કર્મચારી શિક્ષણતીર્થ - અમદાવાદ
કર્મચારીનગર, ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧
link

 

કર્મચારી શિક્ષણતીર્થ પ્રાથમિક શાળા  ,ઘાટલોડિયા,            
ધોરણ-5 વાર્ષિક મૂલ્યાંકન ગુણપત્રક ૨૦૧૭-૨૦૧૮    
રોલનંબર વિદ્યાર્થી નું નામ ગુજરાતી ગણિત પર્યાવરણ અંગ્રેજી હિંદી કોમ્પ્યુટર મેળવેલ ગુણ ટકા% ગ્રેડ    
1 નાયી અનેરીબેન લાભુભાઇ 84 72 71 75 80 76 458 76.33 B    
2 દરજી તૃષા દીપક્ભાઇ 81 61 64 75 78 69 428 71.33 B    
3 બોરણા અંજલિ ગૌતમભાઇ 63 56 58 64 62 62 365 60.83 C    
4 રબારી પ્રિયંકાબેન ગેલાભાઇ 65 57 60 56 61 59 358 59.67 C    
5 કવા રિધ્ધિ ભાવેશભાઇ 86 81 85 85 86 82 505 84.17 A    
6 પટેલ નેત્રા પ્રવિણકુમાર 87 79 85 82 84 82 499 83.17 A    
7 દેસાઇ આયુષી દિનેશભાઇ 78 80 77 86 84 71 476 79.33 B    
8 મીણા વિશ્વા રમેશકુમાર 67 67 64 71 68 73 410 68.33 B    
9 વાળંદ હેત્વી નરેશકુમાર 92 88 92 92 93 90 547 91.17 A    
10 દરજી ભૂમિ મહેન્દ્રભાઇ 62 61 63 65 61 58 370 61.67 C    
11 વાળંદ સોનલ દિલિપકુમાર 64 59 59 63 65 68 378 63.00 C    
12 પ્રજાપતિ કોમલ જીવાભાઇ 78 76 74 78 76 70 452 75.33 B    
13 રાઠોડ ત્રિશુલા કિરણભાઇ 51 53 52 59 53 53 321 53.50 C    
14 દરજી કશિશ ગીરીશકુમાર 90 89 88 90 92 85 534 89.00 A    
15 પ્રજાપતિ મીના લાલભાઇ 64 61 55 67 61 58 366 61.00 C    
16 દેવતલાલ દિવ્યા સેવારામ 70 66 69 79 69 73 426 71.00 B    
17 મોડિયા ક્રિષ્ના હિતેષભાઇ 71 65 67 72 72 65 412 68.67 B    
18 બાર કૃણાલી પ્રહલાદભાઇ 59 56 48 62 61 60 346 57.67 C    
19 ઠાકોર પ્રિયંકા ભરતજી 79 58 70 71 76 69 423 70.50 B    
20 દેસાઇ ઝુમાબેન ઈશ્વરભાઇ 77 73 80 81 88 74 473 78.83 B    
21 દરજી આશ્વી દિપકભાઇ 67 61 57 68 70 74 397 66.17 B    
22 રાઠોડ નાગેન્દ્રસિંહ ભવરસિંહ 71 73 69 86 78 76 453 75.50 B    
23 દરજી પાર્થ નરેશભાઇ  73 70 70 74 76 73 436 72.67 B    
24 બોરણા વ્રજ પ્રકાશભાઇ 59 66 68 80 69 71 413 68.83 B    
25 દરજી આદિત્ય મુકેશભાઇ 55 64 66 70 61 74 390 65.00 B    
26 દરજી નેહ અજયભાઇ 52 57 59 66 54 64 352 58.67 C    
27 દેસાઇ ક્રિશ મુકેશભાઇ 85 78 76 87 83 82 491 81.83 A    
28 ભરવાડ સુજલ રણછોડ્ભાઇ 79 76 71 81 77 76 460 76.67 B    
29 ભાવસાર આયુષ કૌશિક્ભાઇ 71 58 63 63 69 65 389 64.83 C    
