કર્મચારી શિક્ષણતીર્થ - અમદાવાદ
કર્મચારીનગર, ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧

સ્ટાફની માહિતી

� � � ��

Designation:�� 
Mobile:9925287337 

� � � ��

Designation:�� 
Mobile:8401640483 

� � � ��

Designation:� � (�.�.) 
Mobile:9228233891 

� � � ��

Designation:� � (�) 

��

Designation:� �� 

� � ��

Designation:� �� 
Mobile:97377719035 

��

Designation:� �� 

� � �

Designation:� �� 
Mobile:9409057038 

��

Designation:� �� 

� � ��

Designation:� �� 
Mobile:7600971022 

� � �

Designation:� �� 
Mobile:8485934030 

� � ��

Designation:� �� 
Mobile:7874385501 

� � ��

Designation:�� 
Phone :65233266 
Mobile:9879572498 

� � � ��

Designation:�� 
Mobile:9427893647 

� � �.��

Designation:�� 
Mobile:9601296969 

�.� �.��

Designation:�� 
Email:dr.kaushal.desai@gmail.com 
Phone :27430889 
Mobile:9925105049 

� � � �

Designation:� �� 
Email:hbchhasatia1962@gmail.com 
Mobile:9724122096 

� � � ��

Designation:� �� 
Email:gvsatasiya@yahoo.com 
Mobile:9879831656 

� � � ��

Designation:� �� 
Mobile:9924724494 

� � � �

Designation:� �� 
Email:hemasoni1988@yahoo.co.in 
Mobile:7043883753 

� �. ��

Designation:� �� 
Email:vaishujj1977@gmail.com 
Mobile:9099033432 

� � � ��

Designation:� �� 
Mobile:9429628307 

� � � ��

Designation:� �� 
Email:kirit.banker@gmail.com 
Mobile:9824595589 

� � � ��

Designation:� �� 
Mobile:9925113435 

� � � ��

Designation:� �� 
Phone :27526358 
Mobile:9925551595 

� � � ��

Designation:� �� 
Mobile:8141111833 

� � � ��

Designation:� �� 
Email:dpdave-123@yahoo.co.in 
Phone :27439926 
Mobile:9913392829 

� � � ��

Designation:� �� 
Email:bmpatel3382@gmail.com 
Mobile:9924745783 

� � � ��

Designation:� � �� 
Email:mehulrohini@gmail.com 
Mobile:9909984120 

� � � ��

Designation:� �� 
Email:joelbenjamin-77@gmail.com 
Phone :26611217 
Mobile:9427311089 

� � � ��

Designation:� �� 
Email:sandip191996@gmail.com 
Phone :27418481 
Mobile:9427553465 

� � � ��

Designation:� �� 
Email:pavaidya1143@gmail.com 
Phone :27498398 
Mobile:9924498384 

� � � ��

Designation:�� 
Email:ampatel5858@gmail.com 
Mobile:9426388031 

� � � ��

Designation:�� 
Mobile:9924154581 

� � � ��

Designation:� �� 
Email:krunalpatel391983@gmail.com 
Mobile:9714861416 

� � � ��

Designation:� �  
Mobile:9824676472 

� � ��

Designation:� �� 
Mobile:9824397986