કર્મચારી શિક્ષણતીર્થ - અમદાવાદ
કર્મચારીનગર, ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧

ફોટો ગૅલૅરી

Category - Achievement

Other Categories

General (5)
General


Fancydresscompitiono... (7)
FancydresscompitionofKG


Best_School_Award (8)
Best_School_Award


Matrubhasha_Gauravdi... (10)
Matrubhasha_Gauravdin


Sec_HSec_Picnic-2016... (1)
Sec_HSec_Picnic-2016-17


Sports_day_Primary (4)
Sports_day_Primary


Trophies_Awarded_by_... (11)
Trophies_Awarded_by_LIC_STD-1-10


Primary_Picnic_2016-... (5)
Primary_Picnic_2016-17


Janamashtami (4)
Janamashtami


SSC_HSC_FAREWELL (14)
SSC_HSC_FAREWELL


Group_Photos (3)
Group_Photos


Sec_HSec_Picnic-2016... (4)
Sec_HSec_Picnic-2016-17


RepublicDay (22)
RepublicDay


Swami_Vivekanand_Jya... (5)
Swami_Vivekanand_Jyanti


Uttarayan (4)
Uttarayan


Dabba_Party (5)
Dabba_Party


SportsDay (11)
SportsDay


Teachers_Day (6)
Teachers_Day


Vruksharopan (4)
Vruksharopan


Swachhata_Abhiyan (6)
Swachhata_Abhiyan


Parents_Meeting (4)
Parents_Meeting


Shala_Sthapana_Din (6)
Shala_Sthapana_Din


Navratri_2016 (10)
Navratri_2016


Pariyavaran_Rally (6)
Pariyavaran_Rally


Projects_by_students (3)
Projects_by_students


Quiz (2)
Quiz


Mehndi_Competition (2)
Mehndi_Competition


Teachers_Farewell_Ce... (3)
Teachers_Farewell_Ceremony


BodyCheckupCamp (2)
BodyCheckupCamp


Career_Corner (7)
Career_Corner


Cashless_India (5)
Cashless_India


Essay_Competition (2)
Essay_Competition


IndependanceDay (7)
IndependanceDay


Ek_Patra_Abhinay (2)
Ek_Patra_Abhinay


Christmas (6)
Christmas


Achievement (2)
Achievement


Building (3)
Building


Garden (3)
Garden