30 પ્રજાપતિ મહેશ કાન્તિલાલ 77 70 65 80 71 69 432 72.00 B    
31 ભરવાડ ભાવેશ રૂપેશભાઇ 53 49 48 54 50 55 309 51.50 C    
32 પ્રજાપતિ ગૌરવ દોલાજી 77 81 77 83 82 80 480 80.00 A    
33 રબારી ધ્રુમિલ લગધીરભાઇ 52 50 54 58 51 57 322 53.67 C    
34 ધંધુકિયા ઋષિ ઉપેન્દ્રભાઇ 89 84 82 90 90 79 514 85.67 A    
35 શર્મા શુભમકુમાર મુકેશભાઇ 66 65 54 65 56 64 370 61.67 C    
36 જેપાલ શ્રેયાંશ રમેશભાઇ 69 63 66 69 70 66 403 67.17 B    
37 પ્રજાપતિ ઇશાન છોગારામ 46 51 45 55 49 56 302 50.33 C    
38 પંચોલી કુશ આનંદ્કુમાર 83 80 77 90 82 72 484 80.67 A    
39 દેસાઇ કરણ દિનેશભાઇ 74 76 74 81 80 75 460 76.67 B    
40 રબારી રિધમ નારણભાઇ 61 60 58 64 63 69 375 62.50 C    
41 દેસાઇ માનવ હરગોવનભાઇ 67 55 54 58 54 58 346 57.67 C    
42 દેસાઇ શિવ રાજેશભાઇ 77 74 79 80 77 68 455 75.83 B    
43 શાહ રુદ્ર રાજેશભાઇ 65 72 66 78 69 73 423 70.50 B    
44 બારોટ સાહિલ દિપક્ભાઇ 75 93 69 88 76 79 480 80.00 A    
45 જ્યસ્વાલ યુવરાજ રવિકુમાર  82 77 81 84 81 75 480 80.00 A    
46 ઠાકોર ચિરાગ વિરાજી 82 84 82 85 75 78 486 81.00 A    
                         
                         
કર્મચારી શિક્ષણતીર્થ પ્રાથમિક શાળા  ,ઘાટલોડિયા,        
ધોરણ-6 વાર્ષિક મૂલ્યાંકન ગુણપત્રક ૨૦૧૭-૨૦૧૮ 
રોલનંબર વિદ્યાર્થી નું નામ ગુજરાતી ગણિત વિજ્ઞાન અને ટેક. અંગ્રેજી સા.વિજ્ઞાન હિંદી કોમ્પ્યુટર સંસ્કૃત મેળવેલ ગુણ ટકા ગ્રેડ
1 મોદી પ્રાચી ચિરાગકુમાર  61 67 67 61 56 69 76 71 528 66.00 B
2 મીણા ટીના રમેશકુમાર 65 66 72 64 63 73 64 69 536 67.00 B
3 પ્રજાપતિ જીનલ ઉમેશકુમાર 70 67 73 69 71 76 71 80 577 72.13 B
4 દેસાઇ રિધ્ધી જીતેન્દ્રકુમાર 85 89 94 89 90 88 82 89 706 88.25 A
5 પટેલ નીશાબેન ભુપેન્દ્રભાઇ 58 57 57 49 47 64 55 58 445 55.63 C
6 પટેલ મેધાબેન દિનેશભાઇ 71 71 78 74 72 84 65 78 593 74.13 B
7 દેસાઇ જાનવી વિષ્ણુભાઇ 68 83 80 82 74 80 70 79 616 77.00 B
8 દેસાઇ જીયા વિષ્ણુભાઇ 71 82 79 81 71 74 70 83 611 76.38 B
9 પ્રજાપતિ સ્નેહા છોગારામભાઇ 63 70 69 74 68 71 76 77 568 71.00 B
10 દેસાઇ આન્સી  ગફુરભાઇ 64 65 72 66 64 67 68 77 543 67.88 B
11 ઠાકોર જાહ્ન્વી નૈનેશકુમાર 75 77 84 80 74 80 85 86 641 80.13 A
