કર્મચારી શિક્ષણતીર્થ - અમદાવાદ
કર્મચારીનગર, ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧
std11scifinalesult

ધો.11 વિ.પ્રવાહ પરિણામ

કર્મચારી શિક્ષણતીર્થ મા. / ઉ.મા. શાળા કર્મચારીનગર, ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૬૧
STANDARD-11 SCIENCE CONSOLIDATE RESULT SHEET-2017-18
જી.આર.નં રોલ નંબર વિદ્યાર્થીનું નામ સંસ્કૃત કમ્પ્યુટર અંગ્રેજી ગણિત રસાયણ વિજ્ઞાન જીવ વિજ્ઞાન ભૌતિક વિજ્ઞાન ઉદ્યોગ સ્વાસ્થ્ય અને શારીરિક શિક્ષણ  કુલ ગુણ રેન્ક ટકા
900 1 તેલી સ્નેહા દિનેશભાઇ - 66 68 - 55 62 53 A B 304 33 60.80
915 2 ઠાકોર હેલી ગૌરવકુમાર  - 68 75 - 72 73 55 A B+ 343 18 68.60
925 3 પટેલ દિયાબેન શૈલેષભાઇ - 70 82 - 70 66 51 B+ B+ 339 19 67.80
935 4 પટેલ ધ્રુવી શીતલકુમાર - 57 78 - 51 54 34 B+ B+ 274 54 54.80
936 5 પાટડીયા પલક અનીલકુમાર - 70 71 - 62 75 49 B+ B+ 327 24 65.40
937 6 પટેલ સૃષ્ટિબેન મહેન્દ્રભાઇ - 65 64 - 62 63 53 B B 307 31 61.40
940 7 દરજી ઝીલ હિતેશકુમાર - 64 63 - 52 56 43 B+ B 278 52 55.60
885 8 પટેલ ધ્રુવ ધિરેનભાઇ - 50 63 - 57 56 44 B B 270 55 54.00
889 9 દેસાઇ આનંદ વાઘજીભાઇ - 78 88 - 89 82 68 A B 405 2 81.00
896 10 પટેલ મુનિશ કલ્પનકુમાર - 39 65 - 65 76 44 C+ B 289 47 57.80
899 11 પઢિયાર હાર્દિક હસમુખભાઇ - 73 69 - 89 82 68 A B+ 381 4 76.20
901 12 રબારી ચિરાગ દિનેશભાઇ - 77 74 - 80 86 62 B B+ 379 6 75.80
909 13 પટેલ દિપ વિષ્ણુભાઇ - 46 48 - 65 41 57 C+ B 257 61 51.40
913 14 પટેલ ધ્રુમીલ નયનકુમાર - 54 66 - 52 51 40 C+ B+ 263 59 52.60
918 15 સુથાર દક્ષેશ દિનેશભાઇ - 65 72 - 58 59 46 A B+ 300 36 60.00
919 16 શાહ મોક્ષિત જીતેન્દ્રકુમાર - 71 67 - 66 68 46 B+ B 318 28 63.60
926 17 મંડલી ઋષિ અનિલકુમાર - 71 79 - 51 46 39 B+ B+ 286 50 57.20
939 18 સુથાર ઉમંગકુમાર જસવંતભાઇ - 57 68 - 53 50 38 B+ B+ 266 58 53.20
941 19 જોશી કેતુલ જીગરભાઇ - 59 63 - 53 58 37 B+ B 270 55 54.00
949 20 પટેલ ઋષિ રાજેન્દ્રભાઇ - 66 78 - 57 50 39 A B+ 290 45 58.00
883 21 પટેલ ભાર્ગવી જયંતિભાઇ - 63 77 58 54 - 51 B+ B 303 34 60.60
908 22 પ્રજાપતિ જેસ્મીન સતીષકુમાર - 81 87 58 73 - 59 A B+ 358 13 71.60
910 23 સુથાર શ્રૃતિબેન કેતનકુમાર - 75 81 75 85 - 68 B+ B 384 3 76.80
931 24 જાઁગિડ કુસુમ રામઅવતાર - 64 73 54 68 - 51 B+ B+ 310 30 62.00
946 25 પટેલ દેવાંશી સુનિલભાઇ - 48 59 34 50 - 35 B B 226 64 45.20
884 26 દેસાઇ દિવ્યેશ અખીલભાઇ - 65 68 53 56 - 45 B B+ 287 49 57.40
886 27 સોની મન હિતેનભાઇ - 38 60 35 46 - 33 B B 212 65 42.40
887 28 મિસ્ત્રી તેજસકુમાર કેતનકુમાર - 58 69 72 73 - 48 B B 320 27 64.00
888 29 પટેલ વિશ્વ બિપીન - 61 69 66 74 - 60 B+ B+ 330 23 66.00
