કર્મચારી શિક્ષણતીર્થ - અમદાવાદ
કર્મચારીનગર, ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧
Contact Us

અમારો સંપર્ક

શાળાનું નામ :- કર્મચારી શિક્ષણ તીર્થ મા./ઉ.મા. શાળા
શાળાનું સરનામું :- કર્મચારીનગર કો.ઓ.હા.સો.લી., ઘાટલોડીયા,અમદાવાદ -380 061
ફોન નં. :- 079-27430889
ટ્રસ્ટનું નામ :- કર્મચારી વિવિધ લક્ષી મંડળ (ટ્રસ્ટ)                            
સ્થાપના :- 13-6-1976
આચાર્યનું નામ :- ડૉ. કૌશલભાઈ દેસાઈ
મોબાઈલ :- 9925105049
ઈમેલ આઇડી   kstm.school@gmail.com
     સંપર્ક  ફોર્મ


નામ.* :
રહેઠાણ :
શહેર :
પિનકોડ નંબર :
ઈમેલ આઈ ડી* :
ફોન નંબર. :
સંદેશ* :