કર્મચારી શિક્ષણતીર્થ - અમદાવાદ
કર્મચારીનગર, ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧
Calender

શાળાનું સમયપત્રક

શાળાનો સમય

શાળાનો સમય (સોમ થી શુક્ર)

સવારે - 07.15  થી 12.30

ધો. 9 થી 12

શનિવાર

બપોરે - 11.10  થી 02.40

રિશેષનો સમય (સોમ થી શુક્ર)

સવારે - 09.50  થી 10.10

શનિવાર

બપોરે - 01.10  થી  01.30

 

શાળાકીય વાર્ષિક આયોજન (2017-2018)

પ્રથમ સત્ર        05-06-2017 થી15-10-2017  = 106 દિવસ

 

દિવાળી વેકેશન  16-10-2017 થી05-11-2017  =   21 દિવસ

 

દ્વિતીય સત્ર        06-11-2017 થી30-04-2018  = 140 દિવસ

 

ઉનાળુ વેકેશન    01-05-2018 થી04-06-2018  =  35 દિવસ

 

વર્ષ -2018-2019નું  નવું શૈક્ષણિક સત્ર 05-06-2018  ને મંગળવારથી શરૂ થશે.