કર્મચારી શિક્ષણતીર્થ - અમદાવાદ
કર્મચારીનગર, ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧
Std-10 First Term Result

ધોરણ - ૧૦ પ્રથમ સત્ર પરિણામ ૨૦૧૭-૧૮

કર્મચારી શિક્ષણતીર્થ મા. / ઉ.મા. શાળા
ધોરણ-10  પ્રથમ પરીક્ષા (SA-1)  2017-18
બેઠક
નંબર
વિદ્યાર્થીનું નામ ગુજરાતી અંગ્રેજી ગણિત વિ.અને ટેક. સામાજિક વિજ્ઞાન સંસ્કૃત  હિન્દી યોગ અને સ્વા.શા.શિ. કમ્પ્યૂટર
100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 પતાણી ક્રિશ્ના પંકજભાઈ  77 84 78 84 81 74     83
2 જયસ્વાલ દિવ્યા પરિતોષ 68 76 76 77 76 69     76
3 ભાવસાર દિવ્યા અજીતકુમાર 43 63 33 37 44 49     58
4 આચાર્ય નિધિ સતિષભાઇ  89 94 86 90 88 85     92
5 દરજી કાવ્યા મહેન્દ્રકુમાર 71 57 53 44 41 64     54
6 પટેલ દ્રષ્ટિ પ્રકાશભાઈ 81 86 78 87 78 75     84
7 સોલંકી અમિષા મહેન્દ્રભાઇ 44 51 33 48 35 46     55
8 પટેલ જહાન્વી રાજેન્દ્રકુમાર 71 71 72 81 69 70     71
9 રાઠોડ સંજના જગદીશભાઇ  68 69 54 70 63 60     67
10 નાડોદા રચના રમેશભાઈ 66 67 56 58 61 66     64
11 આચાર્ય અક્ષયકુમાર કિશોરભાઇ  47 44 33 35 35 38     49
12 નેવે સાહિલ સમીરભાઈ 73 77 65 74 67 68     78
13 પટેલ પાર્થ યતિનભાઇ 45 53 35 37 41 42     52
14 દેસાઇ વિવેક કાનજીભાઇ 74 85 75 70 76 69     74
15 ચૌહાણ કૃણાલ રામાભાઇ 70 71 66 67 72 63     67
16 પેઢે તુષાર રાજેશભાઈ 58 66 70 66 66 58     61
17 પ્રજાપતિ સ્મિત ડાહ્યાભાઇ 78 88 91 91 83 83     82
18 વાળા પાર્થ શૈલેષભાઇ 66 77 50 47 60 48     62
19 દેસાઇ જાનકી હરગોવનભાઈ 35 43 33 33 34 39   52  
20 પ્રજાપતિ દિવ્યા રમેશભાઈ 78 61 76 77 63 71   68  
21 દેસાઇ દેવિકા જેરામભાઇ 55 43 33 33 42 38   44  
22 પટેલ અમીષા વિક્રમભાઈ 66 55 46 37 53 61   54  
23 ચિતારા પલક મનીષ 54 44 33 33 39 40   50  
24 દેસાઇ કૃપાલીબેન બાબુભાઇ 70 63 47 43 70 61   54  
25 ડોડિયા સારિકાબેન જગદીશભાઇ 51 51 33 34 46 43   46  
26 ચૌધરી કીરણભાઈ ભલાભાઈ 65 87 56 69 73 62   70  
27 કહાર વ્રજ પ્રકાશભાઈ  49 48 36 37 36 45   49  
28 દરજી ભૌમિક રાજેશભાઈ 51 53 45 49 56 43   50  
29 સોલંકી નિમેષ સંજયભાઇ 58 69 64 79 64 66   75  
30 ઠાકોર ભરત રમણભાઈ 48 35 33 33 41 33   75  
31 પટેલ મિહિર રોહિતકુમાર 64 63 39 61 67 46   62  
32 લેઉવા યશકુમાર રાજેશભાઈ 44 51 33 35 50 41   44  
33 પટેલ મેઘ દીપકકુમાર 38 36 33 33 37 33   50  
34 દરજી ગૌતમભાઈ પ્રવીણભાઈ 70 39 37 34 46 48   56  
35 દરજી પ્રદીપ ભોગીલાલ  55 41 36 35 38 44   61  
36 મેખિયા હર્ષભાઈ મનોજભાઇ 53 69 35 40 46 64   67  
37 પારેખ જાહ્નવી મનોજકુમાર 62 43 33 34 53   69 51  
38 વછેટા પાયલ સુનિલભાઈ 68 47 48 59 54   70 71  
39 દેસાઇ જાનવી રાજુભાઇ 40 35 33 33 35   43 42  
40 વછેટા નિશા ગોવિંદભાઇ 58 46 40 47 48   66 57  
41 દેસાઇ હિના કાનજીભાઈ 57 56 33 34 42   56 51  
42 દેસાઇ શિવાની શંભુભાઈ 57 41 33 40 47   61 49  
43 બોરાણા પ્રિયલ પ્રકાશભાઈ 46 46 35 42 41   50 52  
44 રબારી પરાક્રમ કાનજીભાઇ 48 44 39 38 51   54 50  
45 પ્રજાપતિ રાકેશ ગોપાલભાઈ 54 39 33 38 56   45 51  
46 રબારી પ્રજ્ઞેશ કનુભાઈ 62 56 36 35 64   40 69  
47 ભાટિયા અશોક આનંદભાઈ  48 48 33 33 42   35 51  
48 રબારી રાહુલભાઈ ભરતભાઇ 42 39 33 37 44   47 57  
49 દેસાઇ જયેશભાઈ કરમણભાઇ 50 35 37 36 57   47 52  
50 વાઘેલા ઇંદ્રજીતસિંહ જસવંતસિંહ 34 35 33 44 34   44 50  
51 સુથાર પુનિતકુમાર રાકેશભાઈ 41 36 33 43 37   44 50  
52 પુરોહીત આશિષ હરિસિંગ 44 35 34 51 35   44 48  
53 દાતણિયા દેવાંગ મહેશભાઇ  34 52 33 40 52   55 59  
54 પટેલ સાક્ષી પ્રવીણભાઈ 77 75 83 68 72   69   80
55 નાયી દિવ્યાબેન વિષ્ણુભાઈ  65 66 52 50 64   71   53
56 ઠાકોર દર્શલ શૈલેષભાઈ 69 83 68 81 70   83   61
57 જોશી પાર્થ ઉપેન્દ્રભાઈ 68 86 54 56 73   77   67
58 સુથાર ઉમેશ બંસીલાલ 47 57 46 36 53   54   47
59 ચૌહાણ માનવ અરવિંદકુમાર 66 65 48 47 76   78   70
60 પ્રજાપતિ હરેશ પૂનમભાઇ 77 84 82 82 91   82   78