કર્મચારી શિક્ષણતીર્થ - અમદાવાદ
કર્મચારીનગર, ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧

ટ્રસ્ટીશ્રી

ચેરમેનશ્રી(પ્રમુખ) - શ્રી મહેન્દ્રભાઈ મનુભાઈ વછરાજાની

કર્મચારી� વિવિધલક્ષી મંડળ ,અમદાવાદ

શૈક્ષણિક લાયકાત – બી.એ.બી.કોમ.એલ.એલ.બી.ડી.એલ.પી.

જન્મ તારીખ-22-9-1938

શરૂ કર્યા તારીખ -13-6-1976

ટ્રસ્ટના સભ્ય વિશેની માહિતી –

  1. સરકારી નોકરી તા. 15-12-56 થી� તા.31-8-78
  2. સ્વ.નિવૃતિ� લીધી એડવોકેટ તરીકે
  3. ગુજરાત સર્વિસ ટ્રીબ્યુનલ પ્રેકટીસ
  4. કર્મચારી મહામંડળ (રાજયકક્ષા) માં મહામંત્રી તરીકે 1965થી 1978 સુધી
  5. હાલ કમરા લીગનાં સેક્રેટરી


ટ્રસ્ટીશ્રી