કર્મચારી શિક્ષણતીર્થ - અમદાવાદ
કર્મચારીનગર, ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧
std9 result

ધો.9 વાર્ષિક પરિણામ

કર્મચારી શિક્ષણ તીર્થ મા/ઉ॰મા શાળા
સમગ્ર ગુણ પત્રક(100) 
ક્રમ બેઠક નંબર વિદ્યાર્થીનું નામ ગુજરાતી હિંન્દી અંગ્રેજી સંસ્ક્રુત ગણિત વિજ્ઞાન અને ટેક. સામાજિકવિજ્ઞાન ચિત્રકામ કમ્પ્યુટર યોગ અને શાશિક્ષણ કુલ ગુણ
1 1 પુરબીયા પ્રેરણા પ્રવિણકુમાર 66 62 54 57 48 44 50 B+ B+ B+ 381
2 2 પટેલ ખૂબી વિજયકુમાર 66 65 63 54 59 59 58 B+ B+ B+ 424
3 3 પટેલ હેલીબેન દિલીપકુમાર 59 55 61 54 51 50 55 A B B+ 385
4 4 રાજપુરોહીત દિવ્યા સૌમિલસિંહ 66 68 66 51 54 55 57 B+ B+ B+ 417
5 5 પ્રજાપતિ કરિના સુરેશભાઇ   61 64 61 62 59 59 61 A B B+ 427
6 6 ગોહિલ ધ્રુમિ મેહુલભાઇ  66 61 60 55 49 51 62 B+ B+ B 404
7 7 મિસ્ત્રી પ્રિયાંશી પરેશકુમાર 69 63 64 61 50 59 58 A B B+ 424
8 8 જેઠવા વિદ્યા સમીરભાઇ  77 76 83 75 82 84 70 A+ A A 547
9 9 ચક્રવર્તી દિક્ષા ભરતભાઇ  65 64 67 51 47 53 55 A B B 402
10 10 પાટડીયા સલોની દિનેશકુમાર 50 51 58 52 48 47 51 B+ B B+ 357
11 11 ધોબી પ્રિતી સંજયભાઇ 51 54 56 47 46 48 54 B+ B B+ 356
12 12 દરજી ક્રિના અનિલભાઇ 64 61 65 58 45 56 57 A B B+ 406
13 13 દરજી શિતલ અરજણભાઇ 71 71 79 72 63 68 64 A+ A A 488
14 14 દરજી પુજાબેન બાબુભાઇ 69 66 78 65 55 68 62 A B+ A 463
15 15 રાવળ દિવ્યાબેન લાલાભાઇ  53 60 59 45 46 46 50 B+ B B 359
16 16 દેસાઇ સ્નેહલ સાહર 59 65 59 58 46 48 54 B+ B B+ 389
17 17 રાવત મયુરી પરેશભાઇ 51 51 51 44 48 48 50 B B+ B 343
18 18 પરમાર દિપિક્ષાબેન પ્રવિણભાઇ 67 68 72 59 64 65 60 A B+ B+ 455
    રાવત ક્રિષ્ના રતિલાલ 14 15 15 13 14 14 13       98
19 20 દરજી ધ્રુવિકાબેન ચેતનભાઇ 67 69 67 64 57 67 57 A A B+ 448
20 21 શર્મા વિશાખા મનોજભાઇ 66 56 67 58 50 63 58 B+ B B+ 418
21 22 શર્મા હર્ષિ ભદ્રેશકુમાર 58 53 55 48 48 50 53 B+ B+ B+ 365
22 23 દેસાઇ સંજના બળદેવ 56 56 54 47 44 45 47 B B B 349
23 24 રાવળ હિના પ્રકાશભાઇ 52 56 55 47 46 47 51 B+ B B 354
24 25 દેસાઇ ધરતી જયરામભાઇ 62 63 61 55 48 49 54 B+ B B+ 392
25 26 પટેલ પંથી શરદભાઇ 82 81 90 82 90 87 81 A+ A+ A+ 593
26 27 મલ્લી તમન્ના વિનયકુમાર 61 62 64 59 52 66 61 A A A 425
