કર્મચારી શિક્ષણતીર્થ - અમદાવાદ
કર્મચારીનગર, ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧

ટ્રસ્ટીશ્રી ઓ


શ્રી મહેન્દ્રભાઈ મનુભાઈ વછરાજાની
ચેરમેનશ્રી(પ્રમુખ)


શ્રી ગણપતભાઈ હરીભાઈ પટેલ
માનનીય સેક્રેટરી (મંત્રીશ્રી)


શ્રી શૈલેષભાઈ આર.શાહ
માનનીય સેક્રેટરી (મંત્રીશ્રી)


શ્રી દયાશંકરભાઈ બી,વ્યાસ
જોઇન્ટ સેક્રેટરીશ્રી


શ્રી અમૃતભાઈ બી.વાળંદ
ટ્રસ્ટીશ્રી


શ્રી અંબાલાલ જૈન
ટ્રસ્ટીશ્રી


શાંતિભાઈ વી.ત્રિવેદી
ટ્રસ્ટીશ્રી