કર્મચારી શિક્ષણતીર્થ - અમદાવાદ
કર્મચારીનગર, ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧
Sem4 Practical Exam.

ધોરણ-૧૨ વિ.પ્ર. (સેમ.-૪) પ્રાયોગિક પરીક્ષા

                     કર્મચારી શિક્ષણતીર્થ ( મા. / ઉ. મા. શાળા )                     
ધોરણ - ૧૨ વિજ્ઞાન પ્રવાહ સેમેસ્ટર ૪
પ્રાયોગિક પરીક્ષા વર્ષ ૨૦૧૬-૨૦૧૭
તારીખ વાર સમય વિષય બેચ
૧૮-૦૨-૧૭ શનિવાર ૧૦:૦૦ થી ૧૨:૦૦ Biology 1 to 15
૧૨:૧૫ થી ૦૨:૧૫ 16 to 27
૨૦-૦૨-૧૭ સોમવાર ૧૦:૦૦ થી ૧૨:૦૦ Computer 21,22,25,27 to 30
Physics 31 to 46
Chemistry 47 to 62
૨૧-૦૨-૧૭ મંગળવાર ૧૦:૦૦ થી ૧૨:૦૦ Computer 31 to 46
Physics 47 to 62
Chemistry 1 to 15
૨૨-૦૨-૧૭ બુધવાર ૧૦:૦૦ થી ૧૨:૦૦ Computer 47 to 62
Physics 1 to 15
Chemistry 16 to 30
૨૩-૦૨-૧૭ ગુરૂવાર ૧૦:૦૦ થી ૧૨:૦૦ Computer 2,4,5,7,10,14,15
Physics 16 to 30
Chemistry 31 to 46
નોંધ:-તા:-૧૬/૦૨/૨૦૧૭ ને ગુરૂવારે જર્નલ્સ લઈ જવી.