12 વછેટા પ્રિયાન્સી પારસભાઇ 82 88 87 82 71 86 90 88 674 84.25 A
13 દેસાઇ આશના ભોપાભાઇ 60 50 58 57 57 59 64 62 467 58.38 C
14 દરજી નિશા ગીરીશભાઇ 50 54 55 60 57 58 67 58 459 57.38 C
15 દરજી  નેન્સી ચેતનભાઇ  67 61 65 69 61 74 72 74 543 67.88 B
16 રબારી જેની દેવુભાઇ 57 57 51 65 60 63 72 62 487 60.88 C
17 ટાંક ખુશી દિલીપ 49 51 54 46 56 54 59 64 433 54.13 C
18 મોદી ક્રિશા હિતેશકુમાર 88 95 95 88 90 87 87 90 720 90.00 A
19 જોષી યશસ્વી સુમંતકુમાર 62 63 70 70 79 68 68 71 551 68.88 B
20 દેસાઇ સાનિયા દિનેશભાઇ 69 71 74 75 74 73 79 81 596 74.50 B
21 ડાભી ક્રિના છગનભાઇ 68 59 61 74 69 69 81 80 561 70.13 B
22 દેસાઇ નેહાબેન બાબુભાઇ  55 59 64 57 60 55 74 66 490 61.25 C
23 ઉપાધ્યાય ક્રિશા રાજેન્દ્રકુમાર 61 70 74 84 72 76 81 83 601 75.13 B
24 દરજી ઉન્નતી સુરેશભાઇ  75 82 83 86 70 82 84 86 648 81.00 A
25 દરજી હેલી  ભરતભાઇ 58 62 69 60 63 63 74 68 517 64.63 C
26 ચૌધરી રેખાકુમારી વેનારામ 63 64 67 72 60 66 70 76 538 67.25 B
27 ઠાકોર મિત રમેશકુમાર 57 58 61 59 57 63 68 66 489 61.13 C
28 ચાવડા ભૌમિક નિતેષ  61 50 48 45 48 46 54 54 406 50.75 C
29 પટેલ પૂજન વલકેશભાઇ 60 74 68 61 61 65 76 65 530 66.25 B
30 ચૌધરી યશ સેંધાભાઇ 81 69 77 80 77 76 86 81 627 78.38 B
31 પટેલ ધ્રુવ જયંતીભાઇ 89 91 94 88 84 89 91 90 716 89.50 A
32 પગી દૈવમકુમાર જેન્તીભાઇ 59 59 60 62 63 66 68 67 504 63.00 C
33 રબારી  તરલકુમાર 48 52 50 51 54 53 56 61 425 53.13 C
34 યોગી દશરથનાથ શી વનાથ 50 50 52 59 55 62 66 56 450 56.25 C
35 ટાંક વિરાજ મહેશભાઇ 87 89 94 88 86 86 89 90 709 88.63 A
36 ચૌધરી તીર્થ નાગજીભાઇ 58 53 56 58 61 57 61 59 463 57.88 C
37 દરજી વૃષિક મનોજ્કુમાર 46 53 49 53 52 50 60 47 410 51.25 C
38 દેસાઇ લક્ષ્ય્કુમાર લગધીરભાઇ 81 80 87 84 82 80 86 89 669 83.63 A
39 દેસાઇ ક્રીસ બળદેવભાઇ 57 54 57 51 58 62 68 59 466 58.25 C
40 દેસાઇ વિશ્વાસ બાબુભાઇ  57 52 54 60 56 60 62 57 458 57.25 C
41 પાટડિયા પિન્ટુ શ્રવણભાઇ 55 56 58 66 57 62 69 69 492 61.50 C
42 રબારી ગૌરવ રમેશભાઇ  53 53 55 48 55 50 60 56 430 53.75 C
43 ઠાકોર જયમીન્જી પ્રહલાદ્જી 59 59 59 67 58 64 65 67 498 62.25 C
44 દેસાઇ યશ મહેશભાઇ 48 52 52 48 52 46 63 53 414 51.75 C
45 દેસાઇ શુકન વિશાલભાઇ 64 57 62 60 65 64 72 63 507 63.38 C
