિતિનભાઇ  72 64 76 80 65 75 75 367 52.43 C
29 દરજી શુભ અનિલભાઇ 55 70 61 63 64 60 66 308 44.00 D
30 વછેટા ક્રિશ મીઠુભાઇ 90 91 86 90 84 91 87 442 63.14 C
31 રબારી સ્મિત વિષ્ણુભાઇ 65 78 76 78 72 75 85 375 53.57 C
32 દેસાઇ સ્મીત લખધીરભાઇ 63 55 68 65 57 66 70 321 45.86 D
33 બોરાણા દર્શીક ગૌતમભાઇ 53 59 55 61 55 57 66 292 41.71 D
34 દેસાઇ જયરાજ વિષ્ણુભાઇ 85 81 87 89 83 90 86 433 61.86 C
35 પગી ભાવેશભાઇ હર્ષદભાઇ 63 67 68 78 64 70 76 351 50.14 C
36 ધોબી ગૌરવ કમલેશ 75 76 76 78 76 76 81 386 55.14 C
37 દરજી મન મહેશભાઇ 69 69 75 79 66 73 74 361 51.57 C
38 પટેલ હેત સંજયભાઇ 82 79 82 82 75 84 78 401 57.29 C
39 સીંદે ઉમંગ નરેશભાઇ 71 72 70 79 66 65 76 357 51.00 C
40 ઠાકોર હેતાર્થ પ્રહલાદભાઇ 56 66 64 65 57 56 76 310 44.29 D
41 ઠાકોર યશ સુરેશભાઇ 67 70 65 66 55 65 68 321 45.86 D
42 રબારી આયુષ દશરથભાઇ 67 61 68 72 64 71 69 343 49.00 D
43 શર્મા અંકુશ અશોકભાઇ 84 82 84 86 78 81 83 412 58.86 C
44 જોષી ધવનકુમાર હિતેન્દ્ર્કુમાર 91 87 86 91 87 91 85 445 63.57 C
45 ચૌહાણ વંશ દિનેશભાઇ 73 70 67 75 62 78 75 363 51.86 C
46 ડામોર વિશ્વ પ્રકાશ 74 75 77 82 73 78 80 387 55.29 C
47 ખાચર અર્જુંનભાઇ રાજુભાઇ 81 87 84 88 74 86 80 409 58.43 C
48 ગોહિલ ભવ્ય મેહલભાઇ 91 85 87 84 81 88 86 430 61.43 C
49 દેસાઇ જૈમિન રણછોડભાઇ 88 92 85 92 85 88 88 441 63.00 C
50 રાવળ નીરવ પિન્ટુભાઇ 78 81 75 84 67 80 82 391 55.86 C
51 મારવાડી પ્રેમ કૈલાસભાઇ 63 63 67 78 65 77 79 362 51.71 C
52 રબારી હેત બાબુભાઇ 50 54 57 63 59 63 70 305 43.57 D
53 દેસાઇ વેદ જયેશભાઇ 79 75 78 78 75 79 81 392 56.00 C
54 નાયી વેદ દક્ષાબેન 77 72 81 86 76 84 79 402 57.43 C
55 સોની દક્ષ દિલીપભાઇ 73 70 73 81 74 81 83 392 56.00 C
56 પટેલ દેવમ ધર્મેંન્દ્રભાઇ 75 71 75 83 72 80 74 384 54.86 C