કર્મચારી શિક્ષણતીર્થ - અમદાવાદ
કર્મચારીનગર, ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧
prilim result

ધો ૧૦ પ્રિલિમ પરિણામ

કર્મચારી શિક્ષણતીર્થ મા. / ઉ.મા. શાળા
ધોરણ-૧0 વિજ્ઞાન પ્રવાહ પ્રિલીમ પરીક્ષા ૨૦૧૭-૧૮
રોલ નંબર વિદ્યાર્થીનું નામ સંસ્કૃત અંગ્રેજી ગણિત  વિજ્ઞાન ગુજરાતી સા.વિ. હિંદી શા.શિક્ષણ કમ્પ્યુટર કુલ ગુણ ટકા પરિણામ
1 પતાણી ક્રિશ્ના પંકજભાઈ  70 90 80 85 ૮૩ 87     84 579 82.71 પાસ
2 જયસ્વાલ દિવ્યા પરિતોષ 66 57 73 74 75 69     69 483 69 પાસ
3 ભાવસાર દિવ્યા અજીતકુમાર 57 66 50 51 63 52     62 401 57.29 પાસ
4 આચાર્ય નિધિ સતિષભાઇ  89 93 96 92 88 91     94 643 91.86 પાસ
5 દરજી કાવ્યા મહેન્દ્રકુમાર 70 66 41 62 65 61     62 427 61 પાસ
6 પટેલ દ્રષ્ટિ પ્રકાશભાઈ 79 85 71 80 82 75     80 552 78.86 પાસ
7 સોલંકી અમિષા મહેન્દ્રભાઇ 62 70 51 53 50 59     72 417 59.57 પાસ
8 પટેલ જહાન્વી રાજેન્દ્રકુમાર 72 77 79 82 68 81     73 532 76 પાસ
9 રાઠોડ સંજના જગદીશભાઇ  70 67 59 63 62 73     76 470 67.14 પાસ
10 નાડોદા રચના રમેશભાઈ 66 69 57 61 69 63     67 452 64.57 પાસ
11 આચાર્ય અક્ષયકુમાર કિશોરભાઇ  40 52 33 36 40 46     58 305 43.57 પાસ
12 નેવે સાહિલ સમીરભાઈ 74 83 71 80 61 71     83 523 74.71 પાસ
13 પટેલ પાર્થ યતિનભાઇ 48 49 35 36 67 46     55 336 48 પાસ
14 દેસાઇ વિવેક કાનજીભાઇ 67 87 35 64 61 76     73 463 66.14 પાસ
15 ચૌહાણ કૃણાલ રામાભાઇ 48 64 48 57 67 70     70 424 60.57 પાસ
16 પેઢે તુષાર રાજેશભાઈ 55 66 51 65 71 64     73 445 63.57 પાસ
17 પ્રજાપતિ સ્મિત ડાહ્યાભાઇ 70 84 94 90 80 75     85 578 82.57 પાસ
18 વાળા પાર્થ શૈલેષભાઇ 55 74 49 75 59 67     75 454 64.86 પાસ
19 દેસાઇ જાનકી હરગોવનભાઈ 35 40 33 33 34 34   52   261 37.29 પાસ
20 પ્રજાપતિ દિવ્યા રમેશભાઈ 67 75 78 79 74 65   69   507 72.43 પાસ
21 દેસાઇ દેવિકા જેરામભાઇ 34 40 33 33 47 36   52   275 39.29 પાસ
22 પટેલ અમીષા વિક્રમભાઈ 59 75 45 55 75 60   61   430 61.43 પાસ
23 ચિતારા પલક મનીષ 37 44 33 33 54 36   56   293 41.86 પાસ
24 દેસાઇ કૃપાલીબેન બાબુભાઇ 62 64 50 49 75 70   51   421 60.14 પાસ
25 ડોડિયા સારિકાબેન જગદીશભાઇ 35 40 33 36 55 45   49   293 41.86 પાસ
26 ચૌધરી કીરણભાઈ ભલાભાઈ 56 83 57 70 60 62   70   458 65.43 પાસ
27 કહાર વ્રજ પ્રકાશભાઈ  41 48 35 33 41 37   65   300 42.86 પાસ