890 30 સાપરીયા ઓમ જયેશભાઇ - 53 56 49 74 - 47 B B 279 51 55.80
891 31 પટેલ ધ્રુવ દિપકભાઇ - 71 77 87 90 - 86 A B+ 411 1 82.20
892 32 પટેલ ખુશ સુરેશભાઇ - 56 72 83 87 - 80 B+ B+ 378 7 75.60
893 33 પટેલ રચિત મનુભાઇ - 56 72 70 82 - 54 B B+ 334 22 66.80
894 34 પટેલ સાકાર વિનોદકુમાર - 63 73 77 69 - 67 B B+ 349 16 69.80
895 35 પટેલ દક્ષ મુકેશભાઇ - 49 77 58 61 - 57 B+ B+ 302 35 60.40
897 36 વાઘેલા કુંજરાજસિંહ હિમેશસિંહ - 70 75 70 78 - 69 B+ B 362 10 72.40
898 37 મોદી કવલ જિજ્ઞેશકુમાર - 71 77 62 79 - 59 B+ B+ 348 17 69.60
902 38 કુમાવત રોહિત ગિરધારીલાલ - 62 67 81 82 - 67 B+ B+ 359 11 71.80
903 39 દેસાઇ નમનભાઇ કાળાભાઇ - 63 65 53 62 - 47 B+ B+ 290 45 58.00
904 40 પટેલ મલયકુમાર રાજેશકુમાર - 62 50 35 53 - 49 B B+ 249 63 49.80
905 41 મોદી હેત વિજયકુમાર - 68 72 58 76 - 64 A B+ 338 20 67.60
906 42 પ્રજાપતિ પ્રદિપભાઇ હરેશકુમાર - 78 71 81 81 - 70 A B+ 381 4 76.20
907 43 પટેલ ધ્રુવીશ કલ્પેશભાઇ - 69 64 70 85 - 78 B+ B+ 366 8 73.20
911 44 પટેલ નીલ મહેશભાઇ - 54 69 62 76 - 63 B B+ 324 25 64.80
912 45 રાવ શૈલેન્દ્રસિંહ નિર્ભયસિંહ - 50 63 53 56 - 34 A B 256 62 51.20
914 46 રાવળ મિત્તલભાઇ ચિમનભાઇ - 65 69 47 63 - 51 A B 295 42 59.00
916 47 વાઘેલા ધ્યેય બ્રિજેશભાઇ - 64 72 54 60 - 38 B B 288 48 57.60
917 48 પટેલ સ્વદીપ દિપકકુમાર - 57 76 46 66 - 51 B+ B+ 296 41 59.20
920 49 પટેલ રાજકુમાર રજનીકાંત - 64 63 78 84 - 76 A B 365 9 73.00
921 50 દેસાઇ નરેશ ગફુરભાઇ - 69 72 64 84 - 64 A B+ 353 14 70.60
922 51 ડાભી રાહુલ વિનોદકુમાર  - 61 63 61 71 - 49 B+ B+ 305 32 61.00
923 52 પાટડીયા વત્સલ સંજયકુમાર - 44 72 63 54 - 43 B+ B 276 53 55.20
924 53 પટેલ સૌમિલ અજયભાઇ - 51 66 59 67 - 52 A B 295 42 59.00
927 54 મકવાણા સુનીલકુમાર દિનેશજી - 56 68 58 60 - 57 A B 299 38 59.80
928 55 પંચાલ સાહિલ પૂનમભાઇ - 61 66 66 76 - 67 A B+ 336 21 67.20
929 56 દવે દીપ નિલેશકુમાર - 69 63 68 77 - 73 A B+ 350 15 70.00
930 57 પટેલ શ્રેય પરાગકુમાર - 64 60 51 70 - 53 A B 298 40 59.60
932 58 પટેલ મિહિર નિર્મળકુમાર - 60 74 59 68 - 52 B B+ 313 29 62.60
933 59 દરજી હિરેન ગોવિંદભાઇ - 59 66 62 59 - 45 B+ B 291 44 58.20
934 60 કટારા નિરજકુમાર વિક્રમભાઇ - 56 55 67 49 - 43 B+ B 270 55 54.00
938 61 પટેલ દક્ષ તારકભાઇ - 55 62 49 53 - 41 A B+ 260 60 52.00
942 62 પટેલ કૌશલ બળદેવભાઇ - 62 69 52 63 - 53 B B 299 38 59.80
943 63 પટેલ ગુંજન દિપકકુમાર - 58 64 62 64 - 52 A A 300 36 60.00
945 64 પટેલ રાજ શૈલેષભાઇ - 64 72 64 69 - 53 A+ B+ 322 26 64.40
947 65 પટેલ મન અનિલકુમાર - 70 67 79 77 - 66 B+ B 359 11 71.80