કર્મચારી શિક્ષણતીર્થ - અમદાવાદ
કર્મચારીનગર, ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧

ટ્રસ્ટીશ્રી

ટ્રસ્ટીશ્રી - શાંતિભાઈ વી.ત્રિવેદી

કર્મચારી� વિવિધલક્ષી મંડળ ,અમદાવાદ

શૈક્ષણિક લાયકાત – ડીપ્લોમા સીવીલ

જન્મ તારીખ-20-11-35

ટ્રસ્ટના સભ્ય વિશેની માહિતી –

  1. ગુજરાત સરકારની આઈ.ટી.આઈ.માં શૈક્ષણિક સેવા 1964થી 1993 સુધી, 1993માં નિવૃતિ
  2. ખાતાનાં શૈક્ષણિક કર્મચારી મંડળમાં� સેક્રટરી તરીકે 22 વર્ષની સેવા


ટ્રસ્ટીશ્રી