28 દરજી ભૌમિક રાજેશભાઈ 45 48 42 47 56 47   60   345 49.29 પાસ
29 સોલંકી નિમેષ સંજયભાઇ 62 76 85 79 67 69   64   502 71.71 પાસ
30 ઠાકોર ભરત રમણભાઈ 35 35 33 35 47 38   56   279 39.86 પાસ
31 પટેલ મિહિર રોહિતકુમાર 52 59 44 60 71 62   57   405 57.86 પાસ
32 લેઉવા યશકુમાર રાજેશભાઈ 43 45 33 33 40 38   49   281 40.14 પાસ
33 પટેલ મેઘ દીપકકુમાર 35 40 33 33 34 34   54   263 37.57 પાસ
34 દરજી ગૌતમભાઈ પ્રવીણભાઈ 46 57 33 45 62 61   56   360 51.43 પાસ
35 દરજી પ્રદીપ ભોગીલાલ  47 48 40 34 52 43   56   320 45.71 પાસ
36 મેખિયા હર્ષભાઈ મનોજભાઇ 53 69 42 52 60 55   62   393 56.14 પાસ
37 પારેખ જાહ્નવી મનોજકુમાર   37 33 33 45 35 45 47   275 39.29 પાસ
38 વછેટા પાયલ સુનિલભાઈ   54 40 59 64 64 70 56   407 58.14 પાસ
39 દેસાઇ જાનવી રાજુભાઇ   40 33 33 37 35 37 47   262 37.43 પાસ
40 વછેટા નિશા ગોવિંદભાઇ   54 33 39 49 50 66 55   346 49.43 પાસ
41 દેસાઇ હિના કાનજીભાઈ   51 33 33 55 41 57 57   327 46.71 પાસ
42 દેસાઇ શિવાની શંભુભાઈ   51 37 38 54 48 57 53   338 48.29 પાસ
43 બોરાણા પ્રિયલ પ્રકાશભાઈ   45 33 33 43 34 50 49   287 41 પાસ
44 રબારી પરાક્રમ કાનજીભાઇ   51 50 53 56 61 65 66   402 57.43 પાસ
45 પ્રજાપતિ રાકેશ ગોપાલભાઈ   48 47 39 42 42 61 68   347 49.57 પાસ
46 રબારી પ્રજ્ઞેશ કનુભાઈ   54 33 33 59 58 64 63   364 52 પાસ
47 ભાટિયા અશોક આનંદભાઈ    37 33 33 35 36 38 63   275 39.29 પાસ
48 રબારી રાહુલભાઈ ભરતભાઇ   43 33 33 56 40 46 53   304 43.43 પાસ
49 દેસાઇ જયેશભાઈ કરમણભાઇ   41 34 33 51 54 56 59   328 46.86 પાસ
50 વાઘેલા ઇંદ્રજીતસિંહ જસવંતસિંહ   40 33 33 37 35 38 52   268 38.29 પાસ
51 સુથાર પુનિતકુમાર રાકેશભાઈ   42 33 36 52 41 53 52   309 44.14 પાસ
52 પુરોહીત આશિષ હરિસિંગ   47 39 34 45 44 50 52   311 44.43 પાસ
53 દાતણિયા દેવાંગ મહેશભાઇ    48 33 37 36 42 52 50   298 42.57 પાસ
54 પટેલ સાક્ષી પ્રવીણભાઈ   85 78 74 79 74 85   99 574 82 પાસ
55 નાયી દિવ્યાબેન વિષ્ણુભાઈ    69 49 66 59 68 72   76 459 65.57 પાસ
56 ઠાકોર દર્શલ શૈલેષભાઈ   77 62 84 71 74 77   81 526 75.14 પાસ
57 જોશી પાર્થ ઉપેન્દ્રભાઈ   77 50 55 66 74 74   80 476 68 પાસ
58 સુથાર ઉમેશ બંસીલાલ   42 33 33 39 40 46   44 277 39.57 પાસ
59 ચૌહાણ માનવ અરવિંદકુમાર   57 47 41 59 70 71   71 416 59.43 પાસ
60 પ્રજાપતિ હરેશ પૂનમભાઇ   77 92 80 82 86 83   81 581 83 પાસ