27 28 પટેલ ધેય મિતેષકુમાર 76 76 80 72 85 84 73 A A A 546
28 29 પ્રજાપતિ કુશ સતીશભાઇ 70 66 77 66 63 74 63 A B+ B+ 479
29 30 શાહ ફેનીલ મહેશભાઇ 64 75 77 67 62 77 69 B+ A A 491
30 31 પ્રજાપતિ મયુર ગીરધરભાઇ 68 67 76 64 62 76 70 A A A 483
31 32 સચાણીયા રવિકુમાર દિલિપકુમાર 68 59 65 53 52 52 47 B B+ B+ 396
32 33 દાતણીયા રાજ ગૌતમભાઇ 68 65 78 57 65 77 67 A A A 477
33 34 દેસાઇ નિમેશ નાગજીભાઇ 74 74 77 75 87 89 75 A A+ B+ 551
34 35 દેસાઇ રાજ મોહનભાઇ 73 75 77 75 66 76 72 A A+ A 514
35 36 મકવાણા યશ વિષ્ણુભાઇ 64 64 66 52 63 64 58 B+ B+ B+ 431
36 37 પ્રજાપતિ અનીલ મોહનભાઇ 83 81 88 85 90 89 78 A+ A+ A 594
37 38 દેસાઇ માનવ નટુભાઇ 52 53 60 46 49 48 52 B B B+ 360
38 39 સોની ધ્યેય હિતેનભાઇ 61 56 82 56 64 65 54 B+ B+ B+ 438
39 40 પટેલ કુશ બિપીનભાઇ 53 52 57 48 47 47 48 B+ B B+ 352
40 41 દંતાણી દર્શનકુમાર મહેશભાઇ 59 64 56 50 52 51 56 B+ B B+ 388
41 42 દરજી મૌલિકકુમાર પ્રવિણભાઇ 72 71 74 66 55 67 71 A B+ B+ 476
42 43 ખત્રી સુજલ હિમાંશુકુમાર 46 55 55 46 51 52 50 B B B 355
43 44 દેસાઇ રોહન કાનજીભાઇ 61 64 66 45 55 56 59 B+ B+ B 406
44 45 વણાર સિધ્ધરાજસિંહ અજીતસિંહ 69 69 63 52 61 64 63 B+ B+ B 441
45 46 દરજી દેવ દિલીપભાઇ 68 71 67 63 65 62 70 B+ A B+ 466
46 47 ચૌહાણ શિવમ અશ્વિનકુમાર 62 74 71 60 73 74 65 A A B+ 479
47 48 પટેલ તીર્થ બિપીનભાઇ 76 71 84 76 88 89 77 A+ A+ A 561
48 49 ગોહેલ મહાવીર પ્રતાપરામ 72 75 81 59 67 67 71 A A A 492
49 50 દેસાઇ કિશન કાનજીભાઇ 53 53 52 44 53 50 51 B B B 356
50 51 ભાવસાર ધ્રુવિલ યોગેશકુમાર 71 77 85 67 65 84 73 A A A 522
51 52 જીવાણી અભી નાગજીભાઇ 77 77 88 77 92 85 76 A+ A+ A 572
52 53 રબારી હર્ષીલ સાગરભાઇ 56 53 56 47 45 50 53 B B B 360
53 54 શ્રીમાળી હર્ષ નૈલેશભાઇ 66 67 63 60 59 73 64 B+ A B+ 452
54 55 રાઠોડ મહેન્દ્રસિંહ ભઁવરસિંહ 67 66 72 62 66 71 65 A A B+ 469
55 56 પ્રજાપતી રતનલાલ રમેશભાઇ 55 55 60 47 52 55 57 B B+ B 381
56 57 બોરાણા માનવ ગૌતમભાઇ 64 62 74 58 56 64 58 B+ A B 436
57 58 પ્રજાપતિ દીપ બાબુભાઇ 44 51 52 43 48 46 47 B B B 331
58 59 પટેલ મહર્ષિ કેતનકુમાર 80 81 86 77 84 86 77 A+ A+ A 571
59 60 ગોહેલ ધૈર્ય સત્યનભાઇ 70 68 82 64 73 78 70 A B+ A 505