46 પન્નુ સુમિત્કુમાર કૈલાશભાઇ 66 60 67 75 64 68 83 76 559 69.88 B
47 ગઢવી હેમાંગ જીતુદાન 61 80 83 67 69 72 73 78 583 72.88 B
48 દેસાઇ દિવ્ય રાજુભાઇ 64 56 68 64 67 66 74 75 534 66.75 B
49 પરમાર હર્ષરાજસિંહ ભગવતભાઇ 67 62 70 65 67 68 75 62 536 67.00 B
50 સુથાર હર્ષિલ સતીષભાઇ  67 84 79 71 71 73 84 82 611 76.38 B
51 દેસાઇ પાર્થ દેવસીભાઇ 50 57 54 46 55 49 67 62 440 55.00 C
52 માળવિયા તીર્થ હરેશભાઇ 69 66 72 71 65 64 79 77 563 70.38 B
53 શ્રીમાળી તીર્થ રાજેશભાઇ 70 70 67 80 68 72 76 71 574 71.75 B
54 રબારી રિસીપ લલ્લુભાઇ 67 65 65 68 63 64 62 66 520 65.00 B
                         
                         
કર્મચારી શિક્ષણતીર્થ પ્રાથમિક શાળા  ,ઘાટલોડિયા,        
ધોરણ-7 વાર્ષિક મૂલ્યાંકન ગુણપત્રક ૨૦૧૭-૨૦૧૮ 
રોલનંબર વિદ્યાર્થી નું નામ ગુજરાતી ગણિત વિજ્ઞાન અને ટેક. અંગ્રેજી સા.વિજ્ઞાન હિંદી કોમ્પ્યુટર સંસ્કૃત મેળવેલ ગુણ ટકા ગ્રેડ
1 પ્રજાપતિ પૂજા રમેશભાઇ 86 88 94 91 87 91 90 87 714 89.25 A
2 દરજી ધ્રૂવી રાજેશકુમાર 85 70 87 79 78 80 79 80 638 79.75 B
3 દેસાઇ રિયા વાઘજીભાઇ 85 83 88 83 82 85 81 83 670 83.75 A
4 ભરવાડ કશિશ રણછોડભાઇ 69 56 72 68 71 73 66 70 545 68.13 B
5 રબારી ભાવનાબેન રણછોડભાઇ 83 90 91 83 90 83 75 80 675 84.38 A
6 ભરવાડ જીનલ રૂપેશભાઇ 81 86 87 83 86 83 80 82 668 83.50 A
7 સુથાર તૃષા બિપીનચંદ્ર 82 87 87 82 87 85 74 81 665 83.13 A
8 શર્મા તન્વી ભરતકુમાર 72 56 67 67 67 71 69 72 541 67.63 B
9 દેસાઇ રીનલબેન ઈશ્વરભાઇ 74 73 71 72 71 70 68 69 568 71.00 B
10 બારોટ સાક્ષી ચેતનભાઇ 76 75 79 73 75 76 75 74 603 75.38 B
11 દેસાઇ નિલમબેન દિનેશભાઇ 55 49 53 58 61 53 74 59 462 57.75 C
12 ખાચર દિવ્યાનીબા રાજુભાઇ 83 74 79 82 74 78 78 78 626 78.25 B
13 ખટિક સલોની જગદીશભાઇ 73 62 68 74 72 68 64 71 552 69.00 B
14 પઢિયાર નિધિ દિનેશભાઇ 76 64 82 74 67 76 70 73 582 72.75 B
15 નાયી સાક્ષી જયેશભાઇ 78 64 75 76 76 75 75 75 594 74.25 B
16 ઉપાધ્યાય વિધિ કમલેશકુમાર 82 78 85 83 73 81 83 83 648 81.00 A
17 દેસાઇ કશીશ રમેશભાઇ 87 88 88 83 82 86 85 84 683 85.38 A
18 શાહ આસ્થા મહાવીરભાઇ 85 83 86 83 82 87 78 85 669 83.63 A
19 મોદી હેતાંક્ષી વિજયકુમાર 76 79 86 79 84 80 74 80 638 79.75 B
