કર્મચારી શિક્ષણતીર્થ - અમદાવાદ
કર્મચારીનગર, ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧

ટ્રસ્ટીશ્રી

ટ્રસ્ટીશ્રી - શ્રી અંબાલાલ જૈન

કર્મચારી� વિવિધલક્ષી મંડળ ,અમદાવાદ


ટ્રસ્ટીશ્રી