કર્મચારી શિક્ષણતીર્થ - અમદાવાદ
કર્મચારીનગર, ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧
Documents

પત્રકો

 

માસવાર કાર્ય દિવસો શૈક્ષણિક સત્ર ૨૦૧૭-૧૮

ક્રમ માસ વેકેશનનાં
દિવસો
રવિવાર જાહેર રજા આકસ્મિક રજા કામના કુલ દિવસો મહિના ના કુલ દિવસો
1 5 જૂન થી 30 જૂન-17   3 1   22 26
2 જુલાઈ-17   5     26 31
3 ઓગષ્ટ-17   4 4   23 31
4 સપ્ટેમ્બર-17   4 2 2 22 30
5 ઓકટોબર-17 16 3 1   11 31
6 નવેમ્બર-17 5 3     22 30
7 ડિસેમ્બર-17   5 2   24 31
8 જાન્યુઆરી-18   4 1 1 25 31
9 ફેબ્રુઆરી-18   4 1   23 28
10 માર્ચ-18   4 5   22 31
11 એપ્રિલ-18   5 2   23 30
12 મે - 18 31         31
13 4 જૂન-18 સુધી  4         4
14 આકસ્મિક રજાઓ       2    
  કુલ 56 44 19 5 241 365
વેકેશન (દિવાળી - 21 દિવસ) (ઉનાળું - 35 દિવસ) 56 
જાહેર રજાઓ કુલ              19 
આકસ્મિક / સ્થાનિક રજાઓ           5 
કુલ                   80
 
કુલ રજાઓ 80 દિવસથી કોઈપણ સંજોગોમાં વધવી જોઈએ નહિં.