20 પરમાર હની હિતેશકુમાર 63 61 64 65 61 66 71 73 524 65.50 B
21 રાણા ભુમિકા નીંબાજી 93 94 93 92 93 92 95 93 745 93.13 A
22 દેસાઇ મિત રાજેશકુમાર 68 66 76 70 62 71 70 71 554 69.25 B
23 દરજી આર્યન મનોજકુમાર 78 69 74 77 79 77 72 77 603 75.38 B
24 ઠાકોર વ્રજ દિલીપજી 77 68 71 73 72 75 73 70 579 72.38 B
25 જયસ્વાલ પ્રેમ પરિતોષભાઇ 80 69 74 75 66 76 76 71 587 73.38 B
26 દેસાઇ યશ નટુભાઇ 64 55 64 64 60 59 65 61 492 61.50 C
27 પ્રજાપતિ દિપક કાન્તીલાલ 86 90 90 86 81 85 77 81 676 84.50 A
28 દેસાઇ જીગર કરમણભાઇ 81 67 74 80 73 74 77 76 602 75.25 B
29 ઠાકોર કરણસિંહ જીતેન્દ્રભાઇ 81 80 79 79 79 79 83 77 637 79.63 B
30 પ્રજાપતિ હર્ષદ ફુલભાઇ 82 70 74 81 82 83 80 78 630 78.75 B
31 રબારી ચેતન ભરતભાઇ 72 69 67 75 70 69 76 72 570 71.25 B
32 રબારી આનંદભાઇ રમેશભાઇ 73 72 65 75 72 73 73 76 579 72.38 B
33 દરજી દર્શીલ મહેશકુમાર 89 89 90 84 86 83 84 83 688 86.00 A
34 ચૌહાણ આંકાશભાઇ રમેશભાઇ 74 69 69 72 70 72 70 68 564 70.50 B
35 પટેલ યશ જગદીશભાઇ 63 55 62 66 60 62 68 66 502 62.75 C
36 દવે અ‍ક્ષત મનીષકુમાર 73 66 66 72 65 74 75 75 566 70.75 B
37 દવે સાહિલ શંકરભાઇ 82 88 86 86 80 83 87 80 672 84.00 A
38 દેસાઇ આલેખ બાબુભાઇ 82 80 85 87 82 81 75 77 649 81.13 A
39 દેસાઇ શુભમ રણછોડભાઇ 75 79 82 75 67 72 75 75 600 75.00 B
40 રાવળ દેવ પ્રકાશભાઇ 44 47 44 61 50 48 70 65 429 53.63 C
41 દરજી જયદિપ ગીરીશભાઇ 62 71 74 74 70 59 71 70 551 68.88 B
42 દરજી હર્ષ મનીષકુમાર 61 67 66 74 68 62 64 68 530 66.25 B
43 પરમાર આર્યન પ્રવિણભાઇ 56 45 48 60 58 47 70 59 443 55.38 C
44 દેસાઇ પ્રિન્સ જેરામભાઇ  69 59 68 70 70 67 71 70 544 68.00 B
45 રબારી રાજ વિક્રમભાઇ 59 52 51 59 62 49 60 60 452 56.50 C
46 દોહરે પ્રેમ બિરેન્દ્રભાઇ 70 70 71 77 69 69 82 71 579 72.38 B
47 બોરાણા કનિશ ઉમેશભાઇ 71 76 80 84 70 72 77 74 604 75.50 B
48 ગજ્જર ઓમ નયનકુમાર 79 73 83 83 73 76 78 76 621 77.63 B
49 પ્રજાપતિ લલિત સુરેશભાઇ 69 77 75 81 67 71 78 72 590 73.75 B
50 દેસાઇ કેયુર અમૃતભાઇ 61 56 63 61 68 57 67 68 501 62.63 C
51 રબારી સાહિલ ગોવિંદભાઇ 74 70 75 70 65 72 70 72 568 71.00 B
52 દેસાઇ શુભ રજનીભાઇ 56 55 47 72 61 57 68 63 479 59.88 C
53 ગુદરાણીયા ભૌમિક નીતિનકુમાર 60 52 50 71 59 54 67 62 475 59.38 C
54 પારેખ જાનશી દક્ષેશકુમાર 67 68 71 68 62 62 77 66 541 67.63 B
                         
                         
કર્મચારી શિક્ષણતીર્થ પ્રાથમિક શાળા  ,ઘાટલોડિયા,        
ધોરણ-8 વાર્ષિક મૂલ્યાંકન ગુણપત્રક ૨૦૧૭-૨૦૧૮ 
રોલનંબર વિદ્યાર્થી નું નામ ગુજરાતી ગણિત વિજ્ઞાન અને ટેક. અંગ્રેજી સા.વિજ્ઞાન હિંદી કોમ્પ્યુટર સંસ્કૃત મેળવેલ ગુણ ટકા ગ્રેડ
1 વાળા હેત કેતનભાઇ 86 88 94 91 87 91 90 87 714 89.25 A
2 ગોહિલ ઋષિકા નિમેષભાઇ 85 70 87 79 78 80 79 80 638 79.75 B
3 દરજી વીધી ધિરૂભાઇ 85 83 88 83 82 85 81 83 670 83.75 A
4 દેસાઇ મિતવા ભોપાભાઇ 69 56 72 68 71 73 66 70 545 68.125 B
5 પંચાલ નિધિ વિકાસભાઇ 83 90 91 83 90 83 75 80 675 84.375 A
6 પરમાર નિકિતા રજ્રૅસિંહ 81 86 87 83 86 83 80 82 668 83.5 A
7 રબારી ઝીનલ જીવણભાઇ  82 87 87 82 87 85 74 81 665 83.125 A
8 પરમાર પ્રાચી રાજુભાઇ 72 56 67 67 67 71 69 72 541 67.625 B
9 ખત્રી દાક્ષી રાજેશ 74 73 71 72 71 70 68 69 568 71 B
10 વછીટા માનસી મનોજકુમાર  76 75 79 73 75 76 75 74 603 75.375 B
11 યોગી મમતાકુમારી શિવનાથ 55 49 53 58 61 53 74 59 462 57.75 C
12 વાળંદ હિમાની હિરેનકુમાર 83 74 79 82 74 78 78 78 626 78.25 B
13 લેઉવા સુહાની રાજુભાઇ 73 62 68 74 72 68 64 71 552 69 B
14 ચૌધરી ક્રિના બાબુભાઇ 76 64 82 74 67 76 70 73 582 72.75 B
15 ચૌહાણ દિવ્યા સુરેન્દ્રસિંહ 78 64 75 76 76 75 75 75 594 74.25 B
16 ફનાત ધારા રામાભાઇ 82 78 85 83 73 81 83 83 648 81 A
17 પ્રજાપતિ ધારા રમેશભાઇ 87 88 88 83 82 86 85 84 683 85.375 A
18 કોષ્ટી રીચા ભગવાનદાસ 85 83 86 83 82 87 78 85 669 83.625 A
19 પટેલ દ્રશ્ટિ નિતીનકુમાર 76 79 86 79 84 80 74 80 638 79.75 B
20 વાઘેલા સંજુ જસવંતસિંહ 63 61 64 65 61 66 71 73 524 65.5 B
21 વસીટા ઝીલ મીઠુભાઇ 93 94 93 92 93 92 95 93 745 93.125 A
22 ચૌહાણ હની અશ્વિનકુમાર 68 66 76 70 62 71 70 71 554 69.25 B
23 દેસાઇ રીના લકધીરભાઇ 78 69 74 77 79 77 72 77 603 75.375 B
24 ખરાડી વૈભવી જીવરાજભાઇ 77 68 71 73 72 75 73 70 579 72.375 B
25 ભાવસાર ભવ્યા અજિતકુમાર 80 69 74 75 66 76 76 71 587 73.375 B
26 રબારી આરધના રમેશભાઇ 64 55 64 64 60 59 65 61 492 61.5 C
27 દેસાઇ કશિશ વિશાલભાઇ 86 90 90 86 81 85 77 81 676 84.5 A
28 દેસાઇ ક્રિનલ જયરામભાઇ 81 67 74 80 73 74 77 76 602 75.25 B
29 નાયી નિરાલી જયેશકુમાર 81 80 79 79 79 79 83 77 637 79.625 B
30 દેસાઇ પ્રાંજલ જયેશભાઇ 82 70 74 81 82 83 80 78 630 78.75 B
31 સુથાર મેધા સતીષભાઇ  72 69 67 75 70 69 76 72 570 71.25 B
32 દેસાઇ હેતાંશ્રી રમેશભાઇ 73 72 65 75 72 73 73 76 579 72.375 B
33 રબારી રીયા રણછોડભાઇ 89 89 90 84 86 83 84 83 688 86 A
34 પટેલ હિમાની ધર્મેન્દ્ર્ભાઇ 74 69 69 72 70 72 70 68 564 70.5 B
35 દવે બસંરી હરેશભાઇ 63 55 62 66 60 62 68 66 502 62.75 C
36 દરજી પંકિત દીપક્ભાઇ 73 66 66 72 65 74 75 75 566 70.75 B
37 જીવાણી નિશિથ જિતેન્દ્રભાઇ 82 88 86 86 80 83 87 80 672 84 A
38 મકવાણા કૃણાલ મૌલેશભાઇ 82 80 85 87 82 81 75 77 649 81.125 A
39 પ્રજાપતિ આયુષ ઉમેશકુમાર 75 79 82 75 67 72 75 75 600 75 B
40 પુરોહિત સુમીત હરીશભાઇ 44 47 44 61 50 48 70 65 429 53.625 C
41 રબારી જૈમિન કાનજીભાઇ 62 71 74 74 70 59 71 70 551 68.875 B
42 પ્રજાપતિ નિતેશકુમાર દેવાજી 61 67 66 74 68 62 64 68 530 66.25 B
43 દેસાઇ સાહિલ નાગજીભાઇ 56 45 48 60 58 47 70 59 443 55.375 C
44 પટેલ પ્રેમ ઘનશ્યામભાઇ 69 59 68 70 70 67 71 70 544 68 B
45 પ્રજાપતિ પ્રથમ દિવ્યેશકુમાર 59 52 51 59 62 49 60 60 452 56.5 C
46 સાપરીયા હર્ષ ગીરીશભાઇ 70 70 71 77 69 69 82 71 579 72.375 B
47 દરજી મિહીરકુમાર દિપક્ભાઇ 71 76 80 84 70 72 77 74 604 75.5 B
48 દરજી તનીષકુમાર નરેશભાઇ 79 73 83 83 73 76 78 76 621 77.625 B
49 ચોરસીયા હર્ષિલ રમેશકુમાર 69 77 75 81 67 71 78 72 590 73.75 B
50 સોની આયુષ નિલેશભાઇ 61 56 63 61 68 57 67 68 501 62.625 C
51 ગઢીયા રોહનકુમાર 74 70 75 70 65 72 70 72 568 71 B
52 દેસાઇ રામજી ઈશ્વરભાઇ 56 55 47 72 61 57 68 63 479 59.875 C
53 દેસાઇ પ્રિન્સ રાજુભાઇ 60 52 50 71 59 54 67 62 475 59.375 C
54 ચૌહાણ આદિત્ય અરવિંદભાઇ 67 68 71 68 62 62 77 66 541 67.625 B
55 ઠાકોર ધ્રુવિલ શૈલેશભાઇ 52 44 45 61 60 48 63 60 433 54.125 C
56 મોડિયા વિરાજ હિતેશભાઇ  80 76 80 80 76 73 82 80 627 78.375 B
57 દેસાઇ જય ધીરજભાઇ 56 46 45 59 60 53 65 59 443 55.375 C
58 સુથાર મનિષ રમેશભાઇ 92 94 93 91 93 92 94 91 740 92.5 A
59 ચૌહાણ કિર્તન રામાભાઇ 68 57 63 70 59 67 73 68 525 65.625 B
60 દેસાઇ સમર્થ કાનજીભાઇ 65 54 61 69 63 63 73 66 514